Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

Praktyka przechowywania w tabernakulum konsekrowa-nych Hostii, żeby umożliwić udzielanie Komunii św. chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944).

Chrześcijanie prawosławni oraz niektórzy anglikanie również przechowuj ą konsekrowane Hostie w celu komunikowania...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Imienia Maryi

Imienia Maryi - “imieniny Matki Bożej”.

Zamek w Gołuchowie

Zamek w rzadkim na naszych ziemiach stylu renesansu francuskiego, jakby żywcem przeniesiony znad Loary. Swój dzi­siejszy kształt zawdzięcza przebudo­wie dokonanej w latach 1872-1885. Poprzednia rezydenqa, pierwotnie własność Leszczyńskich, przecho­dziła z rąk do rąk, az w końcu popa­dła w ruinę W 1853...

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Rozwojowi uległa sama nazwa parafia (łac. Więź parafii z biskupem utrzymywano nie tylko przez zastrzeżenie pewnych praw dla jego kościoła, aletakże przez biskupie podróże wizytacyjne.

Maryja Wniebowzięta

Dogmat o Wniebowzięciu NMP, ogłoszony w Roku Świętym (1950) przez Piusa XII, utrwalał cześćMaryi, która w Kościele wzrastała od początku omawianego okresu, rozwijając się na ogół w tradycyjnychformach, jak nabożeństwa majowe, nabożeństwa październikowe i pielgrzymki do sanktuariów maryjnych,dawnych i nowych, w których bardzo często dokonywano koronacji wizerunków Maryi.

Panny mądre

Świecą się te, które należą do mądrych panien, lampy zaś panien głupich są zgaszone i powywracane — obraz Boskiego światła życia, które zgasło w ich duszach.