Państwa członkowskie NATO

Państwa członkowskie NATO

Czytaj Dalej

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Sądy konstytucyjne państw członkowskich przyjmują prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją, jednak z pewnymi ograniczeniami (do wyjątków należy np. Holandia) i poszukują dla niego upoważnienia w krajowej konstytucji.Najbardziej znane są zastrzeżenia niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W...

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Do swobodnego poruszania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

Było ono tworzone stopniowo. Najpierw przyznano to prawo pod postacią prawa do swobodnego przepływu kapitału ludzkiego osobom zajmującym się działalnością gospodarczą, potem ich rodzinom a na końcu reszcie społeczeństwa. Dotyczy TYLKO obywateli UE(ich małóżonków jeśli nie są obywatelami UE już nie...

Unia Gospodarcza i Walutowa - Nowe państwa członkowskie a Europejska Unia Monetarna

Wszyscy nowi członkowie UE przyjmą euro, pod warunkiem, że spełnią wymagane kryteria. Słowenii udało się tego dokonać i 1 stycznia 2007 r. przystąpiła do strefy euro jako pierwszy z dziesięciu krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 r.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

Jest mechanizmem prawnym służącym zapewnieniu efektywności prawa wspólnotowego

Nie jest ona zawarta w wyraźnych przepisach Traktatu, wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (jest efektem wykładni Traktatu dokonanej przez ETS)

Trybunał wywiódł zasadę z całego systemu Traktatu...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

W 1996 roku w orzeczeniu połączonym Brasserie du Pêcheur oraz Factortame Trybunał rozszerzył działanie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej na inne naruszenia prawa wspólnotowego będące wynikiem działań legislacyjnych państwa a nie tylko brak transpozycji dyrektyw

CZEGO...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Orzeczenie Hedley Lomas – w tej sprawie chodziło o to, że była dyrektywa wspólnotowa, która nakazywała, aby państwa zapewniłyby zwierzęta przeznaczone na rzeź traktowano zgodnie z zasadami humanitarnymi. Hiszpania implementowała dyrektywę bez sankcji za jej naruszenie, dlatego tez Wielka Brytania...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Wyrok z 2003 roku w sprawie Gerhard Köbler przeciwko Austria

Chodziło o to, że w Austrii po przepracowaniu 15 lat w szkole profesorowie uniwersyteccy dostawali dodatek. Köbler część z tych 15 lat przepracował w innym państwie członkowskim a Austria powiedziała, że w związku z tym dodatek mu...

Wymień korzyści wynikające z wejścia państwa członkowskiego UE do „strefy Euro”

redukcja kosztów transakcyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne przy wymianie walut i za­bezpieczaniu się przed ryzykiem kursowym

obniżenie kosztów informacyjnych, związanych z porównywaniem cen w różnych walutach, prognozowaniem kursów walutowych, ich przeliczaniem i...

Wymień koszty wynikające z wejścia państwa członkowskiego UE do „strefy Euro”

utrata możliwości wykorzystywania kursu walutowego jako instrumentu polityki gospodarczej – brak szybkiej reakcji na zakłócenia ekonomiczne

utrata symbolu suwerenności - dla pewnej części spo­łeczeństwa każdego kraju narodowa waluta jest elementem tradycji oraz symbolem suwerenności i...

Postępowanie w sprawie naruszenia przez państwo członkowskie zobowiązań traktatowych

 

Skarga ta ma zapewnić przestrzeganie przez państwo członkowskie zobowiązań wynikających z przynależności do Wspólnoty. Skarga na naruszenie obowiązków traktatowych pozwala na sankcjonowanie naruszeń przepisów traktatowych, a także naruszeń prawa wtórnego, tj. rozporządzeń, dyrektyw, decyzji czy...

Swoboda przepływu osób – zakaz dyskryminacji, prawo do poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich oraz jego ograniczenia

SPIS TREŚCI: 1) Swoboda przepływu osób. 2) Zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. 3) Prawo pobytu i swobodnego przemieszczania się obywateli Unii członków ich rodzin na terytorium Unii Europejskiej. 4) Harmonizacja polityki społecznej 5) Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego. 6) Uznawanie kwalifikacji zawodowych. 7) Literatura. 1.Swoboda przepływu osób. Zgodnie z obywatelstwem Unii Europejskiej ustanowionym na mocy ...

Umowy Wspólnoty i Państw Członkowskich

Co roku Wspólnota Europejska zawiera pewną liczbę umów z krajami trzecimi, a także z organizacjami międzynarodowymi. Umowy te mogą dotyczyć szerokich dziedzin, jak handel, współpraca i rozwój oraz układy o stowarzyszeniu lub szeregu konkretnych zagadnień, są to na przykład: tekstyliów, rybołówstwa, ceł, nauki i technologii, transportu itp. Unia Europejska w swym funkcjonowaniu opiera się o określony katalog dokumentów służących współpracy z innymi państwami, a ...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Powstanie styczniowe, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym.

Przygotowania do powstania

Przygotowania do...

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

„ANTYGONA” JAKO UTWÓR O PAŃSTWIE I WŁADZY

Kreon reprezentując losy państwa wydał zakaz pochowania Polinejkesa. Chciał pokazać, że jest władcą bezwzględnym dla innych. Kreon występował jako władca, który chciał przestrzec innych władców przed jakąkolwiek formą przeciwstawiania się władzy. Kreon nie zmienił decyzji za namową ludu, gdyż...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

Wspominaliśmy już o tym, jak Asyria stała się wielką potęgą militarną pod panowaniem Tiglat Pilesera III i uzurpatora Sargona II. Ten człowiek nie nazywał się pierwotnie Sargon; przyjął to imię, aby pochlebić podbitym Babilończykom, przypominając im owego założyciela państwa akkadyjskiego...

Państwo Aleksandra Wielkiego

Od 431 do 404 przed Chr. wojna peloponeska pustoszyła Grecję. Tymczasem na północ od Grecji pokrewna Macedonia z wolna wzrastała w siły i cywilizację. Macedończycy mówili językiem bardzo zbliżonym do greckiego i kilka razy macedońscy zawodnicy brali udział w igrzyskach olimpijskich. W r. 359 przed Chr...

Cesarstwo bizantyńskie i państwo Sassanidów

Wschodnia połowa cesarstwa rzymskiego, mówiąca po grecku, okazywała więcej wytrzymałości politycznej niż zachodnia. Oparła się klęskom V wieku, które ostatecznie złamały pierwotne łacińsko-rzymskie mocarstwo. Attyla wystąpił przeciw Teodozjuszowi II i posunął swe niszczycielskie najazdy aż pod...