Pamięć emocji

pamięć emocji - zapis w pamięci przeżyć o charakterze uczuciowym dodatnim lub ujemnym, takich jak radość, lęk, smutek; jest on na ogół trwały, choć z czasem uczuciowy komponent pamięci zdarzeń osobistych zmniejsza się pod względem intensywności. P.e. związanych z własnym ,ja" w pewnym zakresie...

pamięć gatunkowa

pamięć gatunkowa (filogenetyczna) - pamięć obejmująca przekazywane dziedzicznie doświadczenie poprzednich pokoleń danego gatunku, niezależna od indywidualnego doświadczenia, odróżniana od -^pamięci osobniczej. P.g. jest zakodowana w DNA (-*- biochemiczne podłoże pamięci), zawiera doświadczenie...

pamięć mechaniczna

pamięć mechaniczna - rodzaj pamięci wyodrębniany z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania, przeciwstawny — pamięci logicznej. P.m. przejawia się w sytuacjach, gdy dochodzi do zapamiętania materiału pomimo braku jego zrozumienia. Efektywność p.m. jest na ogół niższa niż...

pamięć proceduralna

pamięć proceduralna - termin używany w nauce o poznawaniu i w psychologii poznawczej, oznacza system specjalistycznych procedur przetwarzania informacji zakodowany w —pamięci długotrwałej. Według T. Winograda p.p. stanowi wielką liczbę specjalistycznych procedur o charakterze modułów (—przetwarzania...

zakres pamięci bezpośredniej

zakres pamięci bezpośredniej - cecha pamięci odnosząca się do liczby elementów lub, mówiąc ogólniej, do wielkości materiału, który może być przechowany w pamięci w sytuacji jednorazowego zetknięcia się z nim. Z uwagi na to, że wskaźniki z.p.b. zmieniają się wyraźnie z wiekiem, są one...

Pamięć komputera

Pamięć komputera - wewnętrzne zasoby komputera lub serwera służące do rejestracji informacji w elementach pamiętających (komórkach). Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje pamięci:

półprzewodnikowe pamięci operacyjne o bardzo krótkim czasie dostępu - przeznaczone do przechowywania obecnie...

Pamięć masowa

Pamięć masowa - tradycyjny sposób oznaczania zewnętrznych pamięci komputerów i superkomputerów, zwłaszcza dotyczący pamięci taśmowych, dyskowych, optycznych i magnetooptycznych o dużej pojemności.

Pomimo ciągle postępującej standaryzacji sposobów łączenia pamięci o odmiennych typach...

Jakie ćwiczenia pomagają rozwijać percepcję i pamięć słuchową?

1.    Ćwiczcnia analizy, syntezy i różnicowania bodźców słuchowych (niewerbalnych).

2.    Ćwiczcnia słuchu fonematycznego: a) różnicowanie fonemów, b) analiza i synteza fonemowa, c) analiza i synteza sylabowa, d) analiza i synteza wyrazowa zdań, słów, sylab.

3.    Ćwiczcnia koordynacji...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

Materiały o różnym poziomie wyuczenia zapamiętywane są w takim samym tempie.

Równanie pozwalające uchwycić związek pomiędzy ćwiczeniem i...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

Anderson i Schooler uważają, że równanie siły odzwierciedla dążenie pamięci do przystosowania się do statycznej struktury środowiska.

