BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

Laickie zgromadzenie III zakonu św.Franciszka z Asyżu.

Założeni 1861 w Akwizgranie przez ks. Johannesa Hovera(1816-64), trudnią się wychowaniem osieroconej i zaniedbanejmłodzieży męskiej. W założeniu zgrom, uczestniczyła FranciskaSchervier (1819-76), która 1845 założyła ubogie — siostryśw...

BRACTWO św. ŁUKASZA

Stowarzyszenie malarzy powstałe1925 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założycielamibyli: prof. Tadeusz Pruszkowski i jego pierwsi uczniowie:Bolesław J. Cybis, Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski,Eliasz Kanarek, Edward Kokoszko, Antoni Michalak, JanuszPodoski, Mieczysław Szulc, Czesław Wdowiszewski, Jan...

BRYGIDA SZWEDZKA, Birgitta św.

ur. 1302 w Finstad(k. Upsali), zm. 23 VII 1373 w Rzymie, Mistyczka.

I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Pochodziła z zamożnej rodziny;1316 została wydana za mąż za Ulfa Gudmarssona, miała z nim4 synów i 4 córki (Katarzyna Szwedzka). Od 1335 ok. 2 latprzebywała na dworze króla szwedz. Magnusa II;

1341...

BRYGIDKI, Zakon św. Brygidy, Zakon Najświętszego Zbawiciela, Ordo Sanctae Birgittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris OSSalv

Zakon klauzurowy podwójny (-> klasztor podwójny),zał. ok. 1346 w Vadstenie (pd. Szwecja) przez -» Brygidę Szwedzkąw celu szerzenia czci NMP i odrodzenia życia rei., opartyna regule św. Augustyna (Augustyna reguła), zmodyfikowanejszczegółowymi normami, które, wg przekonania Brygidy,miały być jej podyktowane...

CECYLIA św.

Polejowskiego (katedra w Sandomierzu), a jako patronkęmuzyki — figura późnobarokowa w zwieńczeniu ołtarza głównegow kościele par.

CELESTYN od św. LUDWINY OCD, właśc. Pieter van Gool

ur. 1597 w Hadze, zm. 22 VII 1676 w Surat (Indie), Tłumaczorientalista.

Po nawróceniu z kalwinizmu wstąpił do zakonu, 1626 złożyłśluby zak., nast. 1632-52 pracował jako misjonarz w Syrii;1652-75 był prof, języków orientalnych w Rzymie; 1675 zostałwysłany do Indii; wspólnie z bpem Damaszku Sergiuszem...

CHROMACJUSZ św. bp.

ur. ok. 335 prawdopodobnie w Akwilei, zm. ok. 407 tamże, Teolog, kaznodzieja.

Należał do bliskich współpracowników Waleriana, bpa Akwilei, i jako kapłan uczestniczył 381 w tamtejszym synodzie anty-ariańskim; był przyjacielem Ambrożego, Hieronima, Rufina z Akwilei i Jana Chryzostoma; nakłaniał Hieronima...

CHRZEŚCIJANIE św. TOMASZA

; metropolii Ernakulam podlega Kotha-mangalam, Mananthawadi, Palghat, Telliczeri i Triczur, zaś Czanganaczeri — Kottąjam i Palai; 1976 Kościół liczył 2,18 min wiernych, 1293 parafie, 133 kaplice, 1732 księży diec. w Tiruwalla; 1976 Kościół syro-malankar-ski liczył 213 000 wiernych, 268 parafii i 14 kaplic, 313 księży diec.

CYPRIAN CAMBŁAK, św. Kościoła prawosł.

Przeprowadził reformę liturgii; często wizytował parafie i ogłaszał listy pasterskie, a przez traktaty dogmatyczno-apo-logetyczne zwalczał sektę strygolników; niektóre księgi liturg.

