Komory serca

W końcu 4 tygodnia po zespoleniu się obu ramion pętli sercowej w pojedynczą komorę serca , z jej ścian wewnętrznych, równolegle do bruzdy międzykomorowej , jako ślad tego zespolenia, wpukla się do światła komory fałd kształtu sierpa.

WADY ROZWOJOWE SERCA

nie wytworzyła się przegroda międzyprzedsionkowa i między komorowa> przypomina swą budową serce ryb: brak przegrody międzykomorowej daje obraz serca płazów; gdy przegroda między komorowa jest niekompletna powstaje serce jak u gadów.

Nieprawidłowe położenie serca

Swym wierzchołkiem serce może być zwrócone nie w stronę lewą jak normalnie, lecz w prawą; mówimy wtedy o prawostronnym położeniu serca (dextrocardia).

Wady rozwojowe przegrody serca

Wyjątkowo przegrody te w ogóle mogą się nie wytworzyć; serce składa się wtedy z pojedynczego przedsionka i pojedynczej komory; mówimy wówczas o sercu dwu przedziałowym (cor biloculare) jak u większości ryb.

Złożone wady rozwojowe serca

Z praktycznego punktu widzenia szereg ważnych wad serca ma charakter złożony; składają się one z zespołu większej liczby zboczeń występujących równocześnie albo w różnych częściach serca, albo ponadto również w układzie wielkich jego naczyń.

Położenie, kształt serca

Serce zamiera w czasie rozkurczu i mniej więcej po upływie jednego dnia wskutek stężenia pośmiertnego  przyjmuje kształt serca skurczonego; wtedy komory, a zwłaszcza lewa, w przeciwieństwie do przedsionków prawie nie zawierają krwi i stan ten zachowuje się, jeżeli zwłoki w odpowiednim czasie były utrwalone.

Asymetria serca

Badania na zwłokach oraz badania radiologiczne obok form pośrednich ustalają jednak również dwie inne krańcowo odmienne postacie w związku z obu krańcowymi typami konstytucyjnymi budowy ciała W typie leptosomicznym (czy też tym bardziej w jego przesadnej postaci — typie astenicznym) o wydłużonej, wąskiej i płaskiej klatce piersiowej serce jest bardziej wydłużone i skierowane bardziej pionowo (serce wiszące, car pen-dulum); w typie pyknicznym o ...

Korona serca

Osobliwy układ wielkich naczyń tętniczych wychodzących z serca (aorta i pień płucny) oraz żył uchodzących do serca (żyła główna górna i dolna oraz żyły płucne) tworzy koronę serca.

Wpływy funkcjonalne na kształt i położenie serca

W pionowej postawie ciała serce ustawione jest niżej, podobnie jak serce starcze, a w związku z wydłużeniem się aparatu wieszadłowego—korony serca, przyjmuje położenie bardziej strome, odwrotnie niż w poziomym położeniu, kiedy przepona ustawia się wyżej i serce przyjmuje wyższe położenie i układa się bardziej poprzecznie.

Powierzchnia i barwa serca

Jeżeli tłuszcz jest silnie rozwinięty, 10 wytwarzać się mogą fałdy tłuszczowe, które wciskają się w niektórych miejscach między dwa odcinki serca, jak np. między prawe uszko serca i prawą komorę, czy dokoła początków wielkich naczyń tętniczych wychodzących z serca.

Konsystencja serca

Konsystencja serca jest zmienna w zależności od budowy jej ścian, od osobnika, wieku i stanu serca. ) w znacznym stopniu wpływają na konsystencję serca, osłabiając ją lub wzmacniając.

Wielkość serca

Serce kobiece jest przeciętnie mniejsze i lżejsze niż męskie (waga serca kobiecego wynosi przeciętnie 220 g, objętość około 210 cm3; stosunek wagi serca do wagi ciała wynosi u mężczyzny 1 : 170, u kobiety 1 : 183); podczas ciąży wielkość i waga serca wzrasta.

Ukształtowanie powierzchni serca

Bruzda wieńcowa leży bliżej podstawy serca niż koniuszka; 1/2 długości serca przypada na przedsionki, 2/3 na komory.

Podstawa serca

O ile zewnętrzne ukształtowanie serca na ogół jest bardzo proste, o tyle podstawa serca daje obraz stosunkowo złożony; tutaj znajdują się bowiem wszystkie naczynia wielkiego i małego krążenia, choć nie wszystkie one w tym miejscu wychodzą z serca, czy też wiodą do niego.

Uszka serca

Wypełniają one wgłębienie między aortą względnie pniem płucnym z jednej strony a komorami z drugiej; dzięki temu przyczyniają się do wyrównania powierzchni serca, niezależnie od jego stanu czynnościowego. Odstające uszka serca są objawem pośmiertnym.

Koniuszek serca

Koniuszek serca nic styka się jednak bezpośrednio z powierzchnią tylną przedniej ściany klatki piersiowej; leży on bowiem we wcięciu sercowym lewego płuca oddzielony od niej języczkiem.

Grubość ściany serca

Grubość ściany serca zależna jest od stopnia rozwoju mięśniówki, który w różnych częściach serca jest bardzo różny w zależności od czynności.

Położenie 4 ujść serca

Położenie 4 ujść serca w stosunku do siebie  w prawidłowym położeniu serca jest takie, że oba ujścia żylne leżą niżej niż ujścia tętnicze, przy czym prawe nieco niżej i więcej do przodu niż lewe.

Położenie jam serca

Z obu przedsionków prawy leży najbardziej po stronie prawej, a równocześnie bardziej ku dołowi i do przodu od lewego, który równocześnie stanowi najbardziej tylno-górną część serca.

ZASTAWKI SERCA

Każde z czterech ujść serca, zarówno oba ujścia żylne (przedsionkowo-komorowe), prawe i lewe, jak i oba tętnicze (pnia płucnego i aorty), położone w przejściu komór w wielkie tętnice, wyposażone jest w urządzenie mechaniczne, zastawkę regulującą obieg krwi w sercu.