Kształtowanie się modelu stosunków między państwem a Kościołem w Bizancjum

jako cesarzy, królowej jako Maryi, dostojników jako świętych Elementy solarne: oko świata, dobrze by zszedł na ziemię bunt=świętokradztwo częste zmiany dynastii cesarzy wybierano, ale w rzeczywistości wybierał Bóg wizerunki władców w urzędach Kodeks Justyniania – cesarz źródłem prawa, zwierzchnik wojska i administracji, szef Kościoła i obrońca wiary.

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

 

wielość państw np.

Ostrogoci w Italii

Wandalowie w Afryce

Burgundowie w dolinie Rodanu

Wizygoci w Hiszpanii

Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm

u germ. – demokracja wojenna

Jordanes „Historia Gotów” – władcy=herosi, ich moc kryła się w długich włosach, relikty pogaństwa, królowie...

Kościół i religia a państwo w poglądach protestanckich (Luter, Kalwin, Zwingle, Beza, Hotman, Bracia Polscy, anabaptyści, anglikanie, purytanie)

zakaz sprawowania urzędów w miastach (Corporation Act 1661), ponowną ordynację duchownych wg rytu anglikańskiego (Act of Uniformity 1662), zakaz nabożeństw niezgodnych z Book of Common Prayer (Conventicles Act 1664), zakaz zbliżania się do dawnych parafii (Five Miles Act 1665), zakaz pełnienia funkcji państw.

Główne nurty ideowo - polityczne wobec religii i kościołów w XX wieku (socjaldemokracja, komunizm, liberalizm, nacjonalizm, faszyzm włoski, hitleryzm, neopoganizm)

 

Socjaldemokracja, ruch społeczny zapoczątkowany przez robotników zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.

Socjalizm: utopijny (związany z chrz.) i naukowy (marksowski)

Komunizm

Pius IX...

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Reforma kluniacka w Kościele

-  910 r. – założenie klasztoru benedyktyńskiego w Cluny w Burgundii przez Wilhelma I, księcia Akwitanii

-  ściśle przestrzegana pierwotna reguła benedyktyńska

-  opaci – Berno, Odo, Odylon (994-1048)

-  powstanie kongregacji kluniackiej – nowej organizacji zakonnej, złożonej z klasztorów podległych...

Rola cywilizacyjna kościoła. Ruch monastyczny

 

Kultura Europy zachodniej wegetowała w cieniu kościoła, który chronił resztki myśli antycznej w czasach postępującej barbaryzacji.

Obniżenie poziomu intelektualnego, nawet wśród jego górnej warstwy, było widoczne zarówno przy porównywaniu prac pisarzy kościelnych wieku VII z dziełami...

Dążenia reformatorskie w kościele i ruch kluniacki

 

Przyczyny nastrojów chiliastycznych X w.:

kombinacje astronomiczno- matematyczne

panoszenie się w świecie chrześcijańskim bezprawia, gwałtu, niemoralności

doszukiwanie się postaci Antychrysta, zajmującego centralne miejsce apokalipsy, w osobach ówczesnych władców i zepsuciu kurii...

Cesarstwo wobec Kościoła

 

Przywrócenie dyscypliny kościelnej i reorganizacja kościoła wiązały się z planami wzmocnienia władzy królewskiej. Stąd dbałość Ottona I i jego następców o obsadzanie stanowisk kościelnych zaufanymi i cieszącymi się dobrą opinią ludźmi. Katedry i klasztory otrzymały bogate uposażenia...

Rozłam kościołów w średniowieczu

 

Cesarstwo Bizantyjskie w IX w.:

wpół autonomiczne miasta Apulii i Kalabrii

Sycylia, będąca od 827 r. obiektem ekspansji arabskiej

Wenecja, ciesząca się dużą swobodą i pozostająca tylko nominalnie pod zwierzchnictwem Konstantynopola

miasta Dalmacji, cieszące się dużą...

