Państwo

Czytaj Dalej

Forma państwa - PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE

Państwo opierające się na konstrukcyjnych zasadach: suwerenności narodu, trójpodziału władzy, pluralizmu politycznego. W demokratycznym państwie prawa wyznaczane są tez takie wartości jak tolerancja, równość wobec prawa, rozwinięte wolności swobody jednostki, sprawiedliwość i porządek społeczny...

Forma państwa - PAŃSTWO AUTORYTARNE

To państwo w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności. Udział obywateli w życiu politycznym podlega stałej kontroli i sprowadza się do pewnych rytualnych zachowań i przyzwyczajeń. Organizacja państwa opiera się na silnej władzy wykonawczej w rękach...

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

 

Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

Podstawowe standardy i desygnaty państwa prawnego

Podstawowe standardy i desygnaty państwa prawnego Definicji państwa prawnego jest kilka. Niektóre definicje koncentrują uwagę na systemie wartości, jakie państwo prawne powinno wyrażać, chronić, respektować czy urzeczywistniać. Inne natomiast odwołują się do rozważań nad istotą prawa jako zbioru uregulowań ustanowionych przez organizację państwową. W związku z tym konieczne jest wskazanie elementów konstytuujących pojęcie państwa prawnego, a wiec jego ...

Dobre państwo (politeja) według Arystotelesa

I. Wstęp Arystoteles to jeden z dwóch, obok Platona (którego zresztą był uczniem), największych filozofów greckich. Stworzył opozycyjny do platonizmu i równie spójny system filozoficzny, który bardzo silnie działał na filozofię i naukę europejską. Położył wielkie zasługi dla rozwoju nauk przyrodniczych i filozofii, tworząc pionierskie prace propagujące naukowe poznanie świata oraz rozwijając rygorystyczny system argumentacji logicznej. Arystoteles zajmował się ...

Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja).

Temat nr 5: Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja). Przez termin „formę państwa” rozumie się takie zorganizowanie państwa oraz całokształt sposobów sprawowania władzy . Większość systemów politycznych może być sklasyfikowana ze względu na geograficzny podział władz w trzech podstawowych formach: złożone czyli konfederacji, federacji oraz państwa prostego- jednolitego( używa się także terminu państwo ...

Państwo prawa

Koncepcja „państwa prawa” ukształtowała się w niemieckiej myśli ustrojowej. Pojęcie zostało wprowadzone w 1798r. przez Placidusa, jakkolwiek jej idei przewodnich należy jeszcze w koncepcjach demokracji antycznej. Koncepcja ta zakładała związanie państwa i jego organów przepisami stanowionego prawa, prymat norm prawnych nad regułami działania celowego oraz samoograniczenie władzy państwowej i jej działań granicami gestii państwa i kompetencji jego ...

Państwo-cele, funkcje, zadania

Państwo-cele i funkcje Żeby napisać o celach i funcjach państwa, trzeba zastanowić się, czym ono właściwie jest. Pojęcie to wpriwadził w XVI w Niccolo Machiavelli, który użył terminu „stato”. To włoskie określenie pochodzi z łacińskiego status i oznacza głównie porządek publiczny, ustrój. Wyraz „stato” przeniknął do innych języków i na tej podstawie powstało angielskie słowo „State”, niemieckie „Staat” czy hiszpańskie „Estado”. Słowianie ...

Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa

PAŃSTWO I JEGO PORZĄDEK PRAWNY A SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw- istnieją także inne porządki prawne. Tak więc, współczesna charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego, byłaby niepełna bez uwzględnienia charakterystycznych cech tych innych porządków prawnych, a przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego- określanego jako prawo międzynarodowe publiczne oraz ...

Cele państwa

Cel państwa rozumiany jest najczęściej jako stan rzeczy, którego osiągnięcie władza państwa uważa za niezbędne dla organizacji państwowej. Każdy może stawiać państwu jakieś cele. Znaczenie społeczne mają jednak cele, jakie stawiają państwu rządzący, przywódcy. Oni mają szansę doprowadzić do osiągnięcia stawianych celów. Wśród celów stawianych przez państwo można wyróżnić cele globalne - finalne stawiane przed państwem i cele cząstkowe – etapowe.

Państwo jako uczestnik stosunków

Powstanie i upadek państwa w świetle prawa i stosunków międzynarodowych. Fakt powstania państwa kwalifikowany jest najczęściej jest jako historyczny, polityczny, socjologiczny czy pozaprawny. Państwo powstaje w wyniku ewolucji często w procesie walki o niepodległość. Prawo międzynarodowe ustala warunki...

