KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Główne kierunki badań

Struktura rodziny Funkcjonowanie rodziny pod wzg. Zmiany jakie zachodzą we współczesnej rodzinie – czynniki warunkujące zmiany

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną dotyczą...

Rodziny normalnie funkcjonującej Rodziny dysfunkcyjnej (zagrożenia pod względem materialnym, strukturalnym na skutek występowania zjawisk dewiacyjnych co może prowadzić do powstawania rodzin ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, osieroconych, rozwiedzionych, rozluźnienia więzi emocjonalnej, problemu sieroctwa.

ZAGROŻENIA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINY

Dezorganizacja strukturalna polskich rodzin: spowodowana rozpadem rodziny na skutek śmierci jednego z rodziców, rozwodu, separacji, długotrwałej nieobecności rodziców lub jednego z nich.

OBSZARY WSPARCIA DZIECKA I RODZINY: RZĄDOWE INSTYTUCJE I FORMY WSPARCIA, KIERUNKI

Główne kierunki pomocy: profilaktyka wychowawcza – ujawnianie zarówno uwarunkowań negatywnych zaburzających rozwój, jak też tych elementów środowiska, które obecnie nie wywołują zagrożenia, ale mogą w przyszłości; kompensacja – wyrównywanie braków środowiskowych i organicznych; ratownictwo – zjawia się z zewnątrz w razie nagłego nieszczęścia jednostki lub klęski gromadnej, doraźnie zwalcza działanie ...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Stowarzyszenie

Grupa dorosłych lub młodzieży posiadająca własną strukturę organizacyjną: członkowie grupy podejmują wspólne zadania i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny. Tworzą je ludzie działający na mocy prawa. Podejmują oni...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rodzina potrzebująca pomocy może korzystać z...

1. Pozarządowe formy pomocy społecznej:

- Nasz Dom

- Ośrodek Pomocy Dzieciom „Dobry Pasterz”

2. Poradnie pozarządowe

3. Stowarzyszenia środowiskowe i pozarządowe: świetlice, kluby, place gier i zabaw

4. Działalność Caritas Archidiecezji Białostockiej  :

- Dom Matki i Dziecka

- Dom dla...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Fundacja

Darowanie, przeznaczanie majątku, jego części na określony cel zgodny z intencją fundatora. Tworzą je ludzie, zarząd, który dba o dobre zagospodarowanie i powiększenie dóbr. (fundacje ludzi chorych, dzieci uzdolnionych, samotnych)

Fundacja Pomocy Społecznej SOS powołana przez J. Kuronia (...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Ruch społeczne

Spontaniczne, masowe wiązanie się ludzi z określonymi ideami społ. – moralnymi, często ukierunkowanymi politycznie:

O celach ogólnoludzkich: ekologiczne, gospodarcze, samorządowe, konsumenckie

Powodowane niemożnością przebicia się nowatorskich projektów do ośrodków decyzyjnych: oświatowe...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rola organizacji pozarządowych

Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie, w atmosferze życzliwości i solidarności

Przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających załatwienia w poczuciu wspólnego dobra

Propagowanie pluralizmu i różnorodności...

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECISTWA W RODZINACH UBOGICH – BIEDA DZIECIĘCA

materialno – bytowej rodzina ma trudności realizowania funkcji ekonomicznej, kontrolnej.

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH W SFERZE WIĘZI EMOCJONALNYCH

Zaburzona funkcja socjopsychologiczna: socjalizacyjna, kulturalna, towarzysko – rekreacyjna, opiekuńcz. Dziecko ma niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, dążenie do przezwyciężenia samotności, obcości, opieki, oparcia, prestiżu, uznania, samoaktualizacji. Dziecko jest...

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH NA SKUTEK ŚMIERCI RODZICA, ROZWODU

Nie realizowana funkcja ekonomiczno – kontrolna, socjopsychologiczna (emocjonalna, towarzysko – rekreacyjna, kulturalna) Nie realizowanie potrzeb dziecka: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Dziecko jest osierocone. Sytuacja dziecka po śmierci jednego z rodziców: występuje chęć...

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ DZIECIŃSTWA W RODZINACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZJAWISKA DEWIACYJNE

Wykorzystywanie seksualne – wciągnięcie zależnego, niedojrzałego rozwojowo i niezdolnego do wyrażania pełnej zgody dziecka albo osoby w okresie dorastania w seksualną aktywność naruszającą społeczne tabu oraz zasady życia rodzinnego.

Pojęcia pedagogiczne - RODZINA

Najbardziej popularna klasyfikacja grup rodzinnych wyróżnia: 1) r. na wsi, gdzie tworzy ją kilka niewielkich gospodarstw, zespolonych więzią rodzinną i utrzymujących bliskie kontakty ze sobą.

Pojęcia pedagogiczne - RODZINA NIEPEŁNA

Rodzina pozbawiona ojca lub matki; dość często w takiej rodzinie powstają trudności wychowawcze, związane przede wszystkim ze zmniejszoną, bo sprawowaną tylko przez jedną osobę, opieką nad dzieckiem, jak również z brakiem normalnej atmosfery wychowawczej, w której prawidłowy układ stosunków między ojcem i matką staje się pierwszym wzorem postępowania dla dzieci.

Pojęcia pedagogiczne - RODZINA ZASTĘPCZA

Rodzina wychowująca dzieci, których rodzice nie żyją, bądź nie są w stanie ich wychowywać.

Rodzina w pedagogice społecznej

Kawula) PS bada instytucjonalnie stwierdzone zaburzenia w wydolności wychowawczej rodzin, w celu korekcji ich środowiska Pedagog społ. trafia do rodzin za pośrednictwem instytucji pomocy rodzinom

Funkcje i zadania rodziny

Każda rodzina pełni je na różnym poziomie i w różnym zakresie (współczesna rodzina – utrudnienia, a i tak nadal musi je pełnić) 4.

Rodzina mała - Okres narzeczeństwa / okres „chodzenia ze sobą”

- potrzeba posiadania bliskich ludzi - nacisk społeczny wzoru zakładania rodziny po osiągnięciu dojrzałości - w niektórych społeczeństwach przekonanie od podniesieniu własnego statusu społecznego poprzez założenie rodziny - romantyczna miłość - w tradycyjnym ujęciu – oficjalna umowa, że para zamierza po jakimś czasie wstąpić w związek małżeński; ustalano wysokość posagu i sprawy majątkowe - zerwanie nie było sprawą prostą – ...

Rodzina mała - Małżeństwo przeddzietne

- wzajemne dopasowywanie się małżonków - poznawanie się - organizacja domu, miejsca zamieszkania - większość funkcji właściwych pełnej rodzinie