Narastanie fermentu w Kościele. Joachim z Fiore

 

Sytuacja papiestwa w XIII i na początku XIV w.:

Zwycięstwo polityczne Innocentego IV nad Fryderykiem II w połowie XIII w. stało się wstępem do klęski papiestwa

Przeciwstawienie się papiestwu sprzymierzonych z nim uprzednio narodów, w szczególności Francji Filipa IV

Kościół, który...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kościół katolicki. Watykan

 

Przez cały okres powojenny Kościół katolicki i Watykan pozostawały niezwykle ważnym czynnikiem międzynarodowym. Marksizm i komunizm były wspólnymi przeciwnikami Kościoła i Zachodu.

Przybladł już wiekowy konflikt Kościoła z libe­ralizmem i protestantyzmem. Masoneria - wielki przeciwnik Kościoła -...

AMSTERDAMSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

(22 VIII — 4 IX 1948), Ogólnoświat. konferencja ekum. przedstawicieli 147 Kościołów chrzęść, z 44 krajów; przygotowywana organizacyjnie od 1937, przekształciła się w I zgrom, ogólne centralnej instytucji ruchu ekum. -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK).

W 1937 wspólny komitet -> Praktycznego...

ANGIELSKIE PANIE, jezuitki, Instytut Maryi (Institutum BMV)

, które pod nazwą Instytutu Maryi zatwierdził, 1703 pap.

ARCYBRACTWO MATEK CHRZEŚCIJAŃSKICH

6, 37--46; Matka chrześcijańska. Przewodnik dla Arcy-Bractwa Matek Chrześcijańskich, P 1896; M. Lisowska, Bractwo Matek Chrześcijańskich na ziemiach polskich (1860-1939), Lb 1971 (mpsBKUL).

ATANAZY BRZESKI św. Kościoła prawosł.

ur. ok. 1592, zm. 5 IX 1648 w Brześciu Litewskim. Początkowo mnich wil. klasztoru Św. Ducha; od 1640 igumen klasztoru w Brześciu; czynny przeciwnik tendencji unijnych, latynizacji i polonizacji pol. Kościoła prawosł.;

na sejmie 1643 wystąpił z obroną prawosławia; przeciwnicy ogłosili, że A. jest chory...

BAZYLI św. Kościoła prawosł. Grigorij Kalika

zm. 3 VII 1352, Ruski działacz kośc-polit., teolog prawosł., malarz ikon.

Był kapłanem kościoła Kosmy i Damiana w NowogrodzieWielkim; zostawszy mnichem, przyjął 1330 obowiązki abpaNowogrodu i Pskowa; po wielkim pożarze Nowogrodu 1340odbudował i powiększył miasto, odrestaurował sobór św...

BEKENNENDE KIRCHE [BK], Kościół wyznaniowy

(w przeciwieństwie do Kościoła państw.), Organizacja Kościołówewang. III Rzeszy, a zarazem kierunek teol. powstały 1934w Niem. Kościele Ewang. (Deutsche Evangelische Kirche —DEK) jako wyraz protestu przeciw opanowaniu go przez reżimhitlerowski.

W 1932 powstał w Niemczech ruch Deutsche Christen...

BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

W 1956 diecezja liczyła 4 dekanaty, 40 parafii i 9 filii, 1973 -5 dekanatów, 45 parafii oraz 24 filie i kaplice, 50 księży i 4 diakonówstałych.

BŁĘKITNA ARMIA MARYI, Ejército Azul de Nuestra Señora, The Blue Army

Współczesny ogólnoświat. ruch maryjny(-> krucjata maryjna), zapoczątkowany 1947 w Stanach Zjedn. w celu modlitwy o pokój i popierania dzieła ewangelizacjinarodów, w myśl objawień maryjnych w -> Fatimie.

B.A.M. zainicjował 1947 ks. Harold Colgan przy kościeleNMP w Plainfield (New Jersey), skąd rozszerzyła...