RODZINA PARTII CHADECKICH

Jt to najsilniejsza rodzina partii prawicowych, a druga grupa pod względem siły po partiach socjaldemokratycznych.

RODZINA PARTII LIBERALNYCH

Zaczęły powstawać w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Okres świetności tych partii to początek XX wieku. Wówczas to partie te tworzyły samodzielne rządy, wygrywając walkę wyborczą z partiami konserwatywnymi, które były „naturalnym przeciwnikiem”.

Partie te były przeciwko przywilejom stanowym...

RODZINA PARTII KONSERWATYWNYCH

Zaczęły powstawać w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Opierały się na doktrynie Burke’a. Znajdziemy wśród nich zarówno ugrupowania agrarystyczne jak i wyznaniowe, prawicowo – liberalne, narodowe, a także nacjonalistyczne i szowinistyczne. Dzielimy je na dwie grupy pod względem tożsamości:

a)...

RODZINA PARTII ULTRAPRAWICOWYCH

Partie te podkreślają zagrożenia związane z unifikacją europejską, globalizacją gospodarczą, atomizacją narodu i alienacją jednostek, a także ich izolacją socjalną, zalewem krajowego rynku przez imigrantów oraz bezrobociem. Podkreślają dwulicowość polityków partyjnych oraz niewydolność systemu...

Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Koncepcje rodzin partii Europy Środkowej i Wschodniej' są obciążone - z punktu widzenia badań komparatystycznych - trzema mankamentami; są zbyt rozbudo­wane, nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (prócz typu ideologii uwzględnia się niekiedy - ale nie zawsze - miejsce zajmowane w prze­strzeni politycznej, styl działania lub związek z określoną grupą społeczną) i nie uwzględniają ideologicznej ewolucji partii ...

Rodziny partii politycznych i ich znaczenie polityczne

Lewis – 7 typów partii 1) postkomunistyczne 2) socjaldemokratyczne 3) liberalne 4) etniczne 5) agrarne 6) konserwatywne 7) chrześcijańsko-demokratyczne Badacze czescy 1) komunistyczne 2) socjalistyczne 3) radykalno-liberalne 4) chrześcijańsko-demokratyczne 5) konserwatywne 6) skrajnie prawicowe 7) rolnicze 8) ekologiczne 9) regionalne i etniczne 10) „pozostałe” Koncepcje „rodzin” partii obciążone są 3 mankamentami: 1) zbyt ...

Etiologia zaburzeń mowy - Uwarunkowania zaburzeń mowy występujące w rodzinie patologicznej i instytucjach opieki całkowitej

  Dom dziecka jest placówką powołaną w celu zastąpienia rodziny określonej grupie dzieci i młodzieży, dlatego też stoi przed nim „nie tylko przejęcie jej zadań, lecz także –  w stosunku do znacznego odsetka wychowanków – kompensowanie braków wynikłych  z zaniedbań i dysfunkcji rodzin, z których się oni wywodzą” (Z.

Małżeństwo - Ekonomika gospodarstwa domowego i rodziny

Zna-czy to z reguły, że każde musi współpracować z innymi członkami społeczności tej sa-mej płci w pewnych szerszych wspólnych przedsięwzięciach, które przynoszą rodzinie tylko częściową korzyść i nie w sposób bezpośredni.

Pokrewieństwo - Rodzina jako źródło pokrewieństwa

Wiążą ich te same siły, które jednoczą naszą rodzinę, a ten sam dystans  i bariery oddzielają ich od innych rodzin.

Pokrewieństwo - Klan i rodzina

Podczas gdy rodzina zawiera zasadniczo dwie podstawy: męską i żeń-ską, które są obecne w procesie prokreacji, podziale funkcji fizjologicznych i socjologicznym zabezpieczeniu, klan opiera się na wyeliminowaniu strony ojca lub matki z istotnego pokrewieństwa.

