Panna młoda

Czytaj Dalej

Panna Młoda – Jadwiga Mikołajczykówna

Sposób myślenia i wyrażania się Panny Młodej świadczy o braku wykształcenia i obycia towarzyskiego, a także o tupecie, który być może zwycięży w konkurencji ze skłonnością Pana Młodego do „bujania w obłokach”.

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

 

WSTĘP: 

Oczywiście ten ważny stan społeczny musiał jako bohater znaleźć się na kartach literatury, tym bardziej, że pisarze wywodzili się w przeważającej większości z tej grupy, a więc pisali o...

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

" pyta Panna Młoda), nie doceniają idei narodowowyzwoleńczych, na co dzień myślą o własnych, prywatnych sprawach (zgubienie złotego rogu przy schylaniu się po czapkę z pawimi piórami); w sumie, głosi Wyspiański, bez chłopów żaden wysiłek powstańczy się nie powiedzie, ale trzeba jeszcze prowadzić wśród nich akcję uświadamiającą i kierować nimi w walce; c) język, kultura, mentalność podhalańskich górali w zbiorze opowiadań K.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia

Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie. Myśląc o przyszłej, niepodległej Polsce...

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia

Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie. Myśląc o przyszłej, niepodległej Polsce...

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

 

Polska literatura na przestrzeni wieków nieustannie ubogacana jest przez osoby parające się sztuką pióra. Przelewają na karty ksiąg wizje ideałów, różne fakty znane niekiedy tylko Polakom z...

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

Jedno z imion tej epoki brzmi : neoromantyzm. W przypadku ej epoki możemy mówić o kulcieromantyzmu ,a też o odrodzeniu tej epoki. Tendencje te odnajdujemy już w dziełach krytyków ipublicystów nowej epoki:

* Ignacy Matuszewski : w „Słowackim i nowej sztuce” daje wyraz...

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

Wystrój sceny wskazuje na środowiskowe uwarunkowania sytuacji: krakowska skrzynia należy do posagu Gospodyni — siostry Panny Młodej, podczas gdy obrazy i szable — to rekwizyty związane z klasą szlachecko-inteligencką, z której wywodzi się Gospodarz.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI - SYTUACJA KRAJU

Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spokoju i łagodności w dążeniu do niepodległości. Wiodącymi wartościami moralnymi była praca fizyczna i umysłowa. Popularne zawody to lekarz,  nauczyciel itp. Główną warstwą społeczną...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI

Racjonalizm i empiryzm wiązały się z kierunkiem artystycznym pozytywizmu - realizmem. Gdy w Polsce panował realizm to w innych krajach tworzyły się nowe tendencje, które po pewnym czasie dotarły do Polski. Przestał być modny realizm.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - FRYDERYK NIETZSCHE

Niemiec. Był czołowym filozofem okresu. Stworzył on filozofię zwaną nitzscheanizmem. Była to filozofia optymistyczna. Optymizm polegał na rzeczywistości w rękach człowieka. Zakładała ona:

1.   kult indywidualizmu, nadczłowieka

Jednostką słabą i pesymistyczną należy pogardzać, a wręcz...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - ARTUR SCHOPENHAUER

Był to niemiecki filozof. Stworzył on pesymistyczną ideologię zwaną schopenhaueryzmem:

1.   ludzkie życie to pasmo cierpień co powoduje dążenie do szczęścia, co jest nieosiągalne

2.   człowiek jest istotą biologiczną i rządzi nim chęć życia (popęd życia)

3.   skazany jest na istnienie bez...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

1.   odrzucenie intelektu

2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - ZYGMUNT FREUD

Twórca psychoanalizy. W wyniku badań dostrzegł dwoistość życia psychicznego: ( świadomość i nieświadomość ). Dostrzegł on możliwość dotarcia do podświadomości człowieka. Rola snów i motywów erotycznych przez które można odnaleźć prawdę o człowieku. Główna myśl to poznanie prawdy o...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - KAROL MARKS

Stworzył marksizm. Wywarł on wpływ na proletariat. Nie skłaniał się ku jednostce. Zainteresowanie tłumem, zbiorowością i sytuacją społeczną, która się zmienia ze względu na wiodącą klasę społeczną. Odżegnanie od indywidualizmu.  

Nastąpił kryzys w wartościach literackich:

1.  literatura...

CZASOPIŚMIENNICTWO W EPOCE MŁODEJ POLSKI

To ono głównie się rozwijało mimo surowej cenzury. Zawierało ono materiały literackie oraz dyskusyjne polemiki o kształcie artystycznym. Były dokumentem życia literackiego. 

„Życie”

Warszawa - Tygodnik wydawany w latach 1880 - 1890. Zenon Przesmycki („Miriam”) był redaktorem naczelnym. To on przyswoił...

POECI MŁODEJ POLSKI - KAZIMIERZ PRZERWA - TETMAJER

Cechy twórczości:

1.  subiektywizm

2.  nastrojowość

3.  subtelność opisów przyrody

4.  wprowadzenie języka intymnych zwierzeń

5.  eskapizm (ucieczka od rzeczywistości)  

Rodzaje liryk dominujących w jego twórczości:

2.  miłosna

3.  Tatrzańska  

„Koniec wieku XIX”

Podmiot liryczny jest...

POECI MŁODEJ POLSKI - JAN KASPROWICZ

Pierwszy etap tzw młodzieńczy. Tematyka społeczna. Ujęty realizm i naturalizm. Napisał cykl sonetów „Z chałupy”. Nie są to typowe sonety. Brak w nich refleksji w ostatniej zwrotce. Mają charakter nowelek. Inni twórcy sonetów to: Petrarca (miłosne), Szarzyński (egzystencjalne), Mickiewicz (filozoficzne)...

POECI MŁODEJ POLSKI - LEOPOLD STAFF

Nie miał on do końca typowych cech modernistycznych. Np. Egotyzm, introspoktywność (rozważania, analiza własnych przeżyć wewnętrznych). Pierwszy jego tomik pt.: „Sny o potędze”. Przeciwieństwo dekadentyzmu. Człowiek pragnie siły, mocy. O tym śni.

1.  nietzscheanizm - „Kowal” czy „Sny o potędze”...

POECI MŁODEJ POLSKI - TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

Tadeusz Żeleński żył w gronie cyganerii. Kompan Przybyszewskiego. Był nimi zauroczony. W miarę czasu ten styl bycia tracił na spontaniczności. Wypaczenie idei modernizmu. Tadeusz chcąc zachować pamięć o pierwszych latach „Znaszli ten kraj” pod pseudonimem Boy. W 1905 roku był znanym autorem i...