DZIEŁO św. RAFAŁA, Sankt - Raphaels - Verein

Organizacja niemieckich katolików do spraw opieki nad katolickimi emigrantami oraz uchodźcami prześladowanymi z racji politycznych czy rasistowskich; powstało 1871 w Moguncji z inicjatywy kupca P.P. Cahensly'ego, a 1878 uzyskało zatwierdzenie pap. Leona XIII.Początkowo zrzeszało osoby zobowiązujące się do...

EUFEMIA św.

Żyła na przełomie III i IV w. w Chalcedonie, skazana na śmierć 16 IX 303 podczas prześladowań chrześcijan za ces. -» Dioklecjana.

1. Kult E. — rozpowszechnił się szybko w obu częściach cesarstwa, a w końcu IV w. zbudowano na jej grobie w -> Chalcedonie bazylikę, przyciągającą licznych pielgrzymów...

EUSTACHY z ANTIOCHII św. bp.

ur. w Side w Pamfilu (pd.-zach. Turcja), zm. ok. 337 w Trajanopolis (Tracja), obrońca wiary.

Był bpem Beroei Syr., a od ok. 323 patriarchą Antiochii; był prześladowany za wiarę przez ces. Dioklecjana lub Licy-niusza; brał udział i prawdopodobnie przewodniczył obradom Soboru Nic. I; fałszywie oskarżony o...

EUTYCHIUSZ św.

Patriarcha ekumeniczny, ur. ok. 512 w Theium (Frygia), zm. 6 IV 582 w Konstantynopolu, obrońca prawowierności.

Wychowywał się w Augustopolis (Frygia), a po studiach w Konstantynopolu wstąpił do klasztoru w Amasei Pontyjskiej; po przyjęciu święceń kapł. w Konstantynopolu wrócił do Amasei i został...

FILATELISTYCZNY ZWIĄZEK św. GABRIELA ARCHANIOŁA, Weltbund Sankt Gabriel, Union Philatélique Chrétienne Mondiale

Międzynar. organizacja zrzeszającazbieraczy znaków pocztowych o tematyce rei., zainicjowanaw Europie przez franciszkanów niem. w czasie II wojnyświatowej.

Organizacja wywodzi się ze zbierackiej pasji ClemensaAnheusera OFM (1897-1968) i Gabriela Schmidta OFM(1887-1965), którzy propagowali zbieranie znaków o...

FILIP APOSTOŁ Św.

J e d e n  z —» Dwunastu w spisach—> a p o s t o ł ów umieszczony na 5 miejscu; pochodził, p o d o b n i ej a k Piotr i Andrzej z Betsaidy nad j e z i o r em G e n e z a r e t .Jezus powołał go jako jednego z pierwszych apostołówJ 1,43-46); wspomniany jest przy rozmnożeniu chlebaJ 6,5-7), nadto j a k o...

FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Konfederacjaautonomicznych domów, zw. kongregacjami, w którychkaplani i bracia prowadzą życie wspólne bez składaniaślubów zakonnych, zajmując się duszpasterstwem i wychowaniemmłodzieży.

1. W K o ś c i e l e p o w s z e c h n y m - Pierwsza kongr.założona została w Rzymie przez —» Filipa Neri, któryw...

GACJAN, Gaden św.

(w MartRom Gratianus), bp,zm. prawdopodobnie 20 XII 301 w Tours.

Wg Grzegorza zTours ( H E I 31) G. byt j e d n ym z 7 bpów wystanych ok. 250z Rzymu do Galii przez pap. Fabiana; kierował diec. Toursprzez ok. 50 lat; Marcin z Tours przeniósł pod koniec IV w.relikwie G. z cmentarza do katedry św. Maurycego...

GENNADIUSZ, św. Kościoła prawosł. abp.

zm. 4 XII1505 w Moskwie. Pochodził z bojarskiego rodu Gonzowych(Gonozowych); wstąpił do klasztoru W a ł a am na jeziorze Ladoga;1477 został archimandryta klasztoru Czudow na moskiewskimKremlu, gdzie wybudował cerkiew św. Aleksego,1484 - a b p em Nowogrodu (z nominacji księcia moskiewskiegoIwana I I I ) .

Z...

GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...