Historia hejnału z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie

Pierwsza informacja o hejnale granym z wieży kościoła Mariackiego pojawiła się w zapiskach kronikarskich już w 1392 roku. Był on odgrywany na wyższej wieży, która służyła jako strażnica miejska. W średniowieczu czuwający na niej dniem i nocą trębacz dawał hejnałem sygnał do zamknięcia lub...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Państwo a Kościół u schyłku XIX wieku

W drugiej połowie stulecia Kościół katolicki zmuszony był do ustosunkowania się do pewnych kwestii politycznych i społecznych. W szczególności chodziło o określenie stanowiska Kościoła wobec własności, a także kapitalizmu i socjalizmu. Rosnący wpływ na robotników marksizmu, ideologii zmierzającej...

Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

Nałożono obowiązek przebywania biskupów w diecezjach i przeprowadzania wizytacji w podległych im parafiach, zakładania w diecezjach seminariów duchownych i powoływania szkół parafialnych.

Kościół IV - XIII w. jego funkcje w społeczeństwie

Nakazano organizowanie przy każdej parafii szkoły, która przygotowywała by do dalszego kształcenia. Przy parafiach prowadzono szkoły, szpitale, przytułki.

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa. Kościół pierwszych wieków

Jak powszechnie wiadomo chrześcijaństwo jest jedną z najstarszych i największych religii świata. Swoje początki, zgodnie z wierzeniami Chrześcijan ma ono przy przyjściu na świat Jezusa Chrystusa - Mesjasza, czyli w roku pierwszym naszej ery (jest to data umowna, istnieje margines błędu - 6 p.n.e. - 1...

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

Szeroko zakreślona była również działalność biskupów, którzy zaczęli wizytować podległe im parafie.

Rola polityczna, społeczna i kulturalna kościoła w średniowieczu

Tematem pracy jest rola polityczna, kulturalna oraz społeczna kościoła w okresie średniowiecza. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: rozwój chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim i Bizancjum, chrzest Franków, powstanie Państwa Kościelnego, koronacja cesarska Karola Wielkiego, renesans...

Warszawa za Wazów - CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

W pobliskiej wsi Kamień miejscowy lud obdarzył szczególna czcią gotycką figurę Matki Boskiej z dzieciątkiem. Dominikanie na Freta posiadali cudowny obraz Najświętszej Panny, który dodawał blasku ich świątyni.

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

W latach wojny, choroby lub morowego powietrza kult Najświętszej Marii Panny stawał się ogromny. A kościół pijarów oprócz swych dawnych patronów przyjął wezwanie Najświętszej Panny Łaskawej.

Wierzenia starożytnych Rzymian - Kościół pierwszych wieków

Chrześcijanie na terenie jednego miasta tworzyli kościół którym kierował wybrany biskup. Jego zadania:

- udzielanie chrztu

- sprawowanie eucharystii

- organizacja pomocy dla biednych

Związki między kościołami były luźne ale wszystkie informowały się nawzajem o jakichś wydarzeniach i pomagały...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Zmiana sytuacji Kościoła w IV w.

Ostatnie największe w dziejach chrześcijaństwa prześladowania mające miejsce w pierwszych latach IV w. zakończyło się niepowodzeniem. W początku IV w przyjął ją cesarz Konstantyn, a jego następcy szły w tym samym kierunku. Środowiska pogańskie zaczęły się gwałtownie kurczyć i sytuacja zmieniła...

Wzrost roli kościoła w okresie rozbicia dzielnicowego

Parafie stały się tymi komórkami których działalność nie ograniczała się do najwyższych klas uprzywilejowanych, ale docierała do całego społeczeństwa.

Konstytucyjna regulacja stosunków między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Rolę kościołów i związków wyznaniowych postrzega się przede wszystkim w aspekcie wolności wyznania.

Doświadczenia historyczne Polski, zwłaszcza rola kościoła katolickiego, nakazują włączenie kościołów i związków wyznaniowych do politycznych rozważań o społeczeństwie obywatelskim.

Daje temu...

Instytucja rozdziału kościoła od państwa jako podstawowa gwarancja wolności religijnej

W doktrynie wyróżnia się dwa klasyczne modele ustrojowe stosunków wyznaniowych w państwie, wyróżniające dwa typy państw:

a) państwa wyznaniowe – oznaczające ideowe oraz strukturalne powiązanie religii i Kościoła z państwem, polegające na uznaniu jednej spośród religii jako religii oficjalnej oraz...

Jak przebiega życie płodu w łonie matki?

Niestety, inne szkodliwe związki chemiczne, łącznie z alkoholem, mogą przedostać się przez łożysko, więc dziecko matki alkoholiczki lub narkomanki może urodzić się chore lub uzależnione od tej samej substancji co matka.

Jak organizm matki i płodu przygotowują się do porodu?

W efekcie podrażnieniu ulegają jej mięśnie; jednocześnie obniżenie się dziecka do miednicy stymuluje przysadkę matki, pobudzając produkcję hormonu oksytocyny, który z kolei powoduje skurcze mięśni macicy. Wtedy matka odczuwa skurcze Braxtona-Hicksa.

Panna

  Główna gwiazda Panny, Spica (Kłos Panny), wraz z Regulusem w Lwie i Arkturem w Wola-rzu tworzy tak zwany trójkąt wiosenny. Wspomnijmy ważniejsze elementy właściwej gromady Panny: M 49 jest galaktyką eliptyczną i jedynie w jej środku można rozpoznać kilka spiralnych ramion.

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Gaszyński (Do matki Polki) przeciwstawiali straceńczejwizji Mickiewicza bardziej optymistyczny ideał walki rycerskiej;Do matki Polki socjalisty H. ), i Do matki F.

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Gaszyński (Do matki Polki) przeciwstawiali straceńczejwizji Mickiewicza bardziej optymistyczny ideał walki rycerskiej;Do matki Polki socjalisty H. ), i Do matki F.

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ, już już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i nie dbające na Rodzicielkę swoją, religijno-patriotyczny traktat Sz.