PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach

PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach, komedia G.

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. , ukazuje tragiczne przeżycia matki patrzącej na okrutną śmierć syna.

RZEPICHA, matka królów, powieść F.S. Jezierskiego

RZEPICHA, matka królów, żona Piasta, między narodami sarmackimi słowiańskiego monarchy tej części ziemi, która się nazywa Polska, powieść F.

MATKA

matka panny młodej. Matka Ziemia, Matka-Rodzicielka, Gaja (zob. Matka Żywicielka zob. Matki tajemnicze postacie zFaustafcz. Panna matka zob.

PANNA

Najświętsza Panna, Panna Święta Matka Boska. Panna dworska, panna z fraucymeru, dworka, dama dworu ze świty pani dworu królewskiego, książęcego a. Panna matka dawn. Panny mądre i panny głupie przypowieść z Biblii, Ew.

POSZŁA PANNA PO WODĘ

" Poszła panna po wodę, Miała piękną urodę, Napotkał ją pan I potłukł jej dzban.

Scharakteryzuj stosunek państwa polskiego do Kościoła

 

Podstawą stosunków wyznaniowych w Polsce jest zasada tolerancji, równouprawnienia wyznań i współpracy między państwem a Kościołami.

Dlatego konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a za razem zapewnienia...

Kościół – jego kształtowanie się w religiach założonych

 

Kościół jest najbardziej rozwiniętą formą organizacyjną religii. Jego powstanie wiąże się z wypracowaniem jednolitych zasad doktrynalnych i form obrzędowych oraz ukształtowaniem grupy wyspecjalizowanych funkcjonariuszy kultu (kapłanów). W religiach „założonych” (Joachim Wach), tzn. takich, w...

Kształtowanie się modelu stosunków między państwem a Kościołem w Bizancjum

jako cesarzy, królowej jako Maryi, dostojników jako świętych Elementy solarne: oko świata, dobrze by zszedł na ziemię bunt=świętokradztwo częste zmiany dynastii cesarzy wybierano, ale w rzeczywistości wybierał Bóg wizerunki władców w urzędach Kodeks Justyniania – cesarz źródłem prawa, zwierzchnik wojska i administracji, szef Kościoła i obrońca wiary.

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

 

wielość państw np.

Ostrogoci w Italii

Wandalowie w Afryce

Burgundowie w dolinie Rodanu

Wizygoci w Hiszpanii

Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm

u germ. – demokracja wojenna

Jordanes „Historia Gotów” – władcy=herosi, ich moc kryła się w długich włosach, relikty pogaństwa, królowie...

Kościół i religia a państwo w poglądach protestanckich (Luter, Kalwin, Zwingle, Beza, Hotman, Bracia Polscy, anabaptyści, anglikanie, purytanie)

zakaz sprawowania urzędów w miastach (Corporation Act 1661), ponowną ordynację duchownych wg rytu anglikańskiego (Act of Uniformity 1662), zakaz nabożeństw niezgodnych z Book of Common Prayer (Conventicles Act 1664), zakaz zbliżania się do dawnych parafii (Five Miles Act 1665), zakaz pełnienia funkcji państw.

Główne nurty ideowo - polityczne wobec religii i kościołów w XX wieku (socjaldemokracja, komunizm, liberalizm, nacjonalizm, faszyzm włoski, hitleryzm, neopoganizm)

 

Socjaldemokracja, ruch społeczny zapoczątkowany przez robotników zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.

Socjalizm: utopijny (związany z chrz.) i naukowy (marksowski)

Komunizm

Pius IX...

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Reforma kluniacka w Kościele

-  910 r. – założenie klasztoru benedyktyńskiego w Cluny w Burgundii przez Wilhelma I, księcia Akwitanii

-  ściśle przestrzegana pierwotna reguła benedyktyńska

-  opaci – Berno, Odo, Odylon (994-1048)

-  powstanie kongregacji kluniackiej – nowej organizacji zakonnej, złożonej z klasztorów podległych...

Rola cywilizacyjna kościoła. Ruch monastyczny

 

Kultura Europy zachodniej wegetowała w cieniu kościoła, który chronił resztki myśli antycznej w czasach postępującej barbaryzacji.

Obniżenie poziomu intelektualnego, nawet wśród jego górnej warstwy, było widoczne zarówno przy porównywaniu prac pisarzy kościelnych wieku VII z dziełami...

Dążenia reformatorskie w kościele i ruch kluniacki

 

Przyczyny nastrojów chiliastycznych X w.:

kombinacje astronomiczno- matematyczne

panoszenie się w świecie chrześcijańskim bezprawia, gwałtu, niemoralności

doszukiwanie się postaci Antychrysta, zajmującego centralne miejsce apokalipsy, w osobach ówczesnych władców i zepsuciu kurii...

Cesarstwo wobec Kościoła

 

Przywrócenie dyscypliny kościelnej i reorganizacja kościoła wiązały się z planami wzmocnienia władzy królewskiej. Stąd dbałość Ottona I i jego następców o obsadzanie stanowisk kościelnych zaufanymi i cieszącymi się dobrą opinią ludźmi. Katedry i klasztory otrzymały bogate uposażenia...