Panny mądre

Świecą się te, które należą do mądrych panien, lampy zaś panien głupich są zgaszone i powywracane — obraz Boskiego światła życia, które zgasło w ich duszach.

URAZY UKŁADU KRWIONOŚNEGO - PIERWSZA POMOC

Rozróżnia się krwotok tętniczy i żylny. Niebezpiecznym następstwem krwotoku tętniczego jest szybka utrata krwi. Krwotok żylny jest niebezpieczny, gdy trwa długo lub gdy zraniona jest duża żyła, gdyż może dostać się do niej powietrze i spowodować zator, czyli zatkanie naczynia krwionośnego...

URAZY UKŁADU RUCHU - PIERWSZA POMOC

Nigdy nie należy pozostawić poszkodowanego samego, lecz jak najszybciej wezwać pomoc. W oczekiwaniu na pomoc medyczną można samemu udzielić pierwszej pomocy, jeżeli uraz jest niezbyt groźny.

DORAŹNA POMOC PSYCHIATRYCZNA

Omówienie całokształtu zagadnień doraźnej pomocy psychiatrycznej przekracza ramy tego rozdziału, w którym zatrzymamy się tylko nad niektórymi częstszymi stanami „nagłości”.

Kolorymetryczne regulowanie za pomocą pola szarości

Jak wspomniano w rozdz. 2.4, równowaga barw jest decydująca przy ocenie wizualnej odbitki. Zakłócenia równowagi barw występują szczególnie wyraźnie w polu szarości. Toteż łatwo można zrozumieć, że pole szarości jest stosowane zarówno do kontrolowania jak i regulowania procesu drukowania nakładu.

Do...

Kolorymetryczne regulowanie za pomocą pola tonu pełnego

Oczywiste więc jest kontrolowanie drukowania przy pomocy pól o tonach pełnych. Ponadto regulowanie tonu pełnego za pomocą pomiaru spektralnego lub kolorymetrycznego jest korzystniejsze w stosunku do pomiarów densytometrycznych.

Wrażenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku

Są to wrażenia bardzo różnorodne odbierane za pomocą mechanoreceptorów rozmieszczonych na powierzchni ciała i w nieco głębszych warstwach skóry, w ścięgnach i mięśniach.

Rekonstrukcja koron z materiałów złożonych za pomocą formówek szablonowych lub wykonanych indywidualnie

Jeśli destrukcja jest znaczna, jej odbudowa za pomocą mas kompozytowych może być metodą z wyboru, przy wskazaniach do stosowania koron protetycznych. Za pomocą zestawu Herbst-Adapta można też wykonać korony ochronne, zabezpieczające oszlifowane zęby na czas między wizytami.

Podejmowane problemy za pomocą analizy dokumentów

Znaczną pomoc stanowi analiza dokumentów również w pedagogicznych badaniach środowiskowych (por.

Rola położnej w monitorowaniu stanu płodu za pomocą kardiotokografii

Podczas monitorowania stanu płodu za pomocą kardiotokografii należy pamiętać, aby ułożyć pacjentkę na łóżku w zgięciu na boku, najlepiej lewym (ryc. Następnie głowice należy przymocować za pomocą pasów z klamrami do powłok brzusznych ciężarnej.

Formy pomocy

Nie należy także zapominać o wsparciu instrumentalnym, które polega na konkretnych aktach pomocy, takich jak zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, załatwienie pewnych spraw w urzędach itp.

Zadania i organizacja pomocy psychologicznej w Polsce

Pomoc i wsparcie psychologiczne najczęściej stanowią element procesu leczenia w szpitalach i na oddziałach psychiatrycznych. Tymczasem pomoc psychologiczna na oddziałach szpitalnych innych niż psychiatryczne jest nadal zbyt rzadko wykorzystywanym i niedocenianym elementem procesu leczenia.