PORÓWNAJ, BOŻE, GÓRY Z DOŁAMI

Popularna ludowa pieśń miłosna o porzuconej dziewczynie.

Porównaj, Boże, góry z dołami,

niech będzie równiusieńko;

przyprowadź, Panie, moje kochanie

w niedzielę raniusieńko. 1-4.

Pokój Boży (Treuga Dei)

 

Ruch powstały w X w. w Akwitanii, propagujący powstrzymanie się od przelewu krwi, a zwłaszcza wojen prywatnych w dni świąt kościelnych i w wielkim poście. Rozszerzył się na całą Francję, poparty przez potężniejszych książąt, którym ułatwiał zapanowanie nad sytuacją na własnym...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PAŃSTWO BOŻE SW. AUGUSTYNA

 

Upadek Rzymu wstrząsnął do głębi ludnością Imperium. A chociaż „wieczne miasto" nie było w tym czasie stolicą państwa, dopatrywano sią powszechnie w jego katastrofie zapowiedzi rychłego załamania sią Cesarstwa, a może nawet i końca świata.

Równocześnie poszukiwano winowajców klęski i coraz...

APOSTOLAT LUDU BOŻEGO

Uczestnictwo w posłannictwie zbawczym Chrystusa, wynikające ze wspólnego kapłaństwa wszystkich członków Kościoła, —> hierarchii i —> laikatu.

A. W NAUCE KOŚCIOŁA — W Kościele pierwotnym istniało żywe przeświadczenie, że cały nowy Lud Boży jest kontynuatorem misji Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie...

ARCYBRACTWO MATEK CHRZEŚCIJAŃSKICH

6, 37--46; Matka chrześcijańska. Przewodnik dla Arcy-Bractwa Matek Chrześcijańskich, P 1896; M. Lisowska, Bractwo Matek Chrześcijańskich na ziemiach polskich (1860-1939), Lb 1971 (mpsBKUL).

BOJAŹŃ BOŻA

Lęk budzący się w człowieku pod wpływemwielkości, świętości i majestatu Boga, skłaniający do respektowaniajego woli ; nie jest przeciwieństwem miłości, ale jejelementem ( -> miłość Boża).

I. W STARYM TESTAMENCIE — b.B. wyraża postawę lęku,a zarazem czci wobec Boga. W pierwszym znaczeniu Jahwe...

BOŻA RODZICIELKA, Boga Rodzica

Maryi ma na celu ukazaniejej roli we wcieleniu i oddanie czci jako Matce Boga;obchodzono ją w starożytności chrzęść, w dzień oktawy BożegoNarodzenia (1 I); od poł.

BOŻE CIAŁO

Uroczystość liturgiczna ku czci -> NajświętszegoSakramentu, związana z procesją teoforyczną, będącawyrazem dowartościowania kultu eucharyst. w średniowieczu,zwł. po zakwestionowaniu rzeczywistej obecności Chrystusa weucharystii przez -> Berengariusza z Tours; w sensie szerszymnazwa eucharystii.

I...

BOŻE, COŚ POLSKĘ

Panienko Maryjo, a ostatecznie na melodię SerdecznaMatko.

BOŻE NARODZENIE

symbolizowały onepotrójne narodziny Chrystusa: odwieczne rodzenie Syna Bożegow Trójcy Świętej, narodzenie w ciele ludzkim z MaryiDziewicy oraz narodzenie mist, w duszach wiernych.

BOŻY GRÓB

młodzieży, szczególnie ministrantów, którzyczęsto przewodniczą modlitwie nawiedzających; w mniejszychparafiach powsz.

CHWAŁA BOŻA

Świętego Świętych (Łk 1,35); przy narodzeniu Jezusa oświeciła pasterzy zewsząd chwała Pańska (Łk 2,9); była ona również widoczna przy chrzcie (2 P 1,17) i przemienieniu Jezusa (Łk 9,32.

DIONIZY i REDEMPT, Dionizy od Narodzenia Pańskiego

Właśc. Pierre Berthelot, i Redempt od Krzyża, właśc. Tomas Rodriguez OCD, bł., umęczeni 29 XI 1638 w Atjeh (Sumatra).

D., ur. 12 XII 1600 w Honfleur (dep. Calvados), kosmograf, pilot statków morskich, opłynął Hiszpanię, Anglię oraz Amerykę i dotarł do Indii; w Goa wstąpił do nowicjatu karmelitów i...

DOM BOŻY

Miejsce religijnego kultu o architektonicznie zamkniętej przestrzeni, zw. świątynią ; występuje pod odmienną nazwą, utrwaloną tradycyjnie dla niektórych religii lub ważniejszych wyznań, np. -> pagoda w buddyzmie, synagoga w judaizmie, kienesa u karaimów, meczet w islamie, cerkiew i sobór (-> cerkiew) w...

DUCH BOŻY

(hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

DZIECIĘCTWO BOŻE

związane z liturgią -+ chrztu (II) i -»• Bożego Narodzenia (II); wskazuje na nie nadawanie przy chrzcie nowego imienia, a także łac.

DZIEDZICTWO BOŻE

Specyficzny stosunek wspólnoty religijnej do Boga oraz Boga do swego Judu, oparty na dziecięctwie Bożym, a zarazem dobro eschatyczne obiecane przez Boga -» człowiekowi (II E, III C).

1. W Starym Testamencie — pojęcie d.B., wynikające z naczelnej idei przymierza Boga z Izraelem, obejmuje 3 relacje:

° Bóg —...

GNIEW BOŻY

Reakcje i postawy Boga opisywanepojęciami zaczerpniętymi z psychologii ludzkiej (—> a n t r o p o -patyzm), a wywołane odrzucaniem przez człowieka Bożej miłości(Iz 54,7-8; Oz 11,9); przedstawiany często j a k o nieszczęściaspotykające jednostkę, naród czy świat; jest teżznakiem lub zapowiedzią —»...

GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

J e d n az form nabożeństwa do —» Serca Jezusa zainicjowana 1863j a k o Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego przez KonstancjęBernau (imię zak. Maria od Najśw. Serca) w klasztorzeSióstr Nawiedzenia NMP w Bourg-en-Bresse we Francji;nazwę zaaprobował 1977 p a p . Paweł VI.

G . O . ma na celu pobudzenie do...