Dobra finalne

  Dobra finalne to dobra (czyli produkty i usługi) nabywane przez ostatecznego użytkownika.

Dobra-środki do zaspokajania potrzeb

Ekonomię interesują jedynie dobra ekonomiczne, które jako dobra rzadkie stawiają nas przed alternatywą: jeśli więcej dobra A, to siłą rzeczy mniej dobra B, a zatem wcześniej czy później musimy rozstrzygnąć problem ilości jednego i drugiego.

DOBRA PUBLICZNE

Dobra wolne i dobra publiczne są dostarczane bez pośrednictwa mechanizmu rynkowego. W przypadku tych ostatnich mogą jednak występować dobra quasi-publiczne, tzn.

Cechy dobrego pracownika

 

Wyższe wykształcenie

Płynne władanie językiem angielskim i językiem rosyjski w stopniu podstawowym

Doświadczenie- minimum 5 letni staż pracy na danym stanowisku

Wysoka kultura osobista

Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Punktualność i...

Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych

  Biorąc powyższe „zasady kierunkowe” można sformułować szereg zasad na których powinien opierać się dobry system oceny pracowniczej.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

W tym celu trzeba się uniżyć (Mt 23,12), stać się małym; nawet więcej, trzeba się "narodzić z wysoka" (J 3,7), "narodzić się z Boga" (J 1,13), aby stać się dzieckiem Bożym (J 1,12).

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek...

Inicjacja chrześcijańska jako „ponowne narodzenie”

3,3-5)-wypowiedź o powtórnym narodzeniu z wody i Ducha Świętego; oraz zasadnicza myśl Ewangelii Jana, że to nowe życie, ten nowy sposób egzystencji zostaje zachowany tylko w życiodajnym zjednoczeniu z jego nurtem życia.

Cechy dobrego planu wg T. Kotarbińskiego

 

elowość

wykonalność

niesprzeczność (czynność następna wynika z wcześniejszej)

operatywność ( łatwy w zrozumieniu i opanowaniu jego treści)

racjonalność (oparty na rzetelnej wiedzy)

elastyczność (dopuszcza zmiany w trakcie jego realizacji)

optymalna...

Problematyka społeczna w prozie i poezji Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka jest również autorką licznych nowel także poświęconych problemowi krzywdy i nędzy najbiedniejszych. Cała twórczość Marii Konopnickiej poświęcona była najbardziej palącym problemom społecznym.

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego)

Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić, i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści, i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności, i być daleki od dobra i równie daleki od złości” Wybuch wojny zburzył cieplarniany świat, w jakim tak bujnie rozwijał się talent poetki.

„Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra”. Skomentuj tę myśl odwołując się do wybranych utworów literackich

Analiza wybranych utworów literackich świadczy o tym, że uratowanie godności ludzkiej bywało czynem heroicznym, gdy człowiek znajdował się w otchłani zła, a niezłomnie wierzył w istnienie dobra.

Dzieci z układu ryzyka - Złota zasadza pomagania: dobra pomoc to pomoc wycofująca się

Dobra (w sensie rozwojowym) pomoc jest: dostosowana do obciążeń dziecka - im więcej obciążeń tym więcej pomocy i wsparcia w różnych formach, dostosowana do stawianych mu przez nas wymagań – im więcej wymagań i im wyższe wymagania tym więcej wsparcia, dostosowana do jego aktualnych kompetencji, ale i do jego możliwości (do potencjału rozwojowego) – im wyższy poziom aktualnych kompetencji i wyższe możliwości tym mniejsza ...

DOBRO A BYT - CZY BYT JEST DOBRY?

Poza tym byt jest warunkiem koniecznym wszelkiego dobra przynajmniej w tym sensie,  Ŝe aby coś było dobre lub poŜądane, musi istnieć jakaś określona treść, jakiś byt. Jako sam w sobie poŜądalny warunek wszelkiego dobra, kaŜdy byt jest dobry.

Dobra publiczne

DOBRO PUBLICZNE Dobrami publicznymi nazywamy: a) według kryterium odpłatności (ekonomicznego) są to te dobra, które są finansowane przez budżet państwa, budżety samorządowe i inne fundusze publiczne.

Dobra publiczne a dobra prywatne

CECHY POZWALAJĄCE ODDZIELIĆ DOBRA PUBLICZNE OD PRYWATNYCH: ZASADA PODZIELNOŚCI PUBLICZNE: częściowa podzielność, korzystanie z dobra przez jedną osobę powoduje ograniczenie możliwości korzystania przez innych.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE - „Dzień dobry misiu”

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem.

Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się , poziewał.

Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i...

Dobra generujące nierówności społeczne

Dobra materialne są ograniczone w swoim zasobie albo, jak powiadają ekonomiści, stanowią „dobra rzadkie" nie tylko dlatego, że nigdy nie ma ich dość dla wszystkich, ale przede wszystkim dlatego, że w miarę zaspokajania potrzeb kultura dyktuje ludziom coraz to wyższe aspiracje, aż po ową nigdy nie nasyconą autonomiczną aspirację posiadania.

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

41, w którym zostało sformułowane prawo do dobrej administracji przysługujące każdej osobie prawo do obiektywnego, rzetelnego i podjętego w rozsądnym terminie załatwiania sprawy obejmuje: - Prawo osobistego przedstawienia sprawy w razie, gdyby miała być załatwiona niekorzystnie, - Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnicy zawodowej i handlowej oraz uzasadnionych wiadomości poufnych, - Prawo do uzasadnienia decyzji.