Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Główne dzieła: Traité de systčmes (1749), O pochodzeniu rodzaju ludzkiego (1746, wydanie polskie 1952), Traktat o wrażeniach (1754, wydanie polskie 1887), La langue de calculs (wydanie pośmiertne 1798).

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Z ogólnych sformułowań filozofii encyklopedystów wyłoniły się cztery istotniejsze doktryny filozoficzne: 1) materializm, sformułowany jeszcze przed ukazaniem Wielkiej Encyklopedii się przez J.

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

Jeżeli w wspólnocie Kościoła, poszczególni jego członkowie wzajemnie za siebie się wstawiają i pośredniczą, szczególne miejsce należy się Najświętszej Maryi Pannie, z powodu jej szczególnego uczestnictwa w dziele zbawienia.

Udział Maryi w kapłaństwie Chrystusa

Oczywiście, Maryja, przez swoją miłość, życie i cierpienie, łączyła się z tą ofiarą, którą Chrystus składał na krzyżu, lecz zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy tym co czyniła Maryja a tym co robi cały Kościół i wszyscy wierzący poprzez wszystkie wieki, uczestnicząc w powszechnym kapłaństwie ...

Poezja filozoficzna - Poznanie jako pragnienie

Byty z różnych obszarów istnienia,rośliny i ludzie, stany przyrody i wysłannicy zaświata – tęsknią do siebie, pragną wzajemnychkontaktów, szukają złączenia, porozumienia, dialogu.

"Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicza manifestem poezji romantycznej

Motto do wiersza zaczerpnął Mickiewicz z Szekspira: "Zdaje mi się, że widzę. Prawdziwe dla niego jest to, co człowiek czuje i w co wierzy, choćby było to w jawnej sprzeczności z rozumem i doświadczeniem.

LA METTRIE I MATERIALIZM

Późniejsza polemika z materializmem posiłkowała się już argumentem natury logicznej: zarzucała mu posługiwanie się pojęciami naiwnymi, nienaukowymi (zwłaszcza podstawowe pojęcie materii) oraz brak dostatecznego uzasadnienia twierdzeń (zwłaszcza twierdzenia ...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA W REJONIE LA PLATY

Przywódca kolorowych Rivera zmusił przywódcę białych Rosasa do uznania niepodległości Urugwaju. Wojna trwała jednak jeszcze przez 9 lat. Ostatecznie zwycięstwo odniosły colorados.

Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

Opinia publiczna – podmiotem są wszyscy. Przedmiotem jest temat, którego opinia dotyczy. To pojęcie węższe niż opinia społeczna.

2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna:

- państwo

- polityka

Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to...

Klasyczne zagadnienia teorii poznania

Epistemologia dzieli się na krytykę poznania (odpowiada za to, w jaki sposób poznajemy) lub teorię poznania (poddaje analizie rezultaty naszego poznania)

Istota poznania apriorycznego według fenomenologów

Myśliciel ten przyjmuje hasło równo brzmiące z hasłem empiryzmu, które wychodząc poza wiedzę czysto słowną, polegającą na wyłuszczeniu sensu wyrazów musi opierać się na doświadczeniu.

Platońska teoria poznania

Teoria nieśmiertelności wiąże się ściśle z przyjmowaną teorią reinkarnacji oraz problemem poznawania świata. Reszta społeczeństwa, nie zdaje sobie sprawy z tego, że świat materialny nie jest rzeczywistością prawdziwą.

„Demokrytejska teoria atomów i poznania”

4 zasadnicze tezy atomów: cała przyroda składa się z mnogości atomów czyli nie podzielnych cząsteczek atomy posiadają wyłącznie ilościowe własności a nie posiadają jakościowych: odróżniamy je tylko przez kształt, położenie i porządek.

Poznanie idei wg Platona

Poznania pochodzącego od zmysłów nie cenił, a nawet nie uważał za wiedzę, lecz jedynie „mniemanie”, ponieważ postrzeganie zmysłowe jest zmienne i niepewne, bo jego przedmiot - przyroda - jest zmienny i złożony.

SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

Paul Holbach (1723-89): HOLBACH PAUL HENRY Thiry d', baron, filozof francuski; przedstawiciel oświecenia; współpracownik Wielkiej encyklopedii francuskiej; ujmował przyrodę jako organizm podległy zasadom determinizmu, poznawany przez doświadczenie; z krytyką religii łączył krytykę despotyzmu, głosił zasady wolności słowa i tolerancji; ...

MATERIALIZM MECHANISTYCZNY La Matteriego

La Mettrie stwierdzając zależność duszy od ciała doszedł do wniosku, że człowiek - podobnie jak zwierzęta - jest istotą wyłącznie materialną i działającą podobnie jak maszyna.

Poglądy Plotyna - Poznanie, sztuka i cnota

Drogę wzwyż dusza może przebyć różnymi drogami: przez wysiłek poznawczy, estetyczny lub moralny. Toteż teoria, poznanie i estetyka stanowiły równoległe człony systemu filozoficznego Plotyna.

Etapy poznania naukowego

Rejestracja faktów; Ustalanie stałych związków między faktami, gdyż prawa nauki są tylko stałymi związkami między faktami – podobieństwa, współwystępowanie, następstwa.

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - CZŁOWIEK POZNAJĄCY

Potrzeba posiadania ogólnego poglądu na  świat, ogólnej wiedzy o świecie, wypływa zarówno z naturalnej ciekawości, jak i z podejmowania narzucających się zagadnień moralnych i praktycznych.

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE LUDZKIE

Poznanie ludzkie jest aspektywne: spostrzeŜenia, pojęcia, sądy, rozumowania dotyczą danych przedmiotów z jakiegoś punktu widzenia, ujmują tylko pewne ich strony i przejawy.