ANTYPAPIEŻ

Papież wybrany przez opozycję w stosunku do papieża, który był uważany za wybranego kanonicznie; było ich łącznie 39 (gł. przed 1059, sporadycznie do poł. XV w.).

GRZEGORZ PAPIEŻ

Przykład średniowieczny, włączony do Gęsta Romanorum, o dziecku zrodzonym z kazirodczego związku między bratem i siostrą; ochrzczone imieniem Grzegorz, zostało włożone do łódki i puszczone na wodę.

Wychowany przez mnichów Grzegorz dorasta, ratuje królową przed wrogami i żeni się z nią, ale...

Papież Zozym i Julian z Eklanum

Papież Zozym, następca Innocentego, uległ listowym wyjaśnieniom Pelagiusza z dołączonym wyznaniemwiary i prośbie Celestiusza, osobiście przedstawionej, ogłosił więc rehabilitację obydwóch, jeżeli w ciągudwóch miesięcy ich przeciwnicy nie dostarczą uzasadnionych oskarżeń. Kiedy wszakże synod...

PAPIEŻE REFORMATORZY

Reforma Kościoła w XI wieku osiągnęła swój szczytowy punkt za Grzegorza VII (1073-1085), stąd jejnazwa. Zrodzona z potrzeb Kościoła i z ducha kongregacji kluniackiej ma wyraźnie dwa etapy swegorozwoju: pierwszy, od 1046 roku do 1087 roku, i drugi, od 1087 roku do 1124 roku.

W pierwszym etapie można...

PAPIEŻE AWINIOŃSCY

Spuścizna Klemensa V była dokuczliwa dla Kościoła: papiestwo zależne od Francji, kolegium kardynalskiez przewagą Francuzów, kuria papieska opanowana przez nepotów, Rzym opuszczony i zdany nanieustanne niepokoje wewnętrzne. Awinion, po zakupieniu (1348) stał się częścią Państwa Kościelnego,ale...

Orzeczenia papieży i ingerencje króla

Ludwik XIV nie wycofał się ze stanowiska antyjansenistycznego. Zgromadzenie kleru przyjęło formułępotępiającą jansenizm, papież Aleksander VII ją zatwierdził (1661, podobnie jak w 1657 roku wcześniejsząformułę), a król dekretem nakazał podpisywać. Gdy zakonnice z Port-Royal odmawiały...

PIUS VII (Barnaba Luigi Gregorio hr. Chiaramonti, 14 VIII 1742 - 20 VII 1823), papież

Ur. w Cesenie, 1756 wstąpił do zakonu benedyktynów, 1782 bp Tivoli, 1785 kard. Po śmierci Piusa VI wybrany 14 III 1800 papieżem. Podjął z Napoleonem negocjacje w sprawie konkordatu, zgodził się przybyć do Paryża, by tam koronować go na cesarza. Odmówił jednak przystąpienia do blokady...

Papież Jan Paweł II - Informacje Ogólne

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Chłopiec otrzymał imiona Karol i Józef. Ojciec dziecka był zawodowym wojskowym. 13 kwietnia 1929 r rodziną wstrząsnęła śmierć matki. Z nauką Karol nie miał żadnych trudności. W...

Działalność polityczna i kościelna papieży od Innocentego III do Grzegorza IX

-  syn Henryka VI – Fryderyk, wybrany na elekcji w Niemczech

-  narastające starcie 2 obozów politycznych w Niemczech

*  Hohenstaufowie – ale nie poparli dziecka tylko Filipa szwabskiego

*  opozycja –  Welfowie, Anglia, stronnicy papieża

– poparli syna Henryka Lwa Ottona IV brunszwickiego

-  1197 r. –...

Papież

(gr. “ojciec”). Pierwotnie tytuł zastrzeżony na Wschodzie tylko dla biskupa Aleksandrii, ale obec-nie stosowany tam także do kapłanów ze względu na ich duchowe pokrewieństwo.

