Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

Szeroko zakreślona była również działalność biskupów, którzy zaczęli wizytować podległe im parafie.

Rewolucja 1905 - 1906 na ziemiach polskich

Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń i do walki o ich...

Rosja na drodze do mocarstwowości

Okres tzw. “wielkiej smuty” w Rosji kończy się w 1613 r., gdy carem zostaje Michał Fiodorowicz Romanow. W tym momencie Rosja była jeszcze słaba, ale utrzymała niezależność. Wkrótce podnosi się jej potencjał gospodarczy, wzmacnia władzy carów, a Rosja rozszerza swoje terytoria (co przede wszystkim odbywa...

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

Kazimierz Sprawiedliwy zmarł nagle, przy uczcie, może otruty, w 1194r. Na wieść o jego śmierci, Mieszko Stary ruszył do krakowa. Tymczasem panowie krakowscy postanowili zorganizować w państwie rządy regencyjne do czasu osiągnięcia "pełnoletności" przez synów Kazimierza: Leszka Białego lub Konrada...

Rozbicie dzielnicowe - Postępy rozbicia dzielnicowego na Śląsku

W omawianym tu okresie Śląsk wykazywał orientację praczeską, którą ułatwiało pokrewieństwo (po matce) synów Pobożnego z Przemyślidami.

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój osadnictwa wiejskiego na prawie czynszowym

Proces tworzebia się wielkiej własności ziemskiej i dążenie do intensyfikacji produkcji rolnej nie mogły się obejść bez wewnętrznej przebudowy tej własności, bez wcześniejszych form osadnictwa. Już w XII wieku wykształcił się "obyczaj wolnych gośći", który był wczesną postacią dzierżawy...

ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

- 1895 r. - Niemiec Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promienie "X" charakteryzujące się niezwykłą zdolnością przenikania przez materię. Na cześć wynalazcy nazwane promieniami Roentgena.

Zastosowanie: Fizyka, nauki techniczne i medycyna.

- Maria Skłodowska-Curie i jej mąż...

Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Do połowy XX wieku żadna część Europy Wschodniej nie mogła uchodzić za teren, na którym przemysł odgrywałby role dominującą w życiu gospodarczym lub społecznym. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, w których zasadnicza rewolucja przemysłowa w wielu przypadkach dokonała się o sto lat...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w.

Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Jednak najciężej mieli Polacy mieszkający w zabo-rze pruskim i rosyjskim. Na nich to bowiem spływało okrucieństwo takich ludzi jak: Otto von Bismarck (w...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POZYTYWIŚCI I ICH DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

Pozytywizm polski wyrósł w kręgach burżuazji polskiej na pod-stawie filozofii A. Comte'a i Milla, socjologii Spencera, poglądów historycznych Buckle'a i estetycznych Taine'a, głosząc program społeczno - narodowy pod hasłami swoiście pojmowanego realizmu politycznego i pracy organicznej, która miała...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Mimo załamania się w latach 1877-1878 nadziei na szybkie zmiany polityczne w Europie i mimo porozumienia między zaborca-mi z 1879 r., uważnego za najtrwalszy traktat międzynarodowy tej epoki, wśród części emigracji, zwłaszcza umiarkowanego nurtu ,,czerwonych" działaczy 1863 r., utrzymała się idea...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - ROMANTYCZNA KONCEPCJA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ

Już w zasadzie około 1908 r., zwłaszcza w związku z tzw. kryzysem aneksyjnym, spowodowanym inkorporacją przez Austro - Węgry okupowanych od 1878 roku krajów - Bośni i Hercegowiny, społeczeństwo polskie zaczynało zdawać sobie sprawę z nieuchron-ności bliskiego stosunkowo wybuchu wojny między państwami...

RUCH NARODOWO WYZWOLEŃCZY NA ZIEMIACH POLSKICH

Ruch narodowo-wyzwoleńczy to masowe i powszechne dążenie danej narodowości do uzyskania suwerennego, niepodległego bytu państwowego wolnego od wpływów obcych państw. Obejmuje wszystkie grupy społeczne, które charakteryzuje ta sama tożsamośc narodowa . Wyraża się w oporze zbrojnym przeciwko wrogowi...

Powstanie i działalność Rządu Polskiego na emigracji

Utworzenie rządu polskiego we Francji - 30.09.39: Gdy 17.09.39 armia radziecka zaatakowała ziemie polskie Rząd Polski udał się do Rumunii, by stamtąd dowodzić wojskiem. Prezydent, premier i inne ważne osobistości były internowane z ziem Rumunii. Prezydent korzystając z prawa jakie dawała mu konstytucja...

Scharakteryzuj na wybranych przykładach kulturę średniowiecza w Polsce

ŚREDNIOWIECZE - ogólna charakterystyka epoki

1. Ramy czasowe:

Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r. n.e., tj. upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami...

Stanisław August Poniatowski - OKOLICZNOŚCI WSTĄPIENIA NA TRON

W latach 1755-1758 przebywał w Petersburgu, gdzie nawiązał przyjazne stosunki i romansował z wielką księżną Katarzyną. Katarzyna po objęciu tronu w Rosji wsparła kandydaturę Poniatowskiego na króla Polski. Wprawdzie u podstaw tej decyzji leżała znajomość Stanisława z Katarzyną, ale Petersburg...

Starożytny Rzym - Najazd Galów (plemion celtyckich) na Italię

Celtowie przekrocyli Alpy i wtargnęli na Nizinę Padańską atakując tamtejsze miasta etruskie. Po pokonaniu Etrusków pojawili się Celtowie w 386 r. p.n.e pod Rzymem. Rozgromiwszy Rzymian nad rzeczką Alią zajęli bez walki opuszczone przez mieszkańców miasto i częściowo je spalili. Bronił się jedynie...

Ugrupowania polityczne na Emigracji

Już w końcu 1831 r. skupieni w Paryżu emigranci utworzyli Komitet Narodowy Polski z Joachimem Lelewelem na czele. Komitet przyjął program walki o niepodległość w ścisłym powiązaniu z rewolucją społeczną. Walka o niepodległość miałaby się odbyć z udziałem wszystkich klas społecznych, przede...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego

Po upadku Powstania Listopadowego władze rosyjskie silnie ograniczyły prawa ludności polskiej. Ścigano członków powstańczego rządu, dowódców i działaczy patriotycznych. W związku z tym znaczna część Polaków zdecydowała się na wyjazd z Królestwa Polskiego.

Krajami docelowymi były Francja, Anglia...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - KOMITET NARODOWY POLSKI (1831)

Przywódca: Joachim Lelewel

Orientacja: umiarkowana

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Walka z udziałem wszystkich klas społecznych, przede wszystkim ludu, ale pod przewodnictwem patriotycznej części szlachty; chciano powiązać walki narodowowyzwoleńcze z ruchami demokratycznymi i rewolucyjnymi...