Udział matki lub rodziców w opiece' nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie -wykorzystanie tzw. metody kangura

Przedwczesne narodziny dziecka są sytuacją, w której rodzicom jest trudniej podjąć rolę rodzicielską.

Przygotowanie matki lub rodziców do opieki nad dzieckiem w domu

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie się zwiększyła przeżywalność wcześniaków o małej urodzeniowej masie ciała. Obecnie ze szpitala wypisywane są dzieci z masą. ciała mniejszą niż urodzeniowa masa ciała donoszonego noworodka. Na oddziałach noworodkowych w całej Europie obowiązuje...

Opieka nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow

Położna jest odpowiedzialna za przygotowanie sprzętu oraz wnikliwą opiekę nad noworodkiem.

Pielęgnowanie dziecka przedwcześnie urodzonego opiera się na podobnych zasadach jak noworodka donoszonego. W przypadku wcześniaka nie wolno jednak zapominać o zasadzie „minimalnej pielęgnacji”. Noworodek...

Opieka nad noworodkiem matki zakażonej HIV

Lekarze wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt, mający ogromny zasób wiedzy obecnie ratują dzieci z niewiarygodnie małą urodzeni ową masą ciała, niemal całkowicie nieprzystosowane do samodzielnego życia. W procesie terapeutycznym pomagają im położne i pielęgniarki, które wciąż doskonalą swoją...

Opieka nad osobami w podeszłym wieku

Opieka nad osobami w podeszłym wieku jest zadaniem, które współcześnie może mieć różne formy. Wydłużający się nieustannie okres życia starszej generacji sprawia, że coraz więcej ludzi w podeszłym wieku wymaga długoletniej opieki i pielęgnacji fachowego personelu. Opieka to może im zapewnić...

Opieka nad chorymi niesłyszącymi

Tylko u około 15% osób pozbawionych słuchu upośledzenie to zostało przekazane dziedzicznie. We wszystkich pozostałych przypadkach jest to zmiana nabyta w następstwie uszkodzeń przedporodowych (np. różyczka u matki), w czasie porodu (np. hipoksja) albo w wyniku uszkodzeń we wczesnym-dzieciństwie (np...

Organizacja prawna opieki długoterminowej nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

Na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia opiekę długoterminową (long term care) zdefiniowano jako długookresową, ciągłą, profesjonalną pielęgnację i rehabilitację oraz kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, realizowaną instytucjonalnie (stacjonarnie lub w domu chorego) w celu...

Opieka nad pacjentami po amputacji kończyn

Amputacja jest zabiegiem operacyjnym polegającym na usunięciu części lub całego narządu. Problem amputacji kończyn dolnych dotyczy coraz większej liczby osób, szczególnie w wieku starszym. Amputacje kończyn górnych częściej dotyczą mężczyzn i są konsekwencjami urazów.

Wskazania do amputacji...

Opieka nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi

Osoby ze schorzeniami neurologicznymi stanowią liczną grupę wśród podopiecznych pielęgniarek rodzinnych. Są to pacjenci w różnym wieku: dzieci, ludzie młodzi, dorośli oraz w starszym wieku. Większość schorzeń klasyfikowana jest jako typowe jednostki neurologiczne, jednak część zaburzeń...

Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej, lekarskiej czy społecznej nad osobami w starszym wieku jest trudną sztuką ze względu na występowanie złożonych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjnych i społeczno-psychologicznych. Niezbędne jest posiadanie szerokiej wiedzy o procesie starzenia się człowieka...

Nowe trendy w opiece nad osobami w starszym wieku w Europie

W krajach rozwiniętych dąży się do jak najdłuższego utrzymania osób starszych w warunkach naturalnych środowiska domowego nie tylko ze względu na wysokie koszty utrzymania instytucji, ale również z powodów wcześniej wymienionych. Prawdą jest, że społeczeństwa dawnej Unii Europejskiej są zdrowsze, a...

Formy terapii uzależnień i opieki nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami

Uzależnienia są zaburzeniami wymagającymi leczenia, zwykle długoterminowego. Niewątpliwie powinno się im zapobiegać przez działania profilaktyczne, terapeutyczne i opiekuńcze. Celem współcześnie realizowanej terapii uzależnień jest utrzymanie przez pacjenta jak najdłuższego okresu abstynencji, ale...

Opieka paliatywna nad dzieckiem

Pod opiekę hospicjów domowych trafiają głównie dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego (38%), nowotworami (23%) oraz wadami wrodzonymi i aberracjami chromosomowymi (20%).

Znaczenie badań nad jakością życia związaną ze zdrowiem

Terapia ma na celu osiągnięcie zarówno cełów medycznych, jak i pożarne -dycznych, szczególnie w przypadku chorób nieuleczalnych (poprawa ogólnie pojętego komfortu życia).

•    Zwrócenie uwagi na chorego przez ocenę całościowego wpływu choroby i jej leczenia na życie chorego człowieka jako...