Na Zachodzie tytuł ten stosowano na określenie wybitnych biskupów, ale od XI stulecia został on zastrzeżony dla biskupa Rzymu...

PAPIEŻE I WIKARIATY APOSTOLSKIE

Sobór chalcedoński w kanonie dwudziestym ósmym stawiał Konstantynopol na równi z Rzymem. Warunki polityczne, spory teologiczne, a zwłaszcza kościelna polityka Justyniana I nie ułatwiały biskupomstolicy nad Bosforem rozwoju ich uprawnień jurysdykcyjnych. Dokonają tego dopiero w okresie następnym.

Na...

PAPIEŻE I BIZANCJUM

Rozluźniająca się więź polityczna Rzymu z Konstantynopolem nie oznaczała jeszcze jego chęci zerwaniajedności z cesarstwem, ani pomniejszenia kultury bizantyjskiej. W Rzymie istniały nadal wpływy greckie,papieże okazywali lojalność aż do czasu walki o cześć obrazów, kiedy nie mogli przyjąć uchwał...

PAPIEŻE I METROPOLICI

Po śmierci Ludwika Pobożnego, Kościół na Zachodzie, a zwłaszcza papiestwo znalazło się w nowej,trudniejszej sytuacji niż dotychczas. Zabrakło bowiem jedności i siły cesarstwu, do którego należał obowiązekopieki nad Kościołem i nad Państwem Kościelnym. Papiestwo wszakże zwyciężyło te...

PAPIEŻE I FILIP IV

Król francuski, Filip IV (1285-1314), niejednoznacznie oceniany jako władca, utrwalił autorytet królewskii podjął walkę o włączenie do Korony wielkich lenn, hrabstwa Flandrii i będącego we władaniu Anglików księstwa Gujenny. We Francji nie miał większych konfliktów z Kościołem, choć część...

Jan Paweł II - „papież afrykański"

Dzięki mozaice wyznaniowej mające wiele twarzy afrykańskie chrześcijaństwo wydajesię być świadectwem udanego zaszczepienia tej religii. Jej żywotność jest naprawdękoniecznością, aby stawiać czoła niezmiernym wyzwaniom, do których należy budowapokoju - na kontynencie, gdzie około połowy państw...

PIUS VI (Giovanni Angelo hr. Braschi, 25 XII 1717 - 29 VIII 1799), papież

Ur. w Cesenie, 1773 kardynał, od 1775 papież. 1791 potępił Rewolucję, konstytucję cywilną i Kościół Konstytucyjny. Udzielał poparcia pierwszej koalicji antyfranc. i gościny licznym emigrantom-rojalistom. Traktatem z Tolentino podpisanym 19II 1797 zmuszony oddać Bolonię i Ferrarę, które zostały...

FILIP, antypapież

Mnich w rzym. klasztorze św. Wita,ogłoszony pap. 31 VII 768 przez sprzyjającego Longobardomkapłana Waldyperta po ucieczce antypap. —> KonstantynaI I ; przy poparciu Rzymian prymiceriusz Kościoła rzym.,Krzysztof zmusił go tegoż dnia do powrotu do klasztorumszcząc się na j e g o p r o t e k t o r a c h ; po...

PAPIEŻE I FRANKONIA

Ikonoklazm, zawieszony, lecz nie zakończony, pogłębił przepaść między Kościołem na Wschodzie i naZachodzie, już w pierwszym swoim okresie. Przyczynił się także do tego, że Rzym został usunięty zgreckiego Wschodu, a Bizancjum - z łacińskiego Zachodu. Źródła zmian były jednak liczniejsze i...

PAPIEŻE, IGNACY I FOCJUSZ

Po zakończeniu ikonoklazmu, choć nie ustały jeszcze wszystkie problemy, Bizancjum weszło w okresrozkwitu życia kulturalnego i potęgi politycznej. Wpływ na to miały trzy najwybitniejsze osobistościtego okresu, brat cesarzowej Teodory, Bardas, patriarcha Focjusz i cesarz Konstantyn VI. KościółWschodni...