Plan ruchu zakładu górniczego

Plan prowadzenia r.z.g. zgodnie z zasadami techniki górniczej; sporządza się na podstawie warunków określonych w koncesji oraz  projektu zagospodarowania złoża; plan ruchu określa szczegółowe przedsięwzięcia dotyczące: bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwai higieny...

Profile wyrobiska górniczego

Przekroje przez istniejące (projektowane) → wyrobisko górnicze obejmujące zbocza eksploatacyjne, stałe, ruchome i inne charakterystyczne elementy wyrobiska i → przedpola.

Przekrój geologiczno - górniczy

P. zawierający oznaczenie → zasobów przemysłowych, → nieprzemysłowych, → strat; wymagany przepisami [29] w → projekcie zagospodarowania złoża.

Ratownictwo górnicze kopalni

Służba ratownicza kopalni oparta na własnej drużynie ratowniczej, kopalnianej stacji ratownictwa lub na punkcie ratownictwa górniczego, dysponująca odpowiednim sprzętem ratowniczym.

Roboty górnicze (robota górnicza)

Wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Służba geologiczna zakładu górniczego

Osoby (geolog górniczy) o kwalifikacjachgeologicznych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

– kontrolowanie robót górniczych i wiertniczych wykonywanych na potrzeby z. g.,

– kartowanie, profilowanieiopróbowanierobót górniczych i wiertniczych,

– badanie stosunków...

Służba miernicza zakładu górniczego

Osoby (mierniczy górniczy) o kwalifikacjachgeodezyjnych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

– kontrolowanie zgodności prowadzonych robót górniczych z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego,

– wykonywanie prac geodezyjnych związanych z budową...

Spłonka górnicza

Tulejka cynkowa, aluminiowa lub miedziana o średnicy do 7 mmi długości do 50 mm, zawierająca ładunek: materiału wybuchowego łatwo pobudzanego płomieniem, jak piorunian rtęci lub azydek ołowiowy (ładunek pierwotny) oraz materiału wybuchowego silnego, jak trotyl lub pentryt (ładunek wtórny), pośredniego...

Stopnie górnicze

Honorowe wyróżnienie pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi w dziedzinie górnictwa; stopnie nadawane pracownikom górnictwa:

– górnik (I, II, III stopnia),

– technik górniczy (I, II, III stopnia),

– inżynier górniczy (I, II, III stopnia),

– dyrektor górniczy (I, II, III stopnia),

–...

Szkody górnicze

To, co zostało utracone na skutek zniszczenia, zabrania itp. wskutek działalności górniczej; w sprawach szkód stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego; jeżeli jest to możliwe, naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego.

Szkody górnicze hydrogeologiczne

S.g. powstałe w wyniku zakłócenia hydrogeologicznych warunków przez działalność górniczą; najczęściej spotykane to:

– zaniki wody w studniach w wyniku drenażu górniczego lub odkształceń → górotworu,

– osuszanie gruntów,

– zanieczyszczanie → wód podziemnychw wyniku zmiany głębokości wody lub...

Użytkowanie górnicze

Wykorzystywanie obszarów ziemi na cele działalności górniczej; wartość i sposób uiszczania wynagrodzenia za ustanowione użytkowanie górnicze określa umowa.

Zakład górniczy

1. z. zajmujący się →wydobywaniem z ziemi kopalin;

2. wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia...

Zawody górnicze w kopalniach odkrywkowych

Wyszczególnione w klasyfikacjizawodów i specjalności z. [24]; inżynier, technik i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz strzałowy, wydobywca kruszywai gliny, kamieniarz i robotnicy pomocniczyw kopalniach i kamieniołomach.

Znaki umowne na mapach górniczych

Z. gospodarki terenami, rekultywacji, wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk i innych ustalone normami, określającymi znaczenie, nazwę, kształt i barwę znaków.

Jakie metody medyczne mogą wspomóc terapię logopedyczną?

1.    Farmakoterapia

Jest to leczenie chorób środkami chemicznymi pochodzenia roślinnego lub syntetycznymi, inaczej - stosowanie leków, Zasadniczym celem tej terapii jest usunięcie przyczyn choroby. Używa się także leków objawowych, by usunąć lub zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych.

Leki są...

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Powolnemu rozwojowi w VI i VII wieku ulegało na Zachodzie życie religijne i moralne wiernych, ichudział w sakramentach i nabożeństwach, jak również same obrzędy i życie liturgiczne.

Panny mądre

Świecą się te, które należą do mądrych panien, lampy zaś panien głupich są zgaszone i powywracane — obraz Boskiego światła życia, które zgasło w ich duszach.

Giaur znaczy niewierny - Giaur

Giaur znaczy niewierny.