Kierowanie rodziną

Dominujący model to model patriarchalny (ojciec głową rodziny). Rzadko występujący matriarchat (matka głową rodziny). Układ partnerski (decyzje podejmuje się wspólnie – optymalny model rodziny.

Struktura rodziny

Podział rodziny na pełną i niepełną: - rodzina pełna – to rodzice i przynajmniej jedno dziecko; - rodzina niepełna – jeden rodzic i przynajmniej jedno dziecko.

Funkcje rodziny

Funkcja opiekuńcza – jest realizowana w stosunku do niesamodzielnych członków rodziny (dzieci, najstarsi członkowie rodziny, chorzy, niepełnosprawni). Funkcja ekonomiczna – chodzi o zapewnienie materialnych podstaw bytu (jest zapewniana dzięki pracy członków rodziny).

Fazy rozwoju rodziny

Przedstawionych 5 faz to schemat i dotyczy wielu liczb rodzin, ale istnieją inne odmiany faz np.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej

Rodzinom, w których ktoś jest chory terminalnie warto konsekwentnie od początku mówić, żekontakty z psychologiem nie są drogą do wyleczenia czy uleczenia i określić, w czym możebyć przydatny psycholog tej właśnie rodzinie.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Orientacja teoretyczna

W pracy z rodzinami, w których ktoś jest terminalnie chory bardzo ważne jestuwzględnienie perspektywy całej rodziny i poszczególnych jej członków: czymś innym jest dlawnuków ciężka choroba babci z którą całe życie mieszkali, a czymś innym, gdy dotyczy babciwidywanej raz do roku.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu

- Nakreślenie obrazu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodzinyi sposobu komunikowania się. - Zebranie informacji o tym, jaka to była rodzina przed ujawnieniem choroby.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a etap choroby i czas jej trwania

Rodziny, które trafiają do mnie w krótkim czasie od postawienia diagnozy chorobyprzewlekłej i być może terminalnej (na początku nie musi to być jasne) szukają odpowiedzina rozliczne pytania zarówno medyczne jak i ogólno życiowe.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a stan emocjonalny poszczególnych członków rodziny

Wspólny dla pacjentów i ich rodzin jest toczący się wewnętrznie proces żegnania się z bliskimi iświatem, przebiegający równolegle do podejmowanej walki z chorobą.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a potrzeby członków rodzin

Zdarza się, że chory jest jedynymczłonkiem rodziny gotowym mówić o powadze swojej choroby, rodzina tkwiąca wzaprzeczeniu nie przyjmuje rzeczywistości do wiadomości.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Pytania i hipotezy diagnostyczne

Rodziny skupiają się na sprawach dotyczących osoby chorującej ijej leczenia by uniknąć konfrontacji, by nie poszukiwać rozwiązań innych problemów,by uniknąć przechodzenia przez inne kryzysy - Relacji wewnątrz rodziny i gotowości rodziny do ich restrukturyzacji.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki motywacji rodziny do przyjścia do psychoterapeuty

Ad3) Od pierwszego zetknięcia z rodziną zwracam uwagę na to, w jaki sposób rodzina „jest” wgabinecie: kto dba o miejsca, kto sprawdza które miejsce jest dla terapeuty, kto dba o powieszenieokryć wierzchnich (w naszej poradni wieszaki są w pokojach).

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki relacji wewnątrz rodziny i stylu komunikacji

Biorąc pod uwagęspecyfikę naszej opieki medycznej ( lekarze chcą się kontaktować z jedną osobą z rodziny, nie zawszeprzekazują te same informacje osobie chorej i jej rodzinie) często jest to osoba, która poprzez posiadaneinformacje ma aktualnie największą władzę w rodzinie.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki gotowości rodziny do zmian i odbudowy struktury

Na temat gotowości rodziny do zmian i odbudowy struktury wnioskuję pośrednio z odpowiedzi napytania: - co się zmieniło w rodzinie od czasu pojawienia się choroby i jak to widzą wszyscyczłonkowie rodziny ( łącznie z chorym)?

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Techniki terapii systemowej

w trakcie sesji z rodziną, w której pojawia się wiele wzajemnych komentarzynegatywnych dotyczących tego, że część rodziny zajęła się opieką nad chorym, a inniprzejęli obowiązki domowe dotyczące zdrowych członków rodziny i ten podziałdokonał się samoistnie mówię, że ja ich spostrzegam jako dobrze współdziałającąrodzinę, która umie zorganizować wszystkie ważne dla rodziny sfery życia

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Przebieg wywiadu

Nieco inaczej przebiegają spotkania z rodzinami, w których chory nie jest już leczony przyczynowo(istotą działań medycznych jest wtedy zwalczanie bólu), gdy chory i rodzina o tym wiedzą.

WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

Do takich warunków środowiskowych należy zaliczyć zespół parametrów, który towarzyszył rewolucji przemysłowej, a którego efektem było wyłonienie się zasadniczej osi polaryzacji partyjnej od lewicy do prawicy; kryterium materialne (programowe) – jego wykorzystanie umożliwia konkretyzację cech, które sprawiają, że partię zaliczamy do którejś z rodzin.

RODZINA PARTII KOMUNISTYCZNYCH

W rodzinie tych partii doszło do podziału.

RODZINA PARTII SOCJALDEMOKRATYCZNYCH

2 etapy ich rozwoju przypadły na II połowę XIX wieku i początek XX wieku oraz okres po II Wojnie Światowej. Są to partie parlamentarne, które od początku swojego powstania deklarowały dążenie do wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego. Bardzo szybko zaakceptowały logikę rywalizacji wyborczej...

RODZINA PARTII LEWICOWO – LIBERTARIARNYCH

Nawiązują do katalogu kwestii tzw. Nowej Polityki. Obejmuje on zagadnienia związane z szeroko pojętą jakością życia, m.in.: emancypacja jednostki spod władzy państwowej, hasła antynatowskie czy antyintegrystyczne jak i postulaty ekologiczne, uzasadniania prawa do swobodnego wyboru stylu życia czy...