Interwencje z udziałem członków rodziny oraz kontakty z innymi osobami zaangażowanymi w leczenie

Podejmowane są więc interwencje z udziałem członków rodziny, które można podzielić na trzy kategorie: włączanie członków rodziny do grup treningu umiejętności, oferowanie konsultacji telefonicznych członkom rodziny na temat wdrażania nabytych umiejętności albo w razie potrzeby zapraszanie członków rodziny do udziału w sesjach terapii indywidualnej.

Ocena ogólnej psychopatologii i funkcjonowania rodziny

Kwestionariusz oceny rodziny McMastera (McMaster Family Assessment Device, FAD; Epstein, Baldwin i Bishop, 1983) zawiera 53 pozycje i pozwala ocenić funkcjonowanie rodziny na podstawie odpowiedzi pacjenta i rodziców.

Metody pracy z rodziną

Porr (2004) prowadzi podobny program, proponując trening umiejętności grupom złożonym z członków rodzin. Może to zrobić podczas warsztatów dla rodziców, w trakcie jednorazowego spotkania „orientacyjnego” dla wielu rodzin lub spotkania rodzinnej grupy wsparcia.

Niepejoratywna postawa wobec nastoletniego pacjenta oraz jego rodziny

W ten sposób terapeuta uczy nastolatka, jak uprawomocniać zachowania członków rodziny, rodzinie natomiast nie przekazuje poczucia totalnego braku kompetencji.

Cele Fazy 1 leczenia w pracy z rodziną

Należy pamiętać, że choć członkowie rodziny uczestniczą w treningu umiejętności (w grupie wielo- lub jednorodzinnej) i tam nauczą się umiejętności dialektycznej terapii behawioralnej, sesje rodzinne będą dla nich dodatkową okazją do utrwalania umiejętności dzięki konsultacjom oraz ćwiczeniom in vivo.

KONSULTACJE TELEFONICZNE DLA CZŁONKÓW RODZINY

Do prowadzenia konsultacji telefonicznych dla członków rodziny doskonale nadaje się trener umiejętności czy jeden z liderów grupy treningu umiejętności, jako że zna członków rodziny, a jednocześnie nie ma „uprzywilejowanej” relacji z nastolatkiem.

Monitorowanie funkcjonowania rodziny

Postępy leczenia objawiają się poprawą relacji i funkcjonowania nastolatków oraz członków ich rodzin.

Praca z rodziną

Dostępna obecnie, ograniczona liczba wyników badań dotyczących sposobów wspomagania młodych ludzi z zaburzeniami odżywiania i ich bliskich pokazuje, że praca z rodzinąpozostaje kwestią wyboru - szczególnie w przypadku, kiedy młoda osoba wciąż mieszka w domu rodzinnym (np.

Motywacja: młoda osoba i jej rodzina

Nawet jeżeli tak się nie dzieje, można zauważyć u rodzin skłonność do samoobwiniania.

Uwarunkowania społeczno-kulturowe dotyczące rodziny

Jednym z przejawów zmian jest ewolucja rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych w kierunku modelu małych rodzin nuklearnych, składających się z dwójki pracujących rodziców oraz jednego bądź więcej dzieci.

Wsparcie społeczne jako zadanie pielęgniarki rodzinnej pracującej z osobą chorą neurologicznie i jej rodziną

Rodzina, która zostaje ocenionajako zdolna do zapewnienia opieki nad chorym członkiem rodziny, może wypełniać to trudne zadanie, wykorzystując wyłącznie własne możliwości lub otrzymując wsparcie z zewnątrz.

Formy terapii uzależnień i opieki nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami

Dla rodzin osób uzależnionych organizowane są spotkania terapeutyczne w placówkach leczenia uzależnień, spotkania grup samopomocy Al-Anon dla współmałżonków, Al-Ateen dla dzieci osób uzależnionych, najczęściej przy klubach anonimowych alkoholików.