Wrodzone wady serca

Wrodzone wady serca są zjawiskiem niezbyt częstym u dorosłych, jednak u dzieci poniżej 5 lat, kiedy jeszcze nie rozwinęły się nabyte wady reumatyczne, wady wrodzone stanowią kilkanaście procent ogółu schorzeń serca.

ZMIANY W SERCU W SKROBIAWICY

Istotą choroby jest odkładanie się złogów substancji białkowej w ścianach komór serca i przedsionków, w zastawkach, w naczyniach wieńcowych. Twarde złogi upośledzają mechanizm skurczu i rozkurczu serca; przez ucisk powodują zanik mięśnia sercowego i niekiedy zwężenie naczyń wieńcowych.

NOWOTWORY SERCA

Podejrzenie etiologii nowotworowej powinny' wbudzić przede wszystkim: 1)    nagłe pojawienie się niewydolności krążenia bez uzasadnionej przyczyny oraz brak poprawy po leczeniu; 2)    objawy tamponady serca, na co wskazuje duszność, rozszerzenie żył, powiększenie wątroby, spadek ciśnienia krwi i ciśnienia tętna, przyspieszona czynność serca; 3)    pojawienie się wysięku w worku osierdziowym.

SERCE W NADCZYNNOŚCI TARCZYCY

Zdrowy mięsień sercowy dobrze znosi zwiększenie rzutu skurczowego, lecz w razie współistnienia choroby mięśnia sercowego obarczenie pracą może prowadzić do niewydolności krążenia.

SERCE PŁUCNE PRZEWLEKŁE

Opukiwaniem stwierdza się objawy rozedmy płuc, obszar stłumienia sercowego jest zmniejszony przez rozedmową tkankę płucną. Tony serca są ciche wskutek odsunięcia serca przez tkankę płucną.

Niemiarowość serca

Zaburzenia rytmu serca są często wywoływane zwiększoną pobudliwością układu przewodzącegobodźce w sercu.

Względna niewydolność serca

okresowe kołatania serca, przejściowe bólew okolicy serca, zadyszka wysiłkowa i uczucie osłabienia.

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Rozwojowi uległa sama nazwa parafia (łac. Więź parafii z biskupem utrzymywano nie tylko przez zastrzeżenie pewnych praw dla jego kościoła, aletakże przez biskupie podróże wizytacyjne.

Kult Serca Jezusowego i Matki Bożej

W Polsce założono (1706) pierwsze bractwo Serca Jezusowego przy kościele pijarów w Warszawie, lecznabożeństwo propagowali szczególnie jezuici, poczynając od Kaspra Drużbickiego, który napisał SerceJezusa meta serc stworzonych (wydane 1687).

Kult Serca Jezusowego i Caritas

Serca Pana Jezusa nadał (1889) najwyższą rangę, a po dziesięciulatach ogłosił encyklikę Annum sacrum, w której wyłożył przyczyny i zasady kultu Serca Jezusowego,polecając urządzenie (9-11.

LEGENDA NA DZIEŃ OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Błażej zaś rzekł: Szaleńcze, czy myślisz, że twymi karami odbierzesz mi miłość mego Boga, który mieszka w mym sercu i dodaje mi sił?

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Z dość obszernej legendy na dzień Zwiastowania, wypełnionej przeważnie popularno-teo-logicznymi rozważaniami, wybieramy tylko dwa piękne opowiadania, którymi autor ilustruje skuteczność i dostojeństwo Pozdrowienia Anielskiego jako modlitwy. Należy jc sobie wyobrażać jako rozgrywające się w...

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ona zaś odparła: Gotowe jest serce moje, Panie, gotowe jest serce moje [9].

LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Był pewien złodziej, który często uprawiał kradzież, miał jednak wielkie nabożeństwo do Maryi Panny i często odmawiał Pozdrowienie Anielskie. Maryja Panna jednak powstrzymała ręką miecz, który miał uderzyć, tak że nie mogli mu żadnej krzywdy wyrządzić.

AUTOMATYZM SERCA

Zdolność mięśnia sercowego do samoistnego kurczenia się, bez udziału układu nerwowego. Za automatyzm serca odpowiada jego układ bodźcotwórczy, w skład którego wchodzą: węzeł zatokowo-przedsionkowy, serca.

CHOROBA WIEŃCOWA (choroba niedokrwienna serca)

Jej najbardziej znanymi postaciami są dusznica bolesna (angina pecioris), objawiająca się podczas wysiłku fizycznego lub napięcia emocjonalnego i zawał serca (infarctus cordis), czyli martwica mięśnia sercowego.

CYKL PRACY SERCA (cykl hemodynamiczny serca)

Cykl hemodynamiczny serca można przedstawić graficznie, w postaci zapisu obrazu elektrycz nego pracy serca (EKG - elektrokardiografia serca, metodami: komorową i przedsionkową), który opisywany jest w postaci tzw.

SERCE

W czasie wysiłku przepływ krwi przez serce wzrasta, w przypadku treningu serca wzrost ten jest realizowany poprzez zwiększenie objętości wyrzutowej komór, natomiast serce nietrenowane realizuje to poprzez większą częstotliwość bicia.

SERCE PŁUCNE

Część prawa serca jest żylna (zawiera krew odtlenowaną), a lewa jest tętnicza (występuje tam krew utlenowana). Z prawej komory wychodzi tętnica płucna prowadząca krew do płuc (obieg mały); krew wraca do lewego przedsionka serca żyłą płucną.