Pamięć półprzewodnikowa

Pamięć półprzewodnikowa - pamięć operacyjna z dostępem swobodnym, określana również jako RAM.

W odróżnieniu od pamięci z dostępem sekwencyjnym - gdzie odszukanie odpowiedniej zawartości może nawet wymagać odczytu całej pamięci (pamięci taśmowe) - pamięć półprzewodnikowa RAM zapewnia dostęp...

Co to jest pamięć krótkotrwała?

Pamięci krótkotrwałej używamy do zachowywania informacji, która jest potrzebna przez kilka sekund, ale o której później zapominamy - na przykład numer telefonu, który właśnie chcemy wykręcić. Dwie cechy charakterystyczne pamięci krótkotrwałej uniemożliwiają wykorzystanie jej jako magazynu...

Modele wielomagazynowe pamięci

modele wielomagazynowe pamięci - modele konstruowane na gruncie koncepcji przetwarzania informacji, zakładające istnienie kilku odrębnych struktur (magazynów), w których odbywa się gromadzenie informacji. Najczęściej wyodrębnia się trzy magazyny: — pamięci ultrakrótkotrwałej, — pamięci krótkotrwałej i...

pamięć nadzwyczajna

pamięć nadzwyczajna - zjawisko uzyskiwania znacznie lepszych niż przeciętne rezultatów w zadaniach o charakterze pamięciowym. Dane dotyczące p.n. pochodzą z różnych źródeł o niejednakowej wartości naukowej, takich jak wiedza potoczna, opisy anegdotyczne, wypowiedzi i obserwacje osób w mistrzowski sposób...

Wirtualna pamięć

Wirtualna pamięć - technika zarządzania pamięcią wewnętrzną systemu komputerowego, która segmentuje na strony część obszaru pamięci dyskowej i traktuje je jako rozszerzenie własnej pamięci operacyjnej.

System operacyjny decyduje, jakie wirtualne strony pamięci winny znajdować się aktualnie w...

Pamięć zależna od stanu

Proust - „Pamięć i intelekt”

Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PAMIĘĆ

Pamięć mimowolna – okres 3-6

Celem dziecka nie jest zapamiętanie przedmiotu dla późniejszego odtworzenia go.

Pamięć dowolna- koniec okresu przedszkolnego, okres szkolny i dalsze etapy rozwoju.

Badania E.N. Istomina dzieci zapamiętują więcej podczas zabawy niż podczas eksperymentu

Rozwija się pamięć...

Scharakteryzuj pamięć operacyjną wg. modelu Baddleya i Hitcha

*Pamięć operacyjna jest odpowiedzialna zarówno za przechowywanie jak i przetwarzanie informacji

*Odgrywa istotną rolę w rozumowaniu i przetwarzaniu języka

*W skład pamięci operacyjnej wchodzą: centralny system wykonawczy, pętla fonologiczna, notes wzrokowo-przestrzenny i bufor epizodyczny (dodany w...

Porównaj pamięć semantyczną i epizodyczną

*Podział na pamięć epizodyczną i semantyczną wprowadził Tulving, który wyszedł od klasycznego podziału na pamięć typu wspomnieniowego i pamięci opartej na przypominaniu (ludzka wiedza)

*Pamięć semantyczna zdaniem Tulvinga jest niezbędna do posługiwania się językiem, stanowi ona tezaurus umysłowy...

Scharakteryzuj teorię pamięci Tulvinga

*Pamięć składa się z pewnej liczby wzajemnie powiązanych systemów

*Przez system rozumiany jest zbiór skorelowanych procesów. Procesy w obrębie jednego systemu są silniej powiązane z innymi procesami z tego samego systemu, niż z procesami spoza systemu

*Poszczególne systemu pamięciowe pojawiają się w...

Atkinsona i Shiffrina model pamięci

Atkinsona i Shiffrina model pamięci - model zaliczający się do tych  modeli wielomagazynowych, w których wyróżnia się trzy struktury utrzymujące informacje: pamięć ultra krótkotrwałą (rejestr sen-soryczny),  pamięć krótkotrwałą i ->-pamięć długotrwałą. W toku przetwarzania informacje są...

Modele pamięci

modele pamięci - spójne systemy założeń odnoszących się do właściwości struktury i funkcji pamięci, których celem jest wyjaśnienie określonej klasy zjawisk pamięciowych. Jako rezultat stosowania na gruncie psychologii uczenia się i pamięci metody modelowania m.p. są środkami heurystycznymi...

Modele pamięci semantycznej

modele pamięci semantycznej - poznawcze modele -struktury pamięci semantycznej i przetwarzania informacji semantycznych w - pamięci człowieka, w większości pozostające pod wpływem  metafory komputerowej i symulacji komputerowej procesów pamięciowych oraz teorii psycholingwistycz-nych...

Pamięć a percepcja

pamięć a percepcja - oba procesy są ze sobą silnie powiązane i trudne do rozdzielenia w sekwencji procesów przetwarzania informacji; wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie. Percepcja jest wstępnym warunkiem zapamiętania treści pochodzących ze świata zewnętrznego, a czynniki wpływające na...

Pamięć a zainteresowania

pamięć a zainteresowania - zainteresowania są względnie trwałymi tendencjami do zdobywania określonych informacji (a także do nabywania umiejętności wykonywania różnych czynności), wpływają na poznawczą aktywność człowieka, w której pamięć odgrywa podstawową rolę (wiedza). Zainteresowania mogą...

Pamięć deklaratywna

pamięć deklaratywna - termin używany w nauce o poznawaniu, a także w psychologii poznawczej; oznacza system informacji o świecie utrwalony w -5-pamięci długotrwałej w kodzie semantycznym. Według T. Winograda informacje o świecie i procedury ich przetwarzania są zakodowane niezależnie od siebie;...

pamięć semantyczna

pamięć semantyczna (ang. semantic memory) - termin po raz pierwszy użyty przez M. R. Quilliana na określenie organizacji informacji semantycznych w pamięci człowieka. Zakres tego terminu podlegał modyfikacjom pod wpływem rozwoju — psychologii poznawczej (— kognitywizm, —poznawcze podejście w badaniach...

rozwój pamięci

rozwój pamięