Symbole górnicze

Stopnie górnicze Dziennik Ustaw Nr. 181 z dnia 29 września 2003 r. Stanowiska służbowe, stopnie górnicze, wzory mundurów górniczych i honorowa szpada górnicza. Aspirant górniczy – uczeń szkoły górniczej I, II i III stopnia. Pióropusz czarny GÓRNIK: I STOPNIA pracownik ratownictwa górniczego, wykwalifikowany górnik przodowy, strzałowy, kombajnista itp. w kopalni lub wykwalifikowany pracownik w innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i ...

Maryja Wspomożycielka Wiernych

Maryja Wspomożycielka Wiernych. Stefanem Wyszyńskim na czele, w celu uproszenia szczególnych łaskod Maryi w czasach trudnych dla narodu.

Imienia Maryi

Imienia Maryi - “imieniny Matki Bożej”.

Fundusz likwidacji zakładu górniczego

Środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym mogące być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, również w razie upadłości przedsiębiorcy.

Geolog górniczy

Specjalista posiadający stwierdzone kwalifikacjegeologiczneprzez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;→ służba geologiczna zakładu górniczego.

Geologiczno - górnicze warunki eksploatacji

W. naturalne (geologiczne) wpływające na sposób prowadzenia eksploatacji, jej bezpieczeństwo i rezultaty; w szczególności obejmują: głębokość położenia złoża, warunki hydrogeologiczne, inżyniersko-geologiczne, gazowe, geotermiczne.

Górniczy zawód regulowany

Nabyty w państwach członkowskich Unii Europejskiej zawód, który w Polsce wymaga uznania→ kwalifikacjidopełnieniafunkcjiwzakładzie górniczym.

Honorowa szpada górnicza

Honorowe wyróżnienie przyznawane osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa; szpada przyznawana jest bezpłatnie, a koszty z tym związane ponosi jednostka organizacyjna.

Hymn górniczy

Uroczysta pieśń symbolizująca braterstwo, jedność i trud pracowników górnictwa:

Hymn górniczy

Górniczy Stan hej niech nam żyje,

Niech żyje nam Górniczy Stan,

Bo choć przed nami dzienne światło kryje,

Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan.

Boć synowi podziemnych czarnych światów

Każdy chętnie...

Kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG)

Osoba wyższego → dozoru ruchu, posiadająca stwierdzone kwalifikacjeprzez odpowiedni okręgowy urząd górniczy, prowadząca i odpowiedzialna za → ruch zakładu górniczego; kierownikowi ruchu podlegają → służby ruchu zakładu górniczego.

Kwalifikacje górnicze

Przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu górniczego; kwalifikacje stwierdza właściwy okręgowy urząd górniczy po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

Likwidacja zakładu górniczego

Roboty prowadzone w zakładzie górniczym po zakończeniu eksploatacji złoża polegające na: zabezpieczeniu lub likwidacji wyrobiska górniczego oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego, zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny, zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin, przedsięwzięciu...

Mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych

M. wyrobisk górniczych, na której są zaznaczone elementy hydrogeologiczne, miejsca i natężenia wypływów wody, kierunki spływu wód, zbiorniki wodne w wyrobiskach górniczych oraz ewentualnie inne zjawiska hydrogeologiczne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego

Plan zapewniający integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: wykonania uprawnień określonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska, obiektów budowlanych i innych elementów podlegających ochronie.

Mierniczy górniczy

Specjalista posiadający stwierdzone kwalifikacjeprzezPrezesaWyższego Urzędu Górniczego; → służba miernicza zakładu górniczego.

Obiekty budowlane zakładu górniczego

Usytuowane w wyrobisku i poza wyrobiskiem górniczym, np.: drogi technologiczne, składy materiałów wybuchowych, obiektyi urządzenia przeróbcze, rurociągi technologiczne, obiekty stacji załadowczych i wyładowczych, budynki głównych stacji sprężarek powietrza wraz z rurociągami, budynki stacji...

Odkrywkowe roboty górnicze

Czynności związane z → wydobywaniem kopaliny lub wykonywaniem i utrzymaniem wyrobiskw kopalniach odkrywkowych.

Odkrywkowe wyrobisko górnicze

Przestrzeń o określonych wymiarach i przeznaczeniu powstała lub powstająca w złożu kopaliny albo w skałach otaczających w wyniku wykonywania → odkrywkowych robót górniczych; → wyrobisko górnicze.

Organy nadzoru górniczego

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.

Osoba dozoru ruchu zakładu górniczego

Pracownik szczebla wyższego, średniego lub niższego dozoru sprawujący w zakładzie górniczym dozór ruchu w odpowiedniej specjalności technicznej.