Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Wojciecha w Nidzicy

Czytaj Dalej

Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie NMP.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Niepokalana”) i Panagia (gr.

CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE EWANGELII ŚW. JANA („APOKALIPSA ŚW. JANA”)

Jest to ostatnia księga Biblii. „Apokalipsa” znaczy objawienie, odsłonięcie. Jest to jedyne proroctwo Nowego Testamentu.

Jest tam wiele znaków, symboli, alegorii oraz nawiązań do ksiąg Starego Testamentu. Wizja sądu ostatecznego. Prezentuje walkę dobra ze złem, upadek ludzkości i przywracanie ładu...

FILOZOFIE - ŚW. AUGUSTYN

Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ⇒ anioły - człowiek - zwierzęta. Bóg ma prawo oceniać ludzi, którzy sami kierują swym losem. Człowiek jest rozdarty pomiędzy duchowością a cielesnością. Cielesne - zło, duchowe - dobro. Człowiek...

FILOZOFIE - ŚW. TOMASZ

Człowiek musi walczyć ze swymi pokusami, być etyczny, moralny, cnotliwy, stabilny, posłuszny Bogu.         ↑   Bóg          } istota najdoskonalsza              anioły       \ czysta              ...

FILOZOFIE - ŚW. FRANCISZEK

Należy żyć w harmonii ze światem i wszystko kochać. Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości. Nakazywał: ubóstwo, braterstwo i miłosierdzie. Wszystko co stworzył Bóg jest dobre i piękne, a zło wynika ze słabości ludzi.

Św. Tomasz z Akwinu - gradualizm

 

- żył w latach 1225-1274

- twórca gradualizmu

- łac. gradus - stopień

- świat został stworzony przez Boga , ale praca nad nim została już zakończona

- Bóg nadal sprawuje nad nim opiekę, choć nie wszystko dzieje się za jego sprawą

- świat materialny jest sam w sobie wartościowy, choć wyżej...

Św. Franciszek z Asyżu - franciszkanizm

 

 

- syn bogatego kupca włoskiego i Francuzki, żył w latach 1182-1226

- właściwie nazywał się Giovanni Bernardore, imię Francesco było przydomkiem szkolnym związanym z jego postępami w nauce języka francuskiego

- jako młody człowiek przeżył na wyprawie krzyżowej kryzys duchowy

- po rozdaniu...

Św. Bernard z Clairvaux - mistycyzm

 

- syn rycerza, żył w XII w.

- był znakomitym mówcą - nazywany doctor mellifluus (miodopłynny)

- współtwórca mistyki praktycznej

- mistycyzm - pogląd, że obcowanie z Bogiem jest najlepszym środkiem poznania prawdy

- do poznania trzeba życiem zasłużyć na pomoc bożą, bo siły ludzkie są...

Św. Augustyn - dualizm

 

- św. Aureliusz Augustyn (354-430)

- twórca dualizmu

- istnieją dwa równoległe byty: materialny i duchowy

- dominacja i zwierzchność bytu duchowego nad materialnym

- rozdarcie i konflikt między cielesnością a duchowością

- koncepcja metafizyczna

- Bóg zajmuje centralne miejsce -...

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

 

Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

Trójca Św. w życiu Kościoła

Podstawa istnienia Kościoła.

TŚ warunkiem uznania faktu Wcielenia PJ – fundamentem istnienia Kościoła.

TŚ ośrodkiem Ciała Mistycznego: PJ - Głową, DŚ - duszą, kult i uwielbienie B Ojca – celem.

Ośrodek liturgii.

TŚ znajduje się w centrum działania liturgii Kościoła. Tajemnica TŚ należy do...

Rodzina odblaskiem Trójcy Św.

TŚ jest praźródłem, prawzorem rodziny.

B nie jest samotnikiem, jest wspólnotą trzech osób. Dzięki objawieniu tajemnica wewnętrznego życia B została nam udostępniona i przedstawiona w kategoriach osobowych. Kategorie te są do układu rodzinnego: ojcostwo, synostwo i uosobione odniesienie miłości...

Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Św. ; Paruzja

W jakim sensie zmartwychwstanie stanowi wydarzenie definitywne,ostateczne w życiu Chrystusa? Przecież po nim następują kolejne:wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Św., przyjście w chwale.

Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Na tym tle można zrozumieć także sens Zesłania Ducha Św. Przepowiadanie, misja do świata są niemożliwe bez daru Ducha Św. To Zmartwychwstały udziela Ducha ( wieczorem w dniu zmartwychwstania por. J 20,22), który jest zasadą nowego życia, życia, które jest życiem `według Ducha' czyli świadczeniem o...

ŚW. ANZELM I POCZĄTKI SCHOLASTYKI

Prąd najpotężniejszy średniowiecznej filozofii, ten, który stanowi scholastykę w ściślej­szym znaczeniu, nie od razu znalazł dojrzały wyraz, nie miał bowiem, jak panteizm, goto­wych wzorów, lecz musiał sam wytwarzać stopniowo metodę i teorię. Wielkiego filozofa wydał dopiero na przełomie XI i XII...

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Mistycyzm stanowił w filozofii średniowiecza drugi, obok scholastyki, wielki prąd ortodoksalny. Miał z nią wspólne zadanie: poznanie prawd nadprzyrodzonych; ale gdy scholastyka widziała drogę do nich w rozumowaniu, mistycyzm widział ją w kontemplacji i uczuciu. Na tle stosunku do scholastyki wytworzyły...

HUGON OD ŚW. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI

Synteza scholastyki i mistyki podjęta została już w XII w. Terenem, na którym powstała, było opactwo św. Wiktora pod Paryżem, a głównym inicjatorem Hugon od św. Wiktora.

ŻYCIE. Hugon (1096 - 1141), urodzony w Saksonii, pochodził z rodu hr. Blankenburg; od r. 1115 przebywał w klasztorze św. Wiktora...

ŚW. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W.

System prawowierny, który pierwszy uzyskał panowanie w XIII w. po odzyskaniu pism Arystotelesa, był konserwatywny, usposobiony na ogół odpornie wobec nowych źródeł; wierny tradycji, opierał się przeważnie na Augustynie i wraz z nim zajmował postawę platońską. Ten „augustynizm XIII wieku" wchłonął...

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274)

Przydomek „Bonawentura” został mu nadany przez Franciszka z Asyżu.  Św. Jan Fidanza  był zakonnikiem, franciszkaninem. Uważał,  że filozofia Arystotelesa jest niezgodna z nauką chrześcijańską. Rozwijał filozofię platońsko-augustyńską