Budżet państwa

Budżet Państwa może być definiowany jako: AKT PRAWNY budżet jest określony na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa określa dochody i wydatki państwa na okres roku kalendarzowego. Dochody i wydatki ustalone są na podstawie obowiązujących norm prawnych. PLAN FINANSOWY Najbardziej popularne określenie budżetu to plan przyszłych dochodów i wydatków państwa. Budżet jest planem dyrektywnym, tj nakłada na organy finansowe i innych wykonawców obowiązek ...

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego Odkąd ludzie zajmują się badaniem zjawisk z dziedziny polityki i w swoich dociekaniach usiłują zrozumieć mechanizmy działania politycznych związków społeczności ludzkiej, państwo stanowi nieodłączny składnik łączący w jedność te związki. W związku z tym od razu nasuwa się stwierdzenie, iż przeznaczeniem państwa jest urzeczywistniać pewne założenia wspólne wszystkim istotom ludzkim, które wchodzą w jego ...

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego Odkąd ludzie zajmują się badaniem zjawisk z dziedziny polityki i w swoich dociekaniach usiłują zrozumieć mechanizmy działania politycznych związków społeczności ludzkiej, państwo stanowi nieodłączny składnik łączący w jedność te związki. W związku z tym od razu nasuwa się stwierdzenie, iż przeznaczeniem państwa jest urzeczywistniać pewne założenia wspólne wszystkim istotom ludzkim, które wchodzą w jego ...

Typologia państwa wg Wojciecha Lamentowicza

1) Wg stopnia zewnętrznej suwerenności • Państwo w pełni suwerenne • Państwo częściowo zależne choś formalnie niepodległe • Państwa zależne 2) Wg stopnia cywilizacyjnego rozwoju • Rolnicze • Rolniczeo-przemysłowe • Niskouprzemysłowione • Wysokouprzemysłowione • Przemysłowe 3) Wg stopnia jednorodności etnicznej, narodowej • Państwa wieloetniczne o słabej więzi narodowej • Państwa wieloetniczne w których istnieje wiele grup narodowych o ...

Ewolucja państwa

Ewolucja państwa jest dość skomplikowana. U Greków nosiło nazwę "polis" miasto-państwo. Natomiast rzymska terminologia polityczna znalazła z kolei termin Civitas rozumiany jako: gmina pełnoprawnych obywateli , państwo obywateli rzymskich. W terminologii rzymskiej państwo było określane także wspólnota wszystkich obywateli - res publica, kiedy Rzym rozrósł się terytorialnie zaczęto nazywać go mianem imprerium. Z terminu res publica powstał pierwszy człon nazwa naszego ...

Państwo współczesne

Termin państwo: Starożytni grecy – panstwo-miasto – polis Rzymianie – civitas, res publika , po zmianie na republike używano nazwy imperium W wiekach średnich – regnum dla państwa rządzonego przez monarchę, jak również pojawiło się nowe pojecie terra ,czyli ziemia W znaczeniu dzisiejszym termin państwo zaczęto przyjmować na ziem ich polskich od przełomu XVIII i XIX Definiowanie państwa: Koncepcja Arystotelesa – określał państwo jako pewna wspólnotę ...

Zasada państwa prawnego – modele państwa prawnego.

Termin „ państwo prawne „ jest określeniem państwa, którego celem jest zabezpieczenie największej wolności człowieka. Ogólnie biorąc państwo prawne charakteryzuje się tym, że prawo stoi nad państwem „...że prawo rządzi państwem, wiąże ono władzę państwową oraz ją sprawujących...’’ Współcześnie przyjmuje się dość powszechnie, że koncepcja państwa prawnego leży u podstaw modelu demokratycznego państwa: państwo prawne stanowi swoisty fundament ...

Państwo prawa.

Współcześnie wyodrębniono dwa sposoby pojmowania państwa prawa : jest to model formalistyczny oraz interesujący mnie model demokratyczny . Na początku pracy należy więc zadać sobie pytanie , czym właściwie jest demokracja i państwo prawa , aby móc przejść do charakterystyki modelu demokratycznego państwa prawa . Demokracja jest to jedna z form ustroju państwa , która uznaje wolę większości obywateli za źródło władzy . Zakłada zapewnienie swobód i praw ...