Pomoc społeczna - Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

Czas udzielania zasiłku określa ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Pomoc społeczna - Przyznawanie świadczeń pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole

Realizacja wyszczególnionych celów i zadań procesu rehabilitacji oraz udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym odbywa się głównie w trzech różnych środowiskach: w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole.

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w domu rodzinnym

Rozważając problemy związane z rehabilitacją i pomocą osobom niepeł­nosprawnym w środowisku rodzinnym, należy pomóc rodzinie w odpowie­dzi na pytanie, jak żyć z taką osobą oraz jakie działania najlepiej służą: zrozumieniu osoby niepełnosprawnej, jej problemów i potrzeb, wprowadzeniu jej w życie społeczne (szczególnie, gdy są to dziecii młodzież niepełnosprawna).

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w przedszkolu

Ze względu na utrwalające się tendencje do organizowania procesu reha­bilitacji niepełnosprawnych w integracji z pełnosprawnymi już w przed­szkolu należy wskazać na wartości tych tendencji dotyczących rehabilitacji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w szkole

W rehabilitowaniu niepełnosprawnych i udzielaniu im pomocy wskaza­ne jest przedstawianie ich od strony pozytywnej, a nie negatywnej, raczej aktywnej niż biernej.

Pedagogika opiekuńcza - Kategorie pomocy

Pomoc okazjonalna Pomoc kompensacyjna (interwencja kryzysowa) Pomoc surwiwalna Pomoc restytucyjna (długodystansowa) Pomoc substytucyjna

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - FORMY POMOCY UDZIELANEJ NAUCZYCIELOM, RODZICOM I WYCHOWAWCOM

Udzielali również pomocy i wsparcia pedagogom oraz psychologom szkolnym. Udzielali pomocy merytorycznej nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Zasady interwencji w rodzinie - Obowiązek udzielania pomocy rodzinie

Gdy rodzice nie wywiązują się ze swoich obowiązków i nie zwracają się do właściwych służb o pomoc, służby te są zobowiązane z urzędu udzielić pomocy z chwilą powzięcia wiadomości o takiej potrzebie.

Instytucje wspierające - Powiatowe centrum pomocy rodzinie (Centrum - pcpr) - powiat

  Centrum udziela pomocy rodzinie zastępczej w postaci szkolenia, a w sytuacjach uzasadnionych udziela rodzinie zastępczej wsparcia w postaci: pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, pomocy w podtrzymywaniu więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi dziecku.

Instytucje wspierające - Ośrodek pomocy społecznej (Ośrodek - ops) – gmina

Zadaniami gminy są m.in.: praca socjalna, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (art. 17 ups). To zadania  o charakterze wspierającym i pierwszorzędowym mające na celu wsparcie dysfunkcjonalnych rodzin i przeciwdziałanie sytuacjom...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna

Po rozdzieleniu  świadczeń pomocy społecznej na  świadczenia z ustawy o pomocy społecznej  i  świadczenia rodzinne większość  świadczeń dotyczących pomocy rodzinie i dziecku znalazła się  w ustawie o  świadczeniach  rodzinnych znowelizowanej przez Sejm RP w dniu 30 lipca 2004 r.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Zasiłek rodzinny

Zasiłek ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka  (art. 4 ust. 1). Zasiłek rodzinny – przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców  albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu oraz osobie uczącej się (art. 4 ust. 2), jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę albo dochód...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ust. 1); przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku  życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ust. 2). Dodatek przysługuje jednorazowo w...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a)  2 lat;

b)  3 lat, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 12 ust. 1), jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców, ponieważ: - drugi rodzic nie żyje; - ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu  w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego (nowe świadczenie wprowadzone po skardze konstytucyjnej RPO i RPD w art. 12a ustawy o  świadczeniach rodzinnych w wersji...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka  przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku  życia albo, gdy uczy się  w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku  życia. Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej wychowywanej przez osobę samotną w rozumieniu przepisów o  świadczeniach rodzinnych, a także gdy jeden z...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Przywrócone  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od 1 października 2008 roku zastąpią zaliczkę alimentacyjną.  Świadczenia te będą przysługiwać na dziecko, które ma zasądzone alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna: 

1)  do ukończenia 18 roku życia, lub

2)  do ukończenia 25 lat w przypadku...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

a)  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o...