Komisja Papierów Wartościowych.

Podmiotem chcącym uzyskać zgodę KPW na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu może być emitent, czyli wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu lub wprowadzający.

Papier

q Wypełnianie papieru – tutaj używa się wypełniaczy; do masy papierniczej oraz na włóknach dodaje się białe pigmenty; dzięki temu papierowi nadaje się wyższą białość, nieprzezroczystość, miękkość i gładkość powierzchni; powoduje to jednak obniżenie wytrzymałości papieru i stopnia zaklejania q Barwienie – przy pomocy jednej lub kombinacji kilku substancji barwiących można papierowi ...

Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wypełnia wiele funkcji związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi: przechowuje papiery wartościowe, weryfikuje zgodność liczby papierów wartościowych przechowywanych na kontach uczestników Depozytu z całkowitą liczbą walorów, nadaje papierom wartościowym kody zgodne z międzynarodowym standardem ISIN.

Klasyfikacja papierów wartościowych i ich rola w finansowaniu podmiotów gospodarczych

Papiery wartościowe dzielone według charakteru dochodów to papiery przynoszące stały dochód od wartości nominalnej, wyrażony najczęściej w formie stałej stopy procentowej i uzyskiwany w równych odstępach czasu oraz papiery udziałowe (akcje), których dochód zależy od rentowności firmy (spółki akcyjnej).

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Do najważniejszych działań Komisji Papierów wartościowych i Giełd należą: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych, inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynków papierów wartościowych, współdziałanie z innymi organami administracji ...

Krótkoterminowe papiery dłużne

Po emisji papierów organizator emisji zwany również agentem może wykupić całą emisję od emitenta (jest to rynek pierwotny tych papierów) lub też zorganizować dla nich przetarg, który organizuje się w przypadku występowania dłuższego zainteresowania na emitowane papiery wśród inwestorów.

Emisja bankowych papierów wartościowych

Bankowy papier wartościowy-służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy "bankowy papier wartościowy", a jego treść obejmuje: 1) wartość nominalną, 2) zobowiązanie banku do: a) naliczenia określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej, b) dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej, w określonych terminach; osoba uprawniona ...

Giełda Papierów Wartościowych

Wycofanie papieru wartościowego z obrotu giełdowego Emitent wprowadzający dany papier wartościowy na giełdę , pomimo otrzymania zgody na notowania, musi przez cały czas spełniać rygorystyczne przepisy.

WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Banki stosują 3 metody wyceny wartości rozchodu sprzedanych papierów wartościowych, a mianowicie: metodę ceny przeciętnej, polegającą na ustaleniu przed każdym kolejnym rozchodem ceny przeciętnej ( średniej ważonej ), wyliczanej jako iloraz stanu papierów wartościowych w wyrażeniu wartościowym przez ich ilość; metodę ceny najwcześniejszej, polegającą na wycenie rozchodu papierów wartościowych po cenach tych ...

Papiery dłużne

Według "Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi" Papierami wartościowymi są akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, a także inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów.

Krótkoterminowe papiery dłużne

Istota i rodzaje krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) Krótkoterminowe papiery dłużne są to papiery komercyjne emitowane głównie przez przed-siębiorstwa, ale także banki i samorządy w ramach umowy programowej, zawieranej z agen-tem emisji, którym z reguły jest bank.

Papiery wartościowe.

Weksel może być: a) papierem wartościowym opiewającym na świadczenie sumy pieniężnej; jako papier wartościowy, weksel spełnia też wymóg obiegowości, b) papierem jednostkowym, nie emitowanym w serii, lecz w pojedynczym egzemplarzu, c) ułatwia też identyfikację podmiotów praw w nim inkorporowanych, co jest charakterystyczne dla wszystkich papierów wartościowych, d) potwierdza istnienie zobowiązania osób, które go ...

Papiery Wartościowe

W Polsce tę funkcję pełni Komisja Papierów Wartościowych, która zajmuje się ustanawianiem reguł działania rynku kapitałowego, inspirowaniem, organizowaniem działań, które zapewnią sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych, ochroną interesów inwestorów, współdziałanie z organami administracji rządowej i innymi instytucjami w celu kształtowania właściwej polityki gospodarczej dla zapewnienia rozwoju rynku papierów ...

Papiery wartościowe

-------------------PaPiery WaRtościoWe. Papier wartościowy ma postać dokumentu, określonego przepisami prawa; 2. - papier wartościowy potwierdza i gwarantuje prawa majątkowe.

Zasady funkcjonowania Gełdy Papierów Wartościowych

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie giełdy i całego rynku papierów wartościowych w Polsce jest ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczone są następujące rodzaje papierów wartościowych: v Akcje spółek.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Działalność maklerska obejmuje czynności związane z obrotem papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, polegające na: 1) oferowaniu papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej; 2) nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na cudzy rachunek (usługi brokerskie); 3) nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z ...

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

W sprawach dotyczących regulacji rynku papierów wartościowych, w posiedzeniach Komisji, obok jej członków uczestniczyć mogą (bez prawa udziału w głosowaniach) przedstawiciele: spółek prowadzących giełdy papierów wartościowych, spółek prowadzących rynek pozagiełdowy, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, reprezentatywnych stowarzyszeń zrzeszających maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, izby gospodarczej ...

Rynek papierów wartościowych

Oprócz tego w sposób mniej zorganizowany obraca się papierami wartościowymi na innych rynkach. 2 Charakterystyka papierów wartościowych Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych.

Pojęcie i klasyfikacja papierów wartościowych

Ze względu na termin wykupu papierów wartościowych dzielimy je na:  Długoterminowe(termin wykupu powyżej 1 roku)  Krótkoterminowe(termin wykupu poniżej 1 roku) Ze względu na odgrywaną rolę i funkcje, jakie pełnią, papiery wartościowe dzielimy na:  Papiery będące dokumentem płatniczym i rozrachunkowym (czeki i weksle)  Papiery będące dokumentem pożyczkowym (obligacje)  Papiery będące dokumentem współwłasności ...

Prawo pracy i papiery wartościowe

Papiery wartościowe ucieleśniają prawa podmiotowe można powiedzieć że są nosicielami inkorporowanego inkorporowanego nich prawa i wartości które to prawo reprezentuje.