Gałąź górna kości łonowej

Gałąź górna kości łonowej (ramus superior ossis pubis) odchodzi od trzonu i kieruje się do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, gdzie w płaszczyźnie pośrodkowej łączy się z kością strony przeciwległej; ma ona kształt mniej więcej trójściennego ostrosłupa, który ku przyśrodkowi zwęża się i...

Mięsień zębaty tylny górny

M. zębaty tylny górny (m. serratus posterior superior) jest położony w górnej części grzbietu i przykryty m. równoległobocznym. Rozpoczyna się on płaskim, cienkim, szerokim ścięgnem od dolnej części więzadła karkowego i od wyrostków kolczystych szóstego i siódmego kręgu szyjnego oraz pierwszego i...

Mięsień skośny górny głowy

M. skośny górny głowy (m. obliąuus capitis superior) stanowi przypuszczalnie najwyższy tylny mięsień międzypoprzeczny szyi między kręgiem szczytowym a kością potyliczną i jako taki należy do pasma bocznego, natomiast trzy następne grzbietowe mięśnie podpotyliczne pochodzą z pasma...

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (m. levator labii superioris alaeąue nasi) tworzą dwa pasma włókien mięśniowych leżące ku bokowi od nosa.

Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi...

Mięsień dźwigacz wargi górnej

M. dźwigacz wargi górnej (m. levator labii superioris) jest położony ku bokowi od poprzedniego.

Rozpoczyna się on szeroko na brzegu podoczodo-łowym powyżej otworu podoczodołowego. Włókna biegną ku dołowi oraz przyśrodkowo nieco zbieżnie i kończą sięw skórze bruzdy nosowo-wargowej, sięgając aż...

Mięśnie przysieczne wargi górnej i dolnej

Mm. przysieczne wargi górnej i dolnej (mm. inciswi labii superioris et infe-ńoris*) są to płaskie i wąskie pasma mięśniowe, stanowiące obwodowe pęczki włókien m. okrężnego ust, które z prawej i lewej strony przesunęły swój przyczep ze skóry na kość szczęki i...

Mięsień uszny górny

M. uszny górny (m. auricularis superior), tak samo jak poprzedni, jest płaski, trójkątny; jest on położony wachlarzowato powyżej małżowiny. Odpowiada on m. skroniowo-ciemieniowemu.

Przyczepy. Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym. Włókna biegną zbieżnie ku dołowi i kończą się na powierzchni...

MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Kończyny powstają z wypustek przedniej ściany ciała w związku z tym wszystkie mięśnie kończyn, jak również nerwy kończyn, pochodzą z określonej liczby segmentów ściany ciała. U człowieka kończyna górna powstaje z 5 do 10 segmentu, dolna z 22 do 28. Ta segmentacja materiału twórczego zaciera...

Mięśnie bliźniacze górny i dolny

Mm. bliźniacze górny i dolny (mm. gemelli superior et inferior) są to dwa małe mięśnie z lekka spłaszczone, które biegną poprzecznie z obwodu wcięcia kulszowego mniejszego kości kulszowej do krętarza większego kości udowej.

M. bliźniaczy górny rozpoczyna się na kolcu kulszowym; bliźniaczy dolny —...

Troczek górny prostowników

Troczek górny prostowników (retinaculum mm. extensorum superius) znajduje się w sąsiedztwie stawu skokowego górnego Występuje on w postaci szerokiego pasma włókien poprzecznych, które u swych końców przyczepia się do k. piszczelowej i do strzałki. Więzadło to wysyła przegrodę do k. piszczelowej i...

Zęby przedtrzonowe górne

Na przekroju poprzecznym korona przedstawia wydłużony czworokąt o zaokrąglonych brzegach; długa oś ustawiona jest w kierunku policzkowo-podniebiennym. Powierzchnia policzkowa korony jest większa od podniebiennej. Guzek policzkowy pierwszego zęba jest wyższy od podniebiennego, na drugim — oba guzki są...

Zęby trzonowe górne

Korona tych zębów na przekroju poprzecz nym ma kształt rombu, którego dłuższa przekątna skierowana jest od strom przednio-policzkowej ku stronie tylno-podniebiermej, przekątna zaś krótsza — od strony przednio-podniebiennej ku stronie tylno-policzkowej. Na powierzchn żucia najczęściej występują...

Ząb trzonowy górny pierwszy

Obwód korony ma kształt rombu. Z "czterech guzków powierzchni żucia dwa leżą po stronie policzkowej, dwa po stronie pod-nicbiennęj. Przedni guzek strony podniebicnnej jest zwykle największy, tylny tej samej strony najmniejszy. Oba guzki policzkowe, przedni i tylny, są prawie lej samej wielkości. Bruzda...

Ząb trzonowy górny trzeci

Ząb trzonowy górny trzeci albo górny ząb mądrości jest w uzębieniu ludzkim najbardziej zmienny pod względem kształtu i wielkości. Czasem może on być nie mniejszy niż drugi ząb trzonowy, czasem występuje jako mały, szczątkowy pieniek. czasem wreszcie nie rozwija się wcale (18 — 19%)...

Ząb trzonowy mleczny górny

Ząb trzonowy mleczny górny pierwszy występuje w dwóch postaciach. Albo korona jego (szczególnie powierzchnia żucia) podobna jest do korony pierwszego trwałego zęba przed trzonowego; wtedy powierzchnia żucia jest prawic trójkątna, a strzałkowo położona bruzda oddziela guzek policzkowy od...

Mięsień języka podłużny górny

M. podłużny górny (m. longitudinalis superior) rozpoczyna się i kończy na rozcięgnie języka. Pokrywa on jako jednolita nieparzysta warstwa mięśniowa całą powierzchnię górną języka od wierzchołka do nasady sięgając bocznie aż do jego brzegów. Z przodu mięsień ten jest najgrubszy, z tyłu...

Zwieracz gardła górny

Zwieracz gardła górny (m. constńctor pharyngis superior s. cep halop ha-ryngeus) położony najgłębiej i najwyżej ma kształt czworoboczny. Zajmuje on górną trzecią część ściany gardła.

Zwieracz górny rozpoczyna się długą linią przyczepu na dolnej powierzchni czaszki. Odróżniamy cztery części...

Zachyłek dwunastniczo-jelitowy górny

Zachyłek dwunastniczo-jelitowy górny (recessus duodeno-jejunalis superior s. duodenomesocolicus superior) z punktu widzenia praktycznego jest najważniejszy. Może występować oddzielnie, zwykle jednak łączy się z zachyłkiem dwunastniczo-jelitowym dolnym. Jest on położony po stronie lewej od górnego...

Zachyłek krętniczo-kątniczy górny

Zachyłek krętniczo-kątniczy górny (recessus ileocaecalis superior). Powyżej połączenia jelita cienkiego z jelitem grubym położony jest niewielki i niestale występujący zachyłek krętniczo-kątniczy górny, lepiej rozwinięty u dzieci niż u dorosłych; jest on ograniczony od góry fałdem...

Część górna dwunastnicy

Część górna (pars superior), najkrótsza (4—5 cm) i najbardziej rozszerzona, tzw. opuszka (bulbus duodeni), kieruje się poziomo ku tyłowi oraz w stronę prawą aż do szyjki pęcherzyka żółciowego; przyjmuje ona z odźwiernika miazgę pokarmową. Wypełniona środkiem cieniującym daje na ekranie...