Pamiętniki

Czytaj Dalej

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

 

Utwory o charakterze autobiograficznym i pamiętnikarskim zajmują znaczące miejsce w literaturze od czasów najdawniej–szych po współczesne. Wielu autorów gustowało w takich właśnie formach wypowiedzi, ponieważ wówczas...

Subiektywne postrzeganie świata pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze

Utwory o charakterze autobiograficznym i pamiętnikarskim zajmują znaczące miejsce w literaturze od czasów najdawniejszych po współczesne. Wielu autorów gustowało w takich właśnie formach wypowiedzi, ponieważ wówczas mogli ukazać świat, który ich otaczał, i jego problemy przez pryzmat własnych...

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Jan Chryzostom Pasek urodził się około roku 1636 koło Rawy Mazowieckiej, zmarł ok. 1701r. Pochodził z drobnej szlachty, najprawdopodobniej uczył się w kolegium jezuickim. Jako dziewiętnastoletni młodzieniec zaciągnął się do wojska, brał udział w kampanii przeciwko Szwedom, jego oddział dowodzony...

Wizerunek Sarmaty na podstawie ,, Pamiętników Chryzostoma Paska ”

Całą brać szlachecką  jednoczyło  poczucie  narodowej potęgi, przekonanie o świetności  polskiego  ustroju  -  monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego - nadto świadomość tradycji rodowej i starodawności sarmackiej, co wiązało się z ideą  pochodzenia Polaków jakoby od starożytnych...

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

 

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Jan Parandowski w "Alchemii słowa" pisząc o podstawowych elemen­tach dzieła literackiego, stwierdził, że jednym z najważniejszych są...

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Jan Parandowski w "Alchemii słowa" pisząc o podstawowych elemen­tach dzieła literackiego, stwierdził, że jednym z najważniejszych są...

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Jan Parandowski w "Alchemii słowa" pisząc o podstawowych elemen­tach dzieła literackiego, stwierdził, że jednym z najważniejszych są właśnie motywy autobiograficzne. W każdym dziele znajduje się cząstka osobowości twórcy, chociaż czytelnik wcale nie musi sobie tego uświada­miać, gdyż...

Pamiętnik z powstania warszawskiego - okoliczności powstania

Pamiętnik z powstania warszawskiego przedstawia obrazy z okresu od l sierpnia do 9 października 1944 r., układające się w relację o zagładzie miasta prowadzoną z perspektywy cywila. Utwór wyrósł z osobistych doświadczeń autora, który w opisywanym przez siebie okresie przebywał w Warszawie. Od czasu...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - RODZAJE I TYPY PAMIĘTNIKÓW

Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników:

−  pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia

−  pamiętniki pisane u schyłku życia

−  pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw...

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów, plemienia, które w starożytności zamieszkiwało tereny między Wisłą, Wołgą a Morzem Czarnym. Od średniowiecza wielu polskich pisarzy dane te zaczęło traktować bardzo poważnie ; już Jan Długosz w swej Historii...

Portret Polaka – Sarmaty w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska. Dokumentalne walory utworu.

 

Sarmatyzm to polska kultura szlachecka, która ukształtowała się końcem XVI wieku, zaznaczając się w sferze światopoglądu, kultury umysłowej, sztuki i obyczaju. Sarmatami nazywano w starożytności i średniowieczu ludy zamieszkujące tereny wschodniej Europy, często między Wisłą a Wołgą. Tę...

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

Jan Chryzostom Pasek reprezentuje nurt dworkowy, czyli sarmacki w polskiej literaturze barokowej. Sama nazwa tego nurtu wywodzi się od legendarnych Sarmatów - ludu zamieszkującego w I w. p. n. e. ziemie nad dolną Wołgą. Historycy XVI wieku przypisywali Sarmatom wiele zalet: waleczność, męstwo, wierność...

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego wyd. w Warszawie 1970 (ze wstępem J. Wilhelmiego). Pisany u schyłku l. sześćdziesiątych, zawiera opowieść o losach autora w okresie 1 VIII - 9 X 1944 w Warszawie podczas powstania. Białoszewski miał wtedy 22 lata; nie należał do żadnej...

PAMIĘTNIKI PASKA ZWIERCIADŁEM EPOKI

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajów tamtych...

PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA, pismo nauk.-lit., wyd. we Lwowie 1887-98 (t. 1-5 1887-91, t. 6 1898) przez —> Towarzystwo Lit. im. Adama Mickiewicza, pod red. R. Piłata; grupowało wybitnych przedstawicieli mickiewiczologii z końca XIX w., prezentując w tym zakresie dorobek pol...

Dukt szlacheckiego żywota - Pamiętniki

Imć Pan Jan Chryzostom z Gosławic Pasek, drobny szlachetka mazowiecki,  zawsze był przeświadczony, że ma „z sobą gębę i konceptu pod dostatkiem”. Z rozmachem więc zabrał się do opisywania swego burzliwego żywota, kiedy już niemłodemu do żywego dopiekły życiowe niepowodzenia i afronty, jakich...

Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

"Pamiętnik" jest artystycznym zapisem osobistych doświadczeń autora z okresu powstania. Na specyfikę tego obrazu wpływa fakt, że Białoszewski nie był uczestnikiem powstania, dlatego tez nie opowiada o walce zbrojnej. Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o...

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska dokumentem z życia epoki

Pasek przystąpił do spisywania swych "Pamiętników" około 1660. Zważywszy, że opisuje w swym dziele wydarzenia mające miejsce prawie 40 lat wcześniej, można się zorientować, że na Pasku jako kronikarzu polegać nie można. Zdarzają mu się pomyłki, mijanie się z prawdą, przesunięcia w czasie...

BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH

BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH, seriawyd. w Warszawie przez PIW od 1955, pod red. W. Zawadzkiego(do 1978). Obejmuje dawne pamiętniki pol., w zasadzie doI wojny świat, (prwdrki, pierwsze wyd. z rkpsu i przedruki)i obce, prezentujące prócz dokumentalnych także wartościczytelnicze (również zbiór, tomy...