Powierzchnia i barwa serca

Jeżeli tłuszcz jest silnie rozwinięty, 10 wytwarzać się mogą fałdy tłuszczowe, które wciskają się w niektórych miejscach między dwa odcinki serca, jak np. między prawe uszko serca i prawą komorę, czy dokoła początków wielkich naczyń tętniczych wychodzących z serca.

Konsystencja serca

Konsystencja serca jest zmienna w zależności od budowy jej ścian, od osobnika, wieku i stanu serca. ) w znacznym stopniu wpływają na konsystencję serca, osłabiając ją lub wzmacniając.

Wielkość serca

Serce kobiece jest przeciętnie mniejsze i lżejsze niż męskie (waga serca kobiecego wynosi przeciętnie 220 g, objętość około 210 cm3; stosunek wagi serca do wagi ciała wynosi u mężczyzny 1 : 170, u kobiety 1 : 183); podczas ciąży wielkość i waga serca wzrasta.

Ukształtowanie powierzchni serca

Bruzda wieńcowa leży bliżej podstawy serca niż koniuszka; 1/2 długości serca przypada na przedsionki, 2/3 na komory.

Podstawa serca

O ile zewnętrzne ukształtowanie serca na ogół jest bardzo proste, o tyle podstawa serca daje obraz stosunkowo złożony; tutaj znajdują się bowiem wszystkie naczynia wielkiego i małego krążenia, choć nie wszystkie one w tym miejscu wychodzą z serca, czy też wiodą do niego.

Uszka serca

Wypełniają one wgłębienie między aortą względnie pniem płucnym z jednej strony a komorami z drugiej; dzięki temu przyczyniają się do wyrównania powierzchni serca, niezależnie od jego stanu czynnościowego. Odstające uszka serca są objawem pośmiertnym.

Koniuszek serca

Koniuszek serca nic styka się jednak bezpośrednio z powierzchnią tylną przedniej ściany klatki piersiowej; leży on bowiem we wcięciu sercowym lewego płuca oddzielony od niej języczkiem.

Grubość ściany serca

Grubość ściany serca zależna jest od stopnia rozwoju mięśniówki, który w różnych częściach serca jest bardzo różny w zależności od czynności.

Położenie 4 ujść serca

Położenie 4 ujść serca w stosunku do siebie  w prawidłowym położeniu serca jest takie, że oba ujścia żylne leżą niżej niż ujścia tętnicze, przy czym prawe nieco niżej i więcej do przodu niż lewe.

Położenie jam serca

Z obu przedsionków prawy leży najbardziej po stronie prawej, a równocześnie bardziej ku dołowi i do przodu od lewego, który równocześnie stanowi najbardziej tylno-górną część serca.

ZASTAWKI SERCA

Każde z czterech ujść serca, zarówno oba ujścia żylne (przedsionkowo-komorowe), prawe i lewe, jak i oba tętnicze (pnia płucnego i aorty), położone w przejściu komór w wielkie tętnice, wyposażone jest w urządzenie mechaniczne, zastawkę regulującą obieg krwi w sercu.

Blaszka właściwa serca

Blaszka właściwa (lamina propria) utworzona jest z odpornej tkanki łącznej włóknistej, ubogiej w komórki; miejsca przyczepu strun ścięgnistych są szczególnie mocne. Warstwy pokrywające blaszkę właściwą mają zwykłą budowę wsierdzia; składają się one z jednow arstw owego nabłonka płaskiego...

Ściana przyśrodkowa przedsionka prawego serca

Dół owalny jest pozostałością otworu owalnego, który w sercu płodu odgrywa dużą rolę.

Komora prawa serca

Podstawa komory w prawidłowym położeniu serca, jak już wiemy, zwrócona jest ku górze, ku tyłowi i w stronę prawą.

Komora lewa serca

Powierzchnia wewnętrzna ścian stożka tętniczego lewego, podobnie jak prawego, jest gładka, pozostałej przestrzeni komory, a zwłaszcza części dolnej zwróconej do koniuszka serca i sam koniuszek, wysłane są licznymi i silnie do światła wpuklającymi się beleczkarni mięśniowymi.

Przegroda serca

Przegroda serca (septum cordis) oddziela prawą połowę serca od le-wej; w związku z ogólną asymetrią serca przegroda nie jest ustawiona strzałkowo, lecz silnie skośnie.

BUDOWA ŚCIANY SERCA

Czynnościowo wsierdzie bezsprzecznie odpowiada błonie wewnętrznej naczyń, natomiast śródsierdzie stanowi siłę ssąco-tłoczącą serca, nasierdzie zaś spełnia czynność błon surowiczych, pośredniczy więc w ślizgowych ruchach serca bez tarcia w worku osierdziowym.

Sródbłonek serca

Dlatego też zabarwienie mięśniówki serca prześwieca zwłaszcza w komorach, gdzie wsierdzie jest cienkie, a blednie i ustępuje tym więcej, im jest ono grubsze, jak w przedsionkach; tutaj czerwoną barwę mięśnia zastępuje zabarwienie białawe.

Nasierdzie serca

Serce objęte workiem osierdziowym na swej powierzchni zewnętrznej pokryte jest błoną suiowic.

ŚRÓDSIERDZIE serca

Skomplikowany układ mięśniówki serca ssaków daje się jednak sprowadzić do prostych stosunków pierwotnej cewy serca. Poprzeczny podział cewy sercowej na część przedsionkową i komorową rozpoczyna proces różnicowania się i komplikacji budowy serca.