Rodzina mała - Pierwsze dziecko, aż do czasu dorośnięcia dziecka

- do instytucji małżeństwa dołącza się rodzicielstwo

- zmiana organizacji życia, dochodzą obowiązki rodzicielskie

- współcześnie, gdy możemy regulować urodziny, istotną rolę odgrywa potrzeba ojcostwa i macierzyństwa

Rodzina mała - Odchodzenie dzieci z rodziny, aż do ostatniego dziecka

- współcześnie – na tym etapie rzadko są małe dzieci, bo różnica wieku między rodzeństwem nie jest zwykle duża; dziecko dorosłe odchodzi, drugie jest co najmniej w wieku dorastania

- opiekę fizyczną nad dzieckiem rodzice mają już dawno za sobą

- rodzice mają więcej czasu dla siebie, możliwość...

Rodzina mała - Małżeństwo odłączone od dzieci

- koniec odpowiedzialności za dzieci - poczucie osamotnienia u rodziców, utrata codziennych kontaktów z dziećmi - podtrzymywanie styczności i więzi emocjonalnej z usamodzielnionymi dziećmi i ich rodzinami; dziadkowie zaspokajają potrzebę kontaktów emocjonalnych, czują się związani z młodym pokoleniem, służąc radą i pomocą - zapowiedź zbliżającej się starości

Środowiskowe zróżnicowania rodziny

- Na charakter rodziny wpływa typ społeczności lokalnej związanej z miejscowością, do której rodzina należy - Typy miejscowości: wieś, miasteczko, miasto, duże miasto, miejscowości strefy podmiejskiej (Hillery, analizując społeczności lokalne)

Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Wieś

- Duża spójność wewnętrzna, ścisły związek między rodzinami - Rodzina to podstawowa instytucja, społeczność rodzin - Tradycyjna wieś odizolowana od wpływów ogólnokrajowych bywa zachowawcza, konserwatywna - Społ.

Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasteczko (kilkutysięczne)

- Ustabilizowane społecznie - W Polsce częściowo rolnicze - Rodzina niewiele odbiegająca od wiejskich wzorów - Związek między rodzinami – luźniejszy - Związek z szerszym światem – wyraźniejszy

Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasto (powyżej 100 tys.)

krąg sąsiedzki) - Dominacja rodziny małej, nieprodukcyjnej, niezależnej od szerszej sieci krewnych - W „otwartej” społeczności wielkomiejskiej – „zamknięte” rodziny, zajęte swoimi sprawami i intymnością

Definicje rodziny

Anna Kwak podaje kilka definicji pojęcia „rodzina”, zaznaczając na początku iż powszechnie przez rodzinę rozumie się parę małżeńska i jej dzieci, że zazwyczaj rodzinę rozumie się albo jako rodzinę nuklearną (rodzice i dzieci) lub wielopokoleniowa, duża rodzinę (łącząca jej członków rozmaitymi stopniami pokrewieństwa).

Rodzina jako instytucja społeczna

Rodzina jest instytucją formalną – przepisy prawa regulują wzajemne uprawnienia i obowiązki jej członków względem siebie oraz członków rodziny w innych zbiorowiskach ze względu na ich sytuacje rodzinną.

Alternatywne formy życia rodzinnego - Rodziny par homoseksualnych

Możemy mówić o dwóch rodzajach rodzin osób homoseksualnych: kiedy pojawiają się dzieci z poprzedniego, heteroseksualnego związku jednego z partnerów kiedy dzieci zostają adoptowane przez parę homoseksualną, lub dochodzi np.

Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

Ustrój administracji terytorialnej Wolnego Miasta Krakowa opierał się głównie na przepisach z czasów Księstwa Warszawskiego.

RODZINA W KRYZYSIE

Rodzina radzi sobie z daną sytuacja dzięki różnym strategiom przystosowanym. Rodzaje kryzysów: -normatywne kryzysy rozwojowe związane z wydarzeniami życiowymi takimi jak małżeństwo narodzenie dziecka dorastanie są one nieodłącznie związane z życiem i rozwojem każdej rodzin,.

Rodziny adopcyjne

Dzisiaj, na mocy ustawy KRiO (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) rozumie się: Art.

Rodziny adopcyjne - Dwa rodzaje przysposobienia w prawie rzymskim

adoptio – adoptować można było tylko osobę podlegającą władzy ojca rodziny, a czynność tą dokonywano za pomocą przejścia władzy nad dzieckiem z jednej osoby na drugą i odstąpienia prawa rodzicielskiego przed sądem.

Rozwój dziecka w rodzinie adopcyjnej

Rodziny adopcyjne: zabezpieczają materialnie dziecko wspierają rozwój społeczny dziecka, na który w tym początkowym okresie składa się wzajemne zaakceptowanie rodziców i dziecka, usytuowanie w nowej sytuacji rodzinnej w odniesieniu do rodziny dalszej, znajomych, jak również zmiana środowiska zamieszkania, otoczenia.

Rozwój dziecka w rodzinie adopcyjnej - Dylematy rodziców adopcyjnych

Trudnością niemałą dla rodziców adopcyjnych jest fakt iż muszą radzić sobie z poczuciem mniejszej wartości, np. w związku z bezpłodnością, z powstawaniem mechanizmów obronnych związanych z odrębnością rodzicielstwa społecznego i biologicznego.

„Natura wyznaczyła istotom żyjącym na Ziemi dwa...

Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - Wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo

W rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo mamy do czynienia nie tylko ze szkołą, ale i środowiskiem rodzinnym.

Dziecko umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzone umysłowo w rodzinie

Znajomość problemów rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo ma doniosłe znaczenie dla teorii i praktyki pedagogiki specjalnej.

Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych - Udział rodziny w rehabilitacji dzieci przewlekle chorych

Przewlekła choroba dziecka stanowi w życiu rodziny bardzo przykre zdarzenie i zmusza członków rodziny, w tym szczególnie rodziców, do pod­jęcia nie znanych im dotąd trudnych zadań.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Doradca rehabilitacyjny a wspomaganie dziecka i rodziny

Niezależnie jednak od tego, czy doradca będzie ekspertem, informatorem, spo­legliwym opiekunem, czy też przyjmie postawę leseferysty, powinien znać i umieć stosować wiedzę o istocie niepełnosprawności, a w szczególności: znać rodzaje i stopnie niesprawności, możliwości rozwojowe, w tym zachowane sprawności i umiejętności, postawy (z uwzględnieniem te­go, co nurtuje przeżycia tych osób), zainteresowania, możliwościkształcenia ogólnego ...