Przeszczepianie serca

; ograniczeniem częstości zabiegów jest możliwość pozyskiwania serc do przeszczepu.

Serce

Zastawki, zlokalizowane pomiędzy przedsionkami a komorami (zastawki przedsionkowo-komorowe) oraz pomiędzy aortą a lewą komorą i pomiędzy tętnicą płucną a prawą komorą (zastawki półksiężycowate), kontrolują kierunek przepływu krwi przez serce.

Cykl hemodynamiczny serca

Przyczyną tego szybkiego wypełniania komór jest zarówno różnica ciśnienia krwi pomiędzy komorami a przedsionkami, jak i duża podatność mięśnia sercowego w czasie rozkurczu serca.

Wady wrodzone serca

Do najczęstszych wad serca, które stanowią zagrożenie życia we wczesnym okresie noworodkowym, należą: • wady z przewodozależnym przepływem płucnym -    zespół Fallota ze skrajnym zwężeniem drogi odpływu, prawej komory, -    atrezja drogi odpływu prawej komory z ubytkiem lub bez ubytku przegrody międzykomorowej, -    atrezja zastawki trójdzielnej; o wady z przewodozależnym przepływem systemowym - ...

Zaburzenia rytmu serca

Mała frakcja wyrzutowa, rozstrzeń jam serca, przerost mięśnia sercowego i objawy niewydolności krążenia pogarszają rokowanie chorego [Mandecki, 2005], Zaburzenia dotyczące przewodzenia bodźców w sercu mogą być przyczyną bloków przewodnictwa przedsionko wo-komoro wego.

Pacjentka z niewydolnością serca

W badaniu elektrokardiograficznym serca stwierdzono cechy przebytego zawału mięśnia sercowego. Echokardiografia wykazała frakcję wyrzutową lewej komory serca (LVEF) = 47%, badanie radiologiczne klatki piersiowej — nieznaczne powiększenie lewej komory serca, a badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej — nieznaczne powiększenie wątroby.

Choroby serca a ciąża

Ciąża u kobiety z wadą serca jest zawsze ciążą o podwyższonym ryzyku położniczym ze względu na dodatkowe obciążenie układu sercowo-naczyniowe-go związanego z rozwojem ciąży.

Choroba niedokrwienna serca

Zgodnie z klasyfikacją ICD-9 choroba niedokrwienna serca u osób starszych może manifestować się następującymi zespołami klinicznymi: dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala, miażdżycą tętnic wieńcowych, niestabilną dławicą piersiową, ostrą okluzją tętnicy wieńcowej bez zawału mięśnia sercowego, ostrym zawałem mięśnia sercowego, przebytym zawa- łem mięśnia sercowego, zespołem pozawałowym, tętniakiem i pęknięciem ...

Niewydolność serca

Ze względu na wiele inwolucyjnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym każdy dodatkowy czynnik będzie destabilizował układ krążenia i wpływał na wyzwolenie objawów niewydolności serca, np.

Zaburzenia rytmu serca

Przyczyny Do najczęstszych przyczyn zaburzeń rytmu serca należą: •    choroby serca: wrodzone wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, kardio-miopatie, tzw.

Wrodzone wady serca

Do przewodozależnych wad serca zalicza się wady z niezależnym krążeniem płucnym i systemowym (transpozycja wielkich naczyń), z niedostatecznym przepływem płucnym (atrezja tętnicy płucnej, tetralogia Fałłota, atrezja zastawki trójdzielnej) oraz z niedostatecznym przepływem systemowym (steno-za aortalna, koarktacja aorty, przerwanie łuku aorty, zespół hipoplazji lewego serca), Wady te są stanem zagrożenia życia noworodka, dlatego ważne jest wczesne ...

Zespół hipoplazji lewego serca

Zaburzenia hemodynamiczne wynikają z wyłączenia lewego serca z krążenia systemowego, które staje się zależne od prawej komory i drożnego przewodu tętniczego. Cewnikowanie serca i badanie angiograficzne wykonuje się wyjątkowo, jeżeli są wątpliwości w badaniu echokardiograficznym.

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

Nie ustalono jednak definitywnie, czy występowanie późnych potencjałów ma znaczenie dla rokowania, gdyż rejestrowano je również u osób bez patologii mięśnia sercowego.