Rehabilitacja nabytych wad serca

rehabilitacja nabytych wad serca; celem jej jest uzyskiwanie tolerancji wysiłku fizycznego uzależnionego od rodzaju wady, zaawansowania choro­by serca oraz określenie aktywności podstawowego procesu chorobowego, którym jest najczęściej choroba reuma­tyczna.

Rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

typu sanatoryjnego przeprowadza się w kilka miesięcy po zabiegu, kiedy stan układu krążenia uległ wyraźnej poprawie, ale opóźnienia rozwojowe i wtórne następstwa istniejącej od urodzenia wady serca, stają się bardziej widoczne po odzyskaniu pełnej wydol­ności wysiłkowej.

Rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń

rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń; obejmuje działania mające na celu: usunięcie niekorzystnych zmian w wyniku opera­cji klatki piersiowej, połączonej z na­cięciem opłucnej, osierdzia i mięśnia serca oraz poprawę sprawności fizycz­nej, psychicznej i zawodowej.

Rehabilitacja po zawale serca

rehabilitacja po zawale serca (po­za wałowa); postępowanie rehabilita­cyjne jest integralną częścią postępo­wania medycznego od pierwszych dni po wystąpieniu ostrych objawów nie­wydolności wieńcowej.

Rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; zależy od wtórnego kalectwa sercowego i za­czyna się w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym.

Rehabilitacja psychiczna chorych po zawale serca

chorych po zawale serca prowadzą lekarze i/lub psycholodzy.

Rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca

rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca; specjalnie dobrany tre­ning wysiłkowy, który stanowi gjówną część rehabilitacji chorych po-zawa­le serca.

Rozrusznik serca sztuczny

Stymulatory „na żądanie" i „synchronizowane rytmem komór" stanowią grupę aparatów stymulują­cych komory serca i sterowane są przez ich pobudzenia.

Rozwój dziecka z wrodzoną wadą serca

rozwój dziecka z wrodzoną wadą serca; zależy od stopnia uszkodzenia narządu krążenia (kalectwa sercowego) i hemodynamiki krążenia.

Wszczepienie rozrusznika serca

U większości chorych elektrodę do stymulacji wprowadza się drogą przezżylną do prawej komory serca w okolicę jej koniuszka pod kontrolą radiologiczną w projekcji przednio-tylnej i bocznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach elektrodę przyszywa się bezpośrednio do mięśnia serca.

Zastawki serca sztuczne

Ponieważ są one ciałem obcym, które zostaje wszczepione w serce, mogą zmieniać warunki czynności serca obciążonego dużą pracą podczas wysiłku fizycznego.

Zawał serca; zawał sierdzia

zawał serca; zawał sierdzia; jest to najcięższa postać -> choroby wieńcowej, w której dochodzi do powstania ogniskowej martwicy mięśnia sercowego.

Zespół serca płucnego przewlekły

W wyniku zmniejszenia ogólnego przekroju naczyń płucnych dochodzi do wzrostu ciśnienia krwi w tętnicy płucnej, co obciąża nadmierną pracą prawą komorę i prawy przedsionek serca i prowadzi do ich przerostu, a następnie niewydolności.

Zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca

zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca; są zróżnicowane w zależności od miejsca wszczepienia sztucznych zastawek, kurczliwości mięśnia serca, współczynnika wykorzystania tlenu oraz aktywności fizycznej chorego.

Zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca

zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca; powstają wskutek nacięcia opłucnej i pojawienia się wysięku.

Zapalenie mózgu i mięśnia serca noworodków

Różnicowanie zapalenia mózgu i mięśnia serca noworodków wywołanego wirusamiCoxsackie z podobnym zespołem klinicznym o innej etiologii wirusowej jest bardzo trudne.

NIEMIAROWOŚCI RYTMU SERCA

Jej objawem jest cykliczne przyśpieszanie i zwalnianie częstości skurczów; wraz z wdechem następuje przyspieszenie, z wydechem zwolnienie częstości uderzeń serca. Niemiarowość ta towarzyszy chorobom serca i może być wywołana zmianami ukr-wienia mięśnia przedsionków.

ZAWAŁ SERCA

Scieńczała ściana lewej komory, utworzona przez tkankę martwiczą oraz bliznę łącz-notkankową, nie bierze aktywnego udziału w skurczu serca, lecz ulega wypchnięciu pod wpływem ciśnienia śródkomorowego w okresie skurczu serca.

REUMATYCZNA CHOROBA SERCA

Nazwa — reumatyczna choroba serca — określa zarówno czynne zapalenie serca, jak i okres nieczynny, po wygaśnięciu zapalenia, kiedy jedynym dowodem przebytego zapalenia są trwałe wady zastawkowe.

Leczenie w reumatycznej chorobie serca

Leczenie samymi salicylanami bez korty-kosteroidów stosujemy obecnie tylko u osób dorosłych, które nie mają objawów ze strony serca i u których szybkość ustępowania aktywności reumatycznej nie ma tak żywotnego znaczenia. Podaje się ją również dla zwolnienia rytmu serca w migotaniu przedsionków.