Państwa Europy

Państwa Europy

Czytaj Dalej

Przywódcy państw Europy Wschodniej

Po jego śmierci i upadku komunizmu w Europie Wschodniej z federacji wystąpiły Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, w Jugosławii pozostały tylko Serbia i Czarnogóra.

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

Samorząd terytorialny klilku państw Europy.

Samorząd terytorialny klilku państw Europy.

STARE PAŃSTWA EUROPY

Szybka odbudowa tej części Europy po zniszczeniach drugiej wojny światowej ułatwiała Kościołowidziałalność organizacyjną, natomiast nie zdołał on skutecznie przeciwdziałać powszechnemu procesowidechrystianizacji życia, choć pogłębiła się religijność mniejszych grup, dając w rezultacie Kościołowidynamiczną elitę katolicką.

NOWE PAŃSTWA EUROPY

W innych państwach europejskich, uwzględnionych w tym rozdziale (państwa bałtyckie, państwa bałkańskie,Węgry, Czechosłowacja i Niemiecka Republika Demokratyczna), dzieje Kościoła kształtowały siętakże ze znacznymi różnicami, w zależności od układów politycznych i stosunków wyznaniowych.

Różnice w przewozach gałęziowych w UE oraz państwach Europy Środkowej

Najistotniejsze różnice występują w transporcie kolejowym: w krajach UE stanowi on około 8%, natomiast w krajach Europy Środkowej transport kolejowy to aż 80% całego transportu.

Powstawanie państw normańskich w Europie Zachodniej

Normandia

-  887-88 r.  – wyprawy wzdłuż Sekwany, nieudane oblężenie Paryża

-  896 r. – osiedlenie się na stałe u ujścia Sekwany, dowództwo Rollona

-  911 r.  –  chrzest, lenny  władca Karola Grubego  –  w rzeczywistości nieograniczona władza

-  szybka asymilacja, związki wikingów z...

Podział Europy na państwa bogate i biedne

Jednocześnie na zachodzie Europy, wzrost gospodarczy przypominał ten, który dokonał się na początku XIX w. Tak doszło do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, następnie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a w konsekwencji Unii Europejskiej.

Powstanie państwa pruskiego i jego rola w XVIII- wiecznej Europie.

Stało się tak w wyniku rozległych sojuszy, jakie zawarły obie wojujące strony, co rozszerzyło teatry wojenne na różne części Europy, a nawet świata. powiększyło grono mocarstw europejskich.

Ogólna charakterystyka ekonomiczna, społeczna, kulturowa państw regionu Europy Środkowej

Geneza powstanie poszeczegolnych państw regionu- klasyfikacja: państwa, ktore zrodziły sie w sredniowieczu: buł, chor, Serbia i Cz, Czechy, L, Pol, Ros, Węgry państwa powstałe w wyniku rozpadu Imperium Osmańskiego; Alb, Rum panstwa powstale w wyniku rozpadu Imperium Romanowych: E, Ł państwa powstałe w wyniku rozpadu socjalistycznych federacji: Czechsł: Słowacja Jugosławii: B i Herceg, Maced, Słowenia ZSRR: Mołdowa i ...

Jakie zasady Rada Europy rekomenduje Państwom Sygnatariuszom przy tworzeniu i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego

Już na samym początku w Preambule Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, Rana Europy zwraca na szczególną rolę zasady demokracji w funkcjonowaniu nie tylko samorządu terytorialnego, ale też całej Europy.

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

Państwo jako czynnik stymulujący powrót społeczeństwa obywatelskiego w Europie (po 1945 roku)

Szczególnie w Europie, w mniejszej mierze w Stanach Zjednoczonych,Opatrzono je mianem państwa dobrobytu, bo angażując się we wszystkie te działania, liberal-nodemokratyczne państwo rozszerzało zakres oddziaływania swych usług i przejmowało odpowiedzialność za dobrobyt kraju, w tym także za stały wzrost gospodarczy i społeczną integrację.

Czynniki wpływające na proces kształtowania się państw w Europie

Nowe państwa europejskie: - Państwo Franków podzielone na: - Francję - Niemcy - Państwo Kościelne - Państwo Wielkomorawskie (860 - 906) Stolicą był Welehrad.

Mapa polityczna Europy w 1919 r. - nowe państwa i ich ustroje

 

I wojna światowa przyniosła klęskę państw centralnych oraz Rosji co przyczyniło się do powstania 9 nowych państw (Austria, Czechosłowacja, Estonia, Finlandia, Królestwo SHS, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry). Nie bez znaczenia dla takiego rozwoju sytuacji były niepodległościowe dążenia narodów...

Porównanie ustróju Polski w XVIIw z ustrojem wybranego państwa w Europie

Celem mojej pracy będzie scharakteryzowanie ustroju politycznego Rzeczypospolitej na tle ustroju Anglii (od 1707 Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii). Praca będzie obejmować kolejno: wiek XVII w Polsce; aż po unię angielsko- szkocką(1707) w Anglii. W XVII wieku znajomość Polski w Anglii kształtowały dzieła pisarzy obcych. Jednym z pierwszych dzieł było Le Relazioni Universali( The traveller’s Breriat) Gioranniego Botero. Opisując zasady funkcjonowania systemu ...

Feudalizm we Francji - WARUNKI SPOŁECZNO - POLITYCZNE W EUROPIE ZACHODNIEJ I PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM W OKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO

Feudalizm zapoczątkowany został na ziemiach państwa Franków, będącego w początkowych wiekach średniowiecza pod władaniem dynastii Merowingów. Merowingowie hojną ręką obdarzali majątkami swoich drużynników, urzędników i kościół. Dobra ich w ciągu VI, a zwłaszcza VII w. znacznie się skurczyły...

Miejsce państwa Kazimierza Wielkiego w Europie w XIV w.

Kazimierz Wielki, według informacji podawanych przez Jana Długosza, urodził się 30 kwietnia 1310r. w dość znacznym wówczas grodzie Kowal, położonym na Kujawach. Był szóstym i ostatnim dzieckiem Władysława Łokietka. Śmierć starszego brata Władysława uczyniła go jedynym spadkobiercą władzy...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wspólnota Niepodległych Państw

 

Wspólnota okazała się tworem niezdolnym do życia.

Służy raczej likwidacji wspólnego majątku, podziałowi długów, uzbrojenia (co wywołuje ogromne spory) i stanu osobowego armii.

Dziś praktycznie nie uczestniczy w jej pracach Ukraina i parę innych republik.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

przyczyny– wzrost potęgi Prus i groźba dominacji tego państwa w Europie;– problem z sukcesją hiszpańską (groźba powołania na tron hiszpański Leopolda Hohenzollerna),– przyczyna bezpośrednia: tzw.