RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Promocja zdrowia - udział psychologa klinicznego

Promocja zdrowia jest tą formą pomocy psychologa klinicznego, z którą zetknął się on pośrednio w toku rozwoju subdyscypliny, jaką jest psychologia zdrowia. Bogactwo i systemowość tych powiązań przedstawiono za pomocą tzw.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Udział psychologii w promocji zdrowia

Ośrodki te powinny być w pierwszym rzędzie nastawione na pomoc rodzicom, dzieciom i młodzieży.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Poradnictwo psychologiczne, działalność konsultacyjna

Do takich sytuacji dostosowana jest pomoc psychologiczna pod postacią porady.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psycholog kliniczny jako konsultant grup samopomocy

Ich celem jest wzajemna pomoc w zmianie postępowania i kontrola zachowań. Pomoc może polegać na psychoterapii, interwencji w kryzysie, rehabilitacji profilaktyce, promocji zdrowia, poradnictwie i działaniu kon­sultacyjnym.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Krytyczne wydarzenie, stres życiowy

Lista służyła do orientacyjnej oceny nasilenia wydarzeń w ciągu roku, a badania przy jej pomocy wykazały, że nagromadzenie się w krótkim czasie wielu wydarzeń zmiany życiowej obniża odporność organizmu i jest czynnikiem ryzyka zaburzeń.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

pomoc ofiarom pożaru podczas koncertu w hali Stoczni Gdańskiej, pomoc powodzianom 1997 i 2001 roku). Pomocne są tylko interakcje wrażliwe, empatyczne, rzeczywiście nastawione na pomoc i podejmowane na życzenie ofiar.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Stres traumatyczny

Do tego procesu potrzebna jest pomoc umoż­liwiająca wentylowanie emocji, stosowanie pracy z przeniesieniem i redefini­cją doświadczeń.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Zjawiska kryzysowe

W każdej z tych faz człowiek jest inaczej podatny na pomoc.

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH

Dla służb interwencyjnych i ratowniczych powstaje więc poważny prob­lem, jak rozwiązać problem bliskości i dystansu w taki sposób, aby nie doszło w szybkim tempie do wypalenia zawodowego i do depersonali żują­cego, cynicznego podejścia do osób, którym należy nieść pomoc.

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH - Wsparcie społeczne - wybrane zagadnienia

To pomoc w pisaniu podań, informacja o tym, do kogo i jak zwrócić się o pomoc, to także doradztwo ekonomiczne i prawne, świadczone ofiarom klęsk i przemocy. Z badań wynika jednak, że potrzeby pomocy są zawsze nieco wyższe niż pomoc spostrzegana.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY

o zasiłki społeczne i rodzinne oraz inne świadczenia finansowe, zabezpieczenie budownictwa rodzinnego, pomoc dla młodych małżeństw oraz inne odpowiednie środki).

Toksyczne Środki Przemysłowe - Pierwsza pomoc przy zatruciach TSP

Jeżeli trucizna dostała się drogą pokarmową należy truciznę usunąć powodując wymioty a dalej podanie podstawowych środków pierwszej pomocy medycznej lub odtrutek.

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

Opis przyrządu:

Kalorymetr służy do pomiarów ilości ciepła. Składa się on z dwóch naczyń aluminiowych, większego i mniejszego. Na dnie naczynia większego, zwanego płaszczem kalorymetru, spoczywa drewniany krzyżak, na którym jest ustawione naczynie mniejsze –...

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

Objętość “V” ciała wyznaczamy pośrednio za pomocą piknometru mierzymy masę piknometru wypełnionego wodą ( m3 ) i masę piknometru wypełnionego wodą wraz z badanym ciałem ( m4 ).

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

Za pomocą śruby przy podstawie możemy ustawić wagę w pozycji równowagi.

Osteoporoza - Pomoc chirurgiczna

Gdy dochodzi do złamania szyjki kości udowej w osteoporozie Typu II, najważniejsza jest pomoc chirurgiczna.

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach to proste zabiegi medyczne wykonywane na miejscu wypadku i w nagłych chorobach zagrażających życiu lub zdrowiu , przed przejęciem opieki nad chorym przez lekarza.

UNIA EUROPEJSKA - Zasady konkurencji i pomocy państwa

Inna wielka zdobyczą integracji europejskiej, która zredukuje role polskich władz, jest unijne prawo o konkurencji i zasadach pomocy państwa.

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

W latach wojny, choroby lub morowego powietrza kult Najświętszej Marii Panny stawał się ogromny. A kościół pijarów oprócz swych dawnych patronów przyjął wezwanie Najświętszej Panny Łaskawej.

Pomoc własna i obrona konieczna

Ogólnie pomoc własna przedstawiać się może jako: samopomoc – ofensywna postawa zmierzająca do przywrócenia naruszonego stanu prawnego obrona konieczna – mająca obronny charakter, celem której jest ochrona istniejącego stanu prawnego przed bezprawiem .