Pedagogika Marii Montessori.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. "Nasze dzieci - pisze von Schoenebeck (1993) - są za siebie odpowiedzialne od chwili swych narodzin, tak właśnie je postrzegamy i nie przeszkadzamy im w tym.

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Synod w Adge (506) uznał za słuszne istnienie takich kaplic i odprawianie nabożeństw na wsiach, byuniknąć zmęczenia ludzi drogą do kościoła (propter fatigationem familiae), lecz zastrzegł się, że tylko wkościołach katedralnych i parafialnych można odprawiać Msze święte w Wielkanoc, Boże Narodzenie,Epifanię, Wniebowstąpienie, Pięćdziesiątnicę i uroczystość świętego Jana Chrzciciela.

Reformy Marii Teresy

Maria Teresa, zasłużona jako reformatorka państwowego aparatu sprawiedliwości, finansów i szkolnictwa(w tym także nauczania teologicznego), powołała (1750) komisję rządową do sprawowania nadzorunad finansową gospodarką kościelnych instytucji. Majątki pierwszychskasowanych (1769) klasztorów przekazała ubogim parafiom.

Panny mądre

Świecą się te, które należą do mądrych panien, lampy zaś panien głupich są zgaszone i powywracane — obraz Boskiego światła życia, które zgasło w ich duszach.

LEGENDA NA DZIEŃ OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Legenda o św. Błażeju nie należy do najciekawszych w dziele Jakuba de Voragine i nie zasługiwałaby może nawet na uwzględnienie, gdyby nie okoliczność, że znaczne jej partie zachowały się w starym przekładne polskim jeszcze z końca XIV w., co do którego wyrażano przypuszczenie, że był dokonany...

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Lecz oto na grobie jego wyrosła przepiękna ljlia, która na każdym płatku miała złotymi literami wypisane słowa: Ave Maria.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Miał on zaś za żonę pewną kobietę bardzo skromną, która żywiła wielkie nabożeństwo do Najświętszej Panny. as drżąc z trwogi, ale nie śmiejąc się sprzeciwić woli męża pobożnie 1 h tlecda się Najświętszej Pannie i udała się za nim w drogę.

Łoś

Alces alces Lv., rodzina Cervidae - jeleniowate. Długość ciała 2—2,9 m, ogona 4—5 cm, wysokość w kłębie 1,8—2,1 m, ciężar ciała 350—800 kg. Samice są wyraźnie mniejsze. Samce mają poroże zwykle łopatowato rozszerzone, które zrzucają w grudniu i styczniu; wzrost nowego kończy się na przełomie...