Anderson i Schooler zbadali związek pomiędzy świeżością i częstotliwością przeszłego wykorzystywania i prawdopodobieństwa aktualnego wykorzystania w...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Model pamięci R. Atkinsona i R. Shiffrina

- Istnieją dwa rodzaje pamięci: krótkotrwała i długotrwała

- Sposobem na utrzymanie info jest powtarzanie materiału w pamięci krótkotrwałej

- Już Broadbent opisał różnice między tymi 2 typami pamięci, a Atkinson i Shifrrin dokonali ich krystalizacji w ścisłą teorię

- Jednym z paradygmatów jest...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Neuronalna podstawa uczenia się i pamięci

1. Układ nerwowy

a) Układ nerwowy to:

- ośrodkowy układ nerwowy – to rdzeń kręgowy i mózg

- obwodowy układ nerwowy :

* to nerwy sensoryczne, przenoszące info pochodzące z receptorów

* nerwy motoryczne – wysyłają polecenia do mięśni

b) Każdy rodzaj uczenia zachodzi w mózgu

c) Ludzki mózg:

-...

Pamięć DEKLARATYWNA WG. TULVINGA

-semantyczna – kat. Ogólne, powstawanie pojęcia, znaczenia słów bez odniesienia ich do czasu i miejsca w doświadczeniu danej osoby

-encyklopedia, prawa ogólne

-epizodyczna –zdarzenia związane z osobistymi doświadczeniami

- znacznik czasowy, kody treściowe ( gdzie miało miejsce dane...

PAMIĘĆ SEMANTYCZNA A EPIZODYCZNA

SEMANTYCZNA (zawiera wiedzę ,która jest niezbędna do posługiwania się słowami i językiem, nie posiada emocji, automatyczne odtwarzanie nie zmienia jej zawartości)

EPIZODYCZNA (odtwarzanie danych zmienia zawartość, posiada emocje, gromadzi doświadczenia życiowe, tracimy ja przez urazy, wypadki).

Są w...

Funkcje pamięci krótkotrwałej (STM)

Zawiera inf. o tym co spostrzegliśmy przed chwilą.

Inf. utrzymuje się w niej ok. 20 s. o ile nie poświecimy jej więcej uwagi.

Ograniczona pojemność krótkiego przekazu w pamięci krótkotrwałej jest określana jako zakres pamięci bezpośredniej.

Pojemność pamięci krótkotrwałej...

Funkcja pamięci ROM, RAM, cache i buforów

ROM – pamięć stała tylko do odczytu, zawiera zestaw programów służących do sterowania pracą komputera, jej zawartość nie ginie, nie jest kasowana. Sprawdza konfigurację komputera, testuje i uruchamia status urządzeń, inicjuje pracę systemu operacyjnego, przekazuje komunikaty o błędach. Rozkazy z tej...

Związek emocji z funkcjonowaniem pamięci

 

Każdego dnia robimy mnóstwo trywialnych rzeczy i nie ma najmniejszego sensu obciążać nimi pamięci. Z punktu widzenia organizmu trzeba natomiast pamiętać o sprawach ważnych. To właśnie emocje pozwalają nam odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.

 

1.Emocje często towarzyszą zawiedzionym...

Efekt pierwszeństwa i świeżości w procesach pamięci

 

Efekt świeżości - wyższe prawdopodobieństwo odtwarzania bodźców z końca listy np. słów. Wyjaśniany udziałem pamięci krótkotrwałej w odtwarzaniu materiału. Jest silnie podatny na upływ czasu i interferencji innymi.

Efekt świeżości jest związany z heurystyką dostępności. Informacje odebrane...

Collinsa i Loftus model pamięci

Collinsa i Loftus model pamięci (model rozprzestrzeniania się aktywacji, ang. spreading-activation model) - najbardziej rozwiń ięij ->- model sic l'u iwy pamięci semantycznej, stanowiący poprawioną wersję -"-Collinsa i Quilliana modelu pamięci. W modelu tym, podobnie jak we wcześniejszej wersji, struktura...

Martindale'a model pamięci

Martindale'a model pamięci - model wiedzy o świecie, zakodowany w pamięci długotrwałej, który, ze względu na swój zakres, jest nazywany także modelem umysłu. M.m.p. nawiązuje do założeń ->-Konor-skiego modelu pamięci; wprowadza pojęcia jednostki jmostycznej i analizatorów, tworzących hierarchiczną...