TV DEZORGANIZUJĄCA DZIEŃ DZIECKA I RODZINY

Konsekwencją może być zaniedbywanie nauki szkolnej w domu, skracanie czasu na odrabianie lekcji, rozmowy rodzinne, kontakty bezpośrednie, wspólne spacery, wyjazdy. Dzieci poświęcają mniej czasu na pracę na rzecz rodziny, domu, na zabawy z rówieśnikami, zajęcia hobbystyczne.

TV DEZINTEGRUJACA RODZINĘ

Powoduje zamykanie się członków rodziny w ich osobnych światach, rozluźnienie więzi psychicznej między członkami, oddalanie się od siebie, nie łączy ich potrzeba bycia razem, wspólnego oglądania TV, nie łączą ich podobne zainteresowania telewizyjne, ani motyw odbioru, brak kompromisu, jeśli chodzi o wybór programów, nie porozumiewają się gestem ani mimiką, słowem podczas oglądania TV , rodzice nie wyjaśniają dziecku niezrozumiałych ...

UDZIAŁ RODZINY W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO KORZYSTANIA Z MEDIÓW

Powinni organizować dzień dziecka, jego czas wolny, wyznaczać czas na książkę, prasę, film, radio. TV, regulować czas i zakres oddziaływania poszczególnych środków masowego przekazu , przygotowywać do recepcji odbieranych treści, kształtować w dziecku niezbędne w odbiorze umiejętności i nawyki...

RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA

posiadają wspólne cele, podobne normy moralno – społeczne, odczuwają poczucie odrębności swojej grupy nieformalna tzn że dziecko z chwilą urodzenia naturalnie staje się członkiem rodziny; bez względu na liczbę dzieci jest małą grupą społeczną jest tą najważniejszą, niezastąpioną grupą społ.

RODZINA JAKO ŚRODOWISKO KULTUROWE

Rodzina poprzez preferowany styl życia, zwyczaje, nawyki, tradycje wprowadza dziecko w świat kultury, stymuluje jego rozwój kulturowy.

RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

jest miejscem pierwszych kontaktów międzyludzkich, więzi psychicznych dziecka z rodzicami, rodzeństwem, dziecko uczestnicząc w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego poznaje wzory zachowań związane z pełnieniem roli ojca, matki, przyswaja elementarną wiedzę o otaczającym świecie tworzy je: - kultura rodziny, - umiejętności komunikacji pomiędzy członkami, - umiejętności wyrażania emocji, - interakcje pomiędzy członkami, - świat ...

RODZINA JAKO WSPÓLNOTA OSÓB

U jej podstaw leży naturalny, podział ludzi na dwie płci, zróżnicowanie wiekowe, poglądy seksualne, instynkt ojcowski, macierzyński wymaga od swych członków (głównie małżonków) integralnego zespolenia celów i dążeń, podejmowanych dobrowolnie, a jednocześnie z poczuciem konieczności rządzi się miłością, a nie prawem, które ma tu zastosowanie jedynie jako konsekwencja i ochrona miłości daje swym członkom wiele ...

TYPOLOGIA RODZINY

Ze względu na stosunek do pracy zawodowej - tradycyjna ( ojciec pracuje zawodowo, matka zajmuje się domem) - rodzina w której dwoje małżonków pracuje zawodowo, a domem zajmuje się osoba trzecia - rodzina, w której oboje pracują i jednocześnie zajmują się domem

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną

Znane teorie: - sytuacyjna – wyjaśnia w oparciu o różne sytuacje - interakcyjna – za podstawę analizy przyjmuje się interakcje - funkcjonalna – za podstawę przyjmuje się funkcje rodziny - instytucjonalna – rodzina jako instytucja wychowawcza Rodzina jest przedmiotem różnych dyscyplin: filozofii, antropologii, aksjologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, etnografii, demografii, ekonomii, teologii.

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Geneza badań empirycznych w Polsce

Koncentrują się głównie na rodzinie chłopskiej; na rodzinie polskiej na emigracji, badają funkcjonowanie rodziny na skutek wyjazdu jednego z rodziców. Radlińska – bada rodziny ubogie, warunki życia z punktu widzenia sytuacji dziecka    2.