Elektroterapia serca

Defibrylacja polega na podaniu jednorazowego impulsu o dużej mory, 1000-krolnie lub więcej przekrat zająr ego reobazę mięśnia serc owego, w celu dokonania pełnej depolaryzacji wszystkich włókien mięśnia serca, a zatem wygaszenia wszelkich rytmów, wśród nich także zakłócających akcję, aby „zrobić miejsce" dla głównego bod/ca, powstającego automatycznie w węźle bodźcotwórczym, który w tych warunkach ...

Osłuchiwanie serca

Osłuchiwanie serca ma na celu ustalenie: -- jakie właściwości inają tony serca oraz odstępy między nimi, czy występują szmery nad sercem.

Choroby serca i układu krążenia u dzieci

Rozpoznania wady serca u noworodka doltonuje się na podstawie: badania przedmiotowego: zabarwienie powłok, wysiłek oddechowy, zaburzenia termoregulacji, tętno na kończynach, obecność innych mąlforrnacji, -    pomiaru ciśnienia tętniczego na czterech kończynach, -    badania echokardiograficznego, -    gazometrii: hipoksemia, kwasica metaboliczna, -    testu hiperoksji; określa on możliwość istnienia ...

Wady wrodzone serca

Spowodowane są nagłym spadkiem przepływu płucnego wskutek skurczu mięśni drogi odpływu prawej komory, czego wyrazem jest ściszenie lub zanik szmeru nad sercem, zwiększenie prawo-lewcgo przecieku i niedotlenienie krwi tętniczej.

Tony serca

-    Drugi ton serca powstaje na końcu skurczu komór, synchronicznie z zamknięciem zastawek półksiężeowatych dużych tętnic. Kliki są nieprawidłowymi tonami serca występującymi w skurczu.

Niewydolność serca

   Okres dzieciństwa -    U dzieci starszych i młodzieży przyczyną niewydolności serca są zazwyczaj nabyte choroby serca: zapalenie mięśnia sercowego, choroba reumatyczna, choroby mięśniowo-nerwowe przebiegające z kardiomiopatią, zmiany w sercu spowodowane przyjmowaniem leków kardioloksycznych (doksorubicy-na).

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

Ponieważ najczęściej jest lo wada serca, możliwe jesl leczenie przyczynowe - korekcja chirurgiczna wady serca.

Komorowe zaburzenia rytmu serca

Częste pobudzenia przedwczesne oraz salwy pobudzeń mogą powodować napad kola tania serca. Znaczne przyspieszenie czynności serca może powodować objawy wstrząsu kardiogennego z upośledzeniem przepływu wieńcowego i przepływu w narządach (rzewnych, z zaburzeniami neurologicznymi, z utratą przytomności.

Bloki serca

(-, heart blocks); upośledzenie lub przerwanie przewodzenia impulsów w układzie bodżcotwórczo-przewodzącym serca. nabyty może wystąpić w przebiegu każdej choroby serca oraz wielu chorób zakaźnych (np.

CEWNIKOWANIE SERCA

Przy badaniu prawego serca (prawy przedsionek, prawa komora, tętnica płucna) cewnik wprowadza się przez nakłucie żyły udowej, a przy badaniu lewego serca i aorty - tętnicy udowej. Angiokardiografia pozwala dodatkowo na ocenę kurczliwości serca (globalnej i odcinkowej) u chorych po zawale serca.

Elektrostymulacja serca

Typ stymulacji określa się wg międzynarodowego kodu, którego kolejne litery oznaczają: 1) lokalizację końcówki elektrody (A — atrium, przedsionek; V - uentricle, komora; D - dual, w obu jamach prawego serca); 2) miejsce „czytania" rytmu serca (oznaczenia A, V, D jak poprzednio);  3)    sposób pracy stymulatora (zwykle I - inhibited, hamowany rytmem serca); 4) ...

Elektrostymulacja serca stała

Wykonanie zabiegu: —*■ stymulator serca, wszczepienie; kontrola ambulatoryjna: —► opieka nad chorym ze stymulatorem serca.

Przeszczepianie serca

; ograniczeniem częstości zabiegów jest możliwość pozyskiwania serc do przeszczepu.

Serce

Zastawki, zlokalizowane pomiędzy przedsionkami a komorami (zastawki przedsionkowo-komorowe) oraz pomiędzy aortą a lewą komorą i pomiędzy tętnicą płucną a prawą komorą (zastawki półksiężycowate), kontrolują kierunek przepływu krwi przez serce.

Cykl hemodynamiczny serca

Przyczyną tego szybkiego wypełniania komór jest zarówno różnica ciśnienia krwi pomiędzy komorami a przedsionkami, jak i duża podatność mięśnia sercowego w czasie rozkurczu serca.

Wady wrodzone serca

Do najczęstszych wad serca, które stanowią zagrożenie życia we wczesnym okresie noworodkowym, należą: • wady z przewodozależnym przepływem płucnym -    zespół Fallota ze skrajnym zwężeniem drogi odpływu, prawej komory, -    atrezja drogi odpływu prawej komory z ubytkiem lub bez ubytku przegrody międzykomorowej, -    atrezja zastawki trójdzielnej; o wady z przewodozależnym przepływem systemowym - ...

Zaburzenia rytmu serca

Mała frakcja wyrzutowa, rozstrzeń jam serca, przerost mięśnia sercowego i objawy niewydolności krążenia pogarszają rokowanie chorego [Mandecki, 2005], Zaburzenia dotyczące przewodzenia bodźców w sercu mogą być przyczyną bloków przewodnictwa przedsionko wo-komoro wego.

Pacjentka z niewydolnością serca

W badaniu elektrokardiograficznym serca stwierdzono cechy przebytego zawału mięśnia sercowego. Echokardiografia wykazała frakcję wyrzutową lewej komory serca (LVEF) = 47%, badanie radiologiczne klatki piersiowej — nieznaczne powiększenie lewej komory serca, a badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej — nieznaczne powiększenie wątroby.

Choroby serca a ciąża

Ciąża u kobiety z wadą serca jest zawsze ciążą o podwyższonym ryzyku położniczym ze względu na dodatkowe obciążenie układu sercowo-naczyniowe-go związanego z rozwojem ciąży.

Choroba niedokrwienna serca

Zgodnie z klasyfikacją ICD-9 choroba niedokrwienna serca u osób starszych może manifestować się następującymi zespołami klinicznymi: dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala, miażdżycą tętnic wieńcowych, niestabilną dławicą piersiową, ostrą okluzją tętnicy wieńcowej bez zawału mięśnia sercowego, ostrym zawałem mięśnia sercowego, przebytym zawa- łem mięśnia sercowego, zespołem pozawałowym, tętniakiem i pęknięciem ...