Rozłam kościołów w średniowieczu

 

Cesarstwo Bizantyjskie w IX w.:

wpół autonomiczne miasta Apulii i Kalabrii

Sycylia, będąca od 827 r. obiektem ekspansji arabskiej

Wenecja, ciesząca się dużą swobodą i pozostająca tylko nominalnie pod zwierzchnictwem Konstantynopola

miasta Dalmacji, cieszące się dużą...

Narastanie fermentu w Kościele. Joachim z Fiore

 

Sytuacja papiestwa w XIII i na początku XIV w.:

Zwycięstwo polityczne Innocentego IV nad Fryderykiem II w połowie XIII w. stało się wstępem do klęski papiestwa

Przeciwstawienie się papiestwu sprzymierzonych z nim uprzednio narodów, w szczególności Francji Filipa IV

Kościół, który...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kościół katolicki. Watykan

 

Przez cały okres powojenny Kościół katolicki i Watykan pozostawały niezwykle ważnym czynnikiem międzynarodowym. Marksizm i komunizm były wspólnymi przeciwnikami Kościoła i Zachodu.

Przybladł już wiekowy konflikt Kościoła z libe­ralizmem i protestantyzmem. Masoneria - wielki przeciwnik Kościoła -...

AMSTERDAMSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

(22 VIII — 4 IX 1948), Ogólnoświat. konferencja ekum. przedstawicieli 147 Kościołów chrzęść, z 44 krajów; przygotowywana organizacyjnie od 1937, przekształciła się w I zgrom, ogólne centralnej instytucji ruchu ekum. -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK).

W 1937 wspólny komitet -> Praktycznego...

ANGIELSKIE PANIE, jezuitki, Instytut Maryi (Institutum BMV)

, które pod nazwą Instytutu Maryi zatwierdził, 1703 pap.

ARCYBRACTWO MATEK CHRZEŚCIJAŃSKICH

6, 37--46; Matka chrześcijańska. Przewodnik dla Arcy-Bractwa Matek Chrześcijańskich, P 1896; M. Lisowska, Bractwo Matek Chrześcijańskich na ziemiach polskich (1860-1939), Lb 1971 (mpsBKUL).

ATANAZY BRZESKI św. Kościoła prawosł.

ur. ok. 1592, zm. 5 IX 1648 w Brześciu Litewskim. Początkowo mnich wil. klasztoru Św. Ducha; od 1640 igumen klasztoru w Brześciu; czynny przeciwnik tendencji unijnych, latynizacji i polonizacji pol. Kościoła prawosł.;

na sejmie 1643 wystąpił z obroną prawosławia; przeciwnicy ogłosili, że A. jest chory...

BAZYLI św. Kościoła prawosł. Grigorij Kalika

zm. 3 VII 1352, Ruski działacz kośc-polit., teolog prawosł., malarz ikon.

Był kapłanem kościoła Kosmy i Damiana w NowogrodzieWielkim; zostawszy mnichem, przyjął 1330 obowiązki abpaNowogrodu i Pskowa; po wielkim pożarze Nowogrodu 1340odbudował i powiększył miasto, odrestaurował sobór św...

BEKENNENDE KIRCHE [BK], Kościół wyznaniowy

(w przeciwieństwie do Kościoła państw.), Organizacja Kościołówewang. III Rzeszy, a zarazem kierunek teol. powstały 1934w Niem. Kościele Ewang. (Deutsche Evangelische Kirche —DEK) jako wyraz protestu przeciw opanowaniu go przez reżimhitlerowski.

W 1932 powstał w Niemczech ruch Deutsche Christen...

BŁĘKITNA ARMIA MARYI, Ejército Azul de Nuestra Señora, The Blue Army

Współczesny ogólnoświat. ruch maryjny(-> krucjata maryjna), zapoczątkowany 1947 w Stanach Zjedn. w celu modlitwy o pokój i popierania dzieła ewangelizacjinarodów, w myśl objawień maryjnych w -> Fatimie.

B.A.M. zainicjował 1947 ks. Harold Colgan przy kościeleNMP w Plainfield (New Jersey), skąd rozszerzyła...

BOLESNA MATKA BOŻA

Tytuł kultowy nadawanyMatce Bożej w celu podkreślenia jej -» cierpień duchowychi fiz. W nawiązaniu do bolesnych dlaMaryi zdarzeń z życia Jezusa rozwinął się kult, ikonografia orazbractwa i zgrom, poświęcone uczczeniu tej tajemnicy.

BOLESNA MATKA BOŻA - KULT

B,w piątek przed Niedzielą Palmową, a święto z 15 IX zredukowałdo wspomnienia obowiązującego; nowy formularz mszalnyz 1970 mówi o współcierpieniu Maryi z Chrystusem, która podkrzyżem stała się Matką Kościoła, aby miał on uczestnictwow zmartwychwstaniu Chrystusa; nowe oficjum z LH (1971),oparte na tej samej idei przewodniej, dołącza myśl z dawnegooficjum święta wielkopostnego o Maryi Szafarcc zbawienia(responsorium w laudesach) oraz z ...

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

obrazów, które na Rusi otrzymały tytuł Nie plącz nademną, Matko (MB podtrzymuje Chrystusa stojącego w otwartymsarkofagu), wpłynął on na dalszy rozwój ikonograficzny DolorosaSocietas, wprowadzając serdeczne, ideowo-formalne powiązanieMatki z Synem; współbolejąca Maryja przytula smutnątwarz do policzka Zbawiciela stojącego w sarkofagu, obejmującramionami jego szyję i ręce (obraz dalmatyński z 2.

BOLESNA MATKA BOŻA - BRACTWA

(-»-Arcybractwo Matek Chrześcijańskich); pod tą nazwąistniały także bractwa matek w innych ośrodkach. , Kr 1899; Matka Boża Bolesna. B, oraz podręcznik dla Bractwa Siedmiu Boleści Matki Boskiej, Kr 1909; P.

BOLESNA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

° Służki Maryi (Servantesde Marie), zał. ° HI Z a k o n Sług Maryi(Terz' Ordine delle Serve di Maria), zał.

BORNHOLMICI, möllerianie, zwolennicy wolnego Kościoła

Ruch rel. w obrębie protestantyzmu, zorganizowany1863 przez duń. kaznodzieję P.Ch. Trandberga na Bornholmie(stąd nazwa) w celu zmodyfikowania luteranskiej interpretacjiewangelii.

Wywodzą się z gminy protest, w Pitea (Norrland, Szwecja),z której od 1805 wyłaniały się grupy tzw. nowych czytelników Ewangelii...

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

  Archiwum Zgromadzenia Slug Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście n.

BRYGIDKI, Zakon św. Brygidy, Zakon Najświętszego Zbawiciela, Ordo Sanctae Birgittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris OSSalv

Skarbyniebieskich tajemnic, to jest Księgi objawienia niebieskiego świętejmatki B.

BURLAGA BRONISŁAWA JADWIGA ze zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi

  Archiwum Giównc Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie(rpsy: I 30, V 1, V 25, F-j-13, F-j-16); Archiwum Prowincjalne w Kurytybie: Akta czynności.