BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB)

Zakon mniszy zał. w VI w. we Włoszechprzez -> Benedykta z Nursji (pierwszy klasztor ok. 529 na MonteCassino), oparty na zredagowanej przez niego regule ( -> benedyktyńska reguła).

Zakon nie ma jednolitej prawnej strukturyadm.; powstałe początkowo autonomiczne klasztory połączonoz czasem w różne kongr...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DZIEJE

Benedykt z Nursji stanął wobec koniecznościzorganizowania dla swych uczniów życia cenobickiego ( -» cenobici)i oparcia go na odpowiedniej regule.

Ok. 529 założyłklasztor na Monte Cassino, gdzie opracował regułę życiazak., przeznaczając ją dla pojedynczych klasztorów (niezamierzał tworzyć organizacji...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

dążenie doprzejmowania parafii, aby zwiększyć uposażenie opactw. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DUCHOWOŚĆ

Duchowość benedyktyńska stanowisyntezę wielkiej, wywodzącej się od Bazylego Wielkiego i Jana Kasjana, tradycji monastycznej, której nadała charakter bardziejpraktyczny i umiarkowany; opiera się na Piśmie Św., cechuje jąchrystocentryzm i umiłowanie liturgii; kształtowała się na tleopowiadania się b...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - WKŁAD w CYWILIZACJĘ i KULTURĘ

i przyczyniła się do narodzin-> scholastyki; decydujący wpływ wywarli Piotr Lombardprzez dzieło Liber sententiarum oraz P.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - SZTUKA

Ogólnikowe sformułowania reguły benedyktyńskiej,że mnich za zgodą opata może wykonywać znanesobie rzemiosła, w powiązaniu z potrzebami liturg.,życiem klauzurowym i zapleczem gosp. opactwa, umożliwiłob. uprawianie twórczości artystycznej.

Sztuka b. rozwijałasię w ramach stylów eur., wyróżniając...

BIAŁA PODLASKA, Biała Książęca, Biała Radziwiłlowska

i Włodawy9 parafii (B. Biała Podlaska 1939, 36-39; K. Biała Podlaska 1957; F. Aleksandrowicz, Diecezja siedlecka, czyli podlaska (1818-1968), Siedlce 1971 (passim).

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

BIELSK PODLASKI

cerkiew Narodzenia NMP jużw pocz. : Narodzenia NMP (z jej ikoną) z XVII w. liczy 15 parafii (Augustowo,3 w B. Czarkowski, Powiat bielski w guberni grodzieńskiej.

BOŻE NARODZENIE

symbolizowały onepotrójne narodziny Chrystusa: odwieczne rodzenie Syna Bożegow Trójcy Świętej, narodzenie w ciele ludzkim z MaryiDziewicy oraz narodzenie mist, w duszach wiernych.

BRACIA św. GABRIELA, Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel

Laickie zgromadzenie franc, któregocelem jest wychowywanie w duchu chrzęść i nauczanie dzieci,zwł. niewidomych i głuchoniemych.

W 1816 ks. Gabriel Deshayes (1767-1842) założył w Auray(Bretania) zgrom, zbliżone pod względem celu i duchowości dobraci szkolnych; podobieństwo celów doprowadziło 1817...

BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

Congregatio fratrum patrocini!S. Joseph III Ordinis regularis sancti patris Francisci, laickiezgromadzenie franciszkańskie (od 1969 przyjmuje także kandydatówna kapłanów), oparte na III regule św. Franciszka z Asyżu,zał. 1928 w Kobryniu (Polesie) w celach charytatywnych,zwł. w celu wychowywania i...

BRACIA MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ od św. HIPOLITA, Congregatio Fratrum Sancti Hippolyti

Laickie zgromadzeniezakonne zał. w Meksyku w 2. poł. XVI w. w celupielęgnowania chorych.

Powstanie zgrom, wiąże się z charytatywną działalnością BernardinaÁlvareza (1514-84), który 1567 w Meksyku ufundowałszpital pod wezw. św. Hipolita i z jego personelu zorganizowałzgromadzenie braci szpitalnych...

BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

Laickie zgromadzenie naprawie diecezjalnym.

Założone ok. 1923 w diecezji lubel., zniesione 25 X 1938;celem zgrom, było prowadzenie zakładów dobroczynnych i wychowawczychoraz kolportaż prasy kat.; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri...

BRACIA SAMARYTANIE św. FRANCISZKA z ASYŻU

Laickie zgromadzenie.

Założeni 1934 w Białymstoku przez Bogumiła Gaworeckiegow celu prowadzenia szpitali, zwł. zakaźnych, zakładów dla umysłowo chorych, przytułków dla starców, inwalidów itp. orazniesienia pomocy ubogim i opuszczonym; zgrom, nie miało kan.erekcji; przestało istnieć w czasie II wojny...

BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

Laickie zgromadzenie III zakonu św.Franciszka z Asyżu.

Założeni 1861 w Akwizgranie przez ks. Johannesa Hovera(1816-64), trudnią się wychowaniem osieroconej i zaniedbanejmłodzieży męskiej. W założeniu zgrom, uczestniczyła FranciskaSchervier (1819-76), która 1845 założyła ubogie — siostryśw...

BRACTWO św. ŁUKASZA

Teresa i fresk Święta Trójcaw Kazimierzu), Wydra (Boże Narodzenie, Ukrzyżowanie, Św.

BRYGIDA SZWEDZKA, Birgitta św.

w scenie Bożego Narodzenia ukazywania MB w pozycjileżącej i zaczęto ją przedstawiać w pozycji klęczącej, podobmejak B.

BRYGIDKI, Zakon św. Brygidy, Zakon Najświętszego Zbawiciela, Ordo Sanctae Birgittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris OSSalv

Zakon klauzurowy podwójny (-> klasztor podwójny),zał. ok. 1346 w Vadstenie (pd. Szwecja) przez -» Brygidę Szwedzkąw celu szerzenia czci NMP i odrodzenia życia rei., opartyna regule św. Augustyna (Augustyna reguła), zmodyfikowanejszczegółowymi normami, które, wg przekonania Brygidy,miały być jej podyktowane...