JULIA panna (postać literacka)

Nieszczęśliwy mezalians Tytułowa bohaterka dramatu Augusta Strindberga Panna Julia jest piękną,dwudziestoletnią hrabianką.

Najświętsze Serce Jezusa

Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. J 7, 37-39; 19, 34).

Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. Małgorzacie Marii...

Parafia

W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858), młodzież otrzymuje religijne wychowanie, odbywają się prace misyjne (AA 10, AG 37) i otacza się tro-ską chorych, potrzebujących i podeszłych w latach. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob.

Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

Praktyka przechowywania w tabernakulum konsekrowa-nych Hostii, żeby umożliwić udzielanie Komunii św. chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944).

Chrześcijanie prawosławni oraz niektórzy anglikanie również przechowuj ą konsekrowane Hostie w celu komunikowania...

Studium Przypadku Pensjonat w Zakopanem

1. Segmentacja. Pensjonat chcielibyśmy wykorzystać i przerobić na potrzeby ośrodka rehabilitacji psychoruchowej i hipoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Grupą odbiorców docelowych naszego ośrodka w założeniu byłyby w 80 % dzieci, młodzież i dorośli ze schorzeniami i nieprawidłowościami w rozwoju psychoruchowym (mózgowe porażenie dziecięce, urazy i uszkodzenia układu nerwowego, choroby mięśni, uszkodzenia wzroku i słuchu, opóźniony ...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Imienia Maryi

Imienia Maryi - “imieniny Matki Bożej”.

Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie NMP. Maryja w chwili poczęcia została zachowana od grzechu pierworodnego ijego skutków.

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Rozwojowi uległa sama nazwa parafia (łac. Więź parafii z biskupem utrzymywano nie tylko przez zastrzeżenie pewnych praw dla jego kościoła, aletakże przez biskupie podróże wizytacyjne.

Panny mądre

Świecą się te, które należą do mądrych panien, lampy zaś panien głupich są zgaszone i powywracane — obraz Boskiego światła życia, które zgasło w ich duszach.

„Cudowne” wyleczenia

Próby ratowania pacjentów „cudownymi” lekami czy sposobami bardzo przereklamowanej odnowy biologicznej, bez rzeczowego wyjaśnienia patomechanizmu wyjściowego choroby - jak to obecnie jest powszechnie w praktyce - prędzej czy później muszą doprowadzić do fatalnego rezultatu.

„Cudowne” wyleczenia

Próby ratowania pacjentów „cudownymi” lekami czy sposobami bardzo przereklamowanej odnowy biologicznej, bez rzeczowego wyjaśnienia patomechanizmu wyjściowego choroby - jak to obecnie jest powszechnie w praktyce - prędzej czy później muszą doprowadzić do fatalnego rezultatu.