Omów tradycyjne badania nad pamięcią

*Badania Ebbinghausa: badał on wpływa czasu na pamięć, stworzył krzywą zapominania, odkrył metodę zaoszczędzania- przy ponownym uczeniu się tego samego materiału do wprawy dochodzi się łatwiej i szybciej, niż przy pierwszym uczeniu się

*Nurt neuropsychologiczny (Donald Hebb)

-Wskazanie istotnej...

Scharakteryzuj biologiczne podłoże pamięci

*Pamięć gatunkowa – zawiera informacje określające strukturę organizmu. Kodowanie w DNA, pamięć ta jest powtarzalna. Względnie odporna na działanie czynników zewnętrznych, przekazywana genetycznie

*Pamięć indywidualna – jest to zapis indywidualnego doświadczenia człowieka

*Pamięć społeczna –...

Opisz model pamięci epizodycznej Normana i Rumelharta

*Pamięć epizodyczna – indormacje dotyczące zdarzeń w postaci procesu, który ma współrzędne czasowe i przestrzenne

*Pamięć epizodyczna może posługiwać się sieciami semantycznymi złożonymi z węzłów i relacji między nimi (ale relacje są znacznie bogatsze)

*Podstawowym elementem sieci jest...

Wpływ pamięci i procesów uwagi na spostrzeganie i rozumienie zachowań innych osób.

WPŁYW PAMIĘCI I PROCESÓW UWAGI NA SPOSTRZEGANIE I ROZUMIENIE ZACHOWAŃ INNYCH OSÓB. 1. UWAGA. Uwaga jest mechanizm redukcji nadmiaru informacji1. Jest ona w stanie przetworzyć tylko ułamek tego co jest jej dostępne i dlatego jest zmuszona kontrolować proces odbioru i przetwarzania informacji, aby uniknąć nadmiernego przeładowania i niebezpiecznych skutków nadmiaru docieranych informacji. Uwaga jest mechanizmem, który pozwala nam spostrzegać tylko część bodźców, pozwala ...

Nilssona model pamięci

Nilssona model pamięci - tieofunkcjonalistyczny model pamięci, powstały na bazie metafory komputerowej i wynikach współczesnej neuropsychologii (- asymetria funkcjonalna mózgu, - pamięć a mózg). W modelu tym proces pamięciowy, zmatematyzowany i możliwy do  symulacji komputerowej, określany jest jako...

Pamięć a zdolności specjalne

pamięć a zdolności specjalne - zależność ta rozpatrywana jest głównie na podstawie danych pochodzących z doniesień dotyczących osób o —pamięci nadzwyczajnej oraz z badań nad różnicami indywidualnymi w zakresie pamięci bodźców o różnej modalności zmysłowej (— modalność bodźca). Stwierdzono, że...

Pamięć autobiograficzna

pamięć autobiograficzna - pamięć obejmująca zdarzenia z własnego życia, doświadczenia osobiste, historię życia. Niektórzy autorzy rozumieją p.a. jako tożsamą z — pamięcią epizodyczną (w odróżnieniu od — pamięci semantycznej), inni ograniczają jej zakres do treści związanych z osobą podmiotu (w...

Pribrama model pamięci

Pribrama model pamięci - według K. Pribrama przechowywanie informacji w pamięci jest w dużym zakresie oparte na zasadach holografii (—holograficzny model pamięci). Mózg od urodzenia człowieka nie jest tabula rasa, gdyż prawdopodobnie podstawowe kategorie poznawcze, zakodowane, jak się zakłada, w tzw...

wybiórczość pamięci

wybiórczość pamięci -  cecha pamięci wyrażająca naturalne ograniczenia umysłu człowieka, czyli systemu odbierającego, przetwarzającego informacje pochodzące ze świata zewnętrznego, a także aktualizującego informacje zawarte w -*- pamięci długotrwałej. Ograniczenia te przejawiają się w stosunkowo...

Jakiego rodzaju ćwiczenia prowadzi się w zakresie percepcji i pamięci wzrokowej?

Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej można realizować poprzez wykorzystanie zarówno materiału konkretnego (obrazkowego, geometrycznego), jak i abstrakcyjnego (literowego, cyfrowego). Są to następujące rodzaje ćwiczeń:

1.    Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

2.    Ćwiczenia w różnicowaniu...

PAMIĘĆ KOMPUTERA

Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna jest podręcznym magazynem chwilowo przechowywanych danych, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu liczonym w nanosekundach. W...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Definicje uczenia się i pamięci

- Uczenie się jest procesem, poprzez który, na skutek doświadczenia, zachodzą względnie trwałe zmiany w potencjale zachowania.

* PROCES: Uczenie się odnosi się do procesu zmiany, a pamięć do rezultatu tej zmiany.

* WZGLĘDNIE TRWAŁE: Zmiana jest względnie trwała, co ma wykluczyć przemijające zmiany...

Pamięć jako ZDOLNOŚĆ

(wł. jednostki pozwalająca przechować inf.); pamięć skł. Się ze zdolności specyficznych; możliwe jest ćwiczenie pamięci; pamięć jest skł. Inteligencji.

Jako PROCES(proces psychiczny biorący udział w przechowywaniu inf.); pamięć składa się z faz; możliwe jest ćw. Faz; pamięć jest faza...

PAMIĘC OPERACYJNA WG. BADDLEYA I DOWODY ODRĘBNOŚCI PAMIĘCI KRÓTKOTRWAŁEJ I TRWAŁEJ

Centralny system wykonawczy, który jest dostępny świadomości dzieli się na pętlę fonologiczną(tzw. głos zew. ,ma dwa składniki.

Krótko przez szept, może być słyszalny przez nas) oraz centralny system składa się z notesu wzrokowo-przestrzennego (materiał w postaci obrazowej tzw. Oko...

Czym jest pamięć?

Pamięć o wiele łatwiej zdefiniować niż inteligencję, a jest ona równie ważna w procesie uczenia się. Jest to zdolność zachowywania tego, czego się nauczyliśmy w ten sposób, by móc przywoływać informacje, gdy będą one potrzebne. W procesie uczenia się nasza zdolność do zapamiętywania...

Urządzenia i podstawowe parametry pamięci zewnętrznej

Pamięci dyskowe – FDD (1,44 MB):

- Pamięci typu ZIP (20-100 MB): HIDD 200 MB

- Dyski twarde HD (20 GB): wymienne i wbudowane na stałe

- Kompakt dyski CD-ROM (pamięć stała), CD-DA (dźwiękowe), DVD (video): magnetyczne, magnetooptyczne, optyczne, rodzaje: CDR (można na nich coś zapisać)...

PAMIĘĆ

 

PAMIĘĆ gr. mneme; łc. memoria; ang. memory; fr. memoire; nm. Geddchtnis, Erinnerung

1. psych, t. pozn. Zdolność do odtwarza­nia sobie lub do rozpoznawania tego, co minione, a co było niegdyś przedmiotemspostrzegania lub działania, treścią prze­żywania, jako przeszłość utrwalona i prze­chowywana...

Biochemiczne podłoże pamięci

biochemiczne podłoże pamięci - neurofizjologiczne badania nad mechanizmami zapamiętywania, przechowywania i przypominania dowodzą istotnej roli kwasów nukleinowych i białek w kształtowaniu się wiedzy gatunkowej i osobniczej. Udowodniono m.in,, iż -*- pamięć gatunkowa jest zakodowana w strukturze kwasu...

Collinsa i Ouiiliana model pamięci

Collinsa i Ouiiliana model pamięci - znany pod nazwą modelu TLC (ang. Teachable Language Com-prehender); model sieciowy pamięci semantycznej (modele sieciowe), który zakłada, że w pamięci zostały zakodowane trzy rodzaje informacji: jednostki, ich cechy oraz połączenia między jednostkami a cechami. Dwa...

Pamięć a inteligencja

pamięć a inteligencja - przekonanie o istnieniu dodatniego związku między inteligencją a pamięcią jest powszechne, niektórzy autorzy definiują nawet inteligencję jako ogólną zdolność uczenia się. Liczne badania empiryczne potwierdzają fakt istnienia takiego związku, co przejawia się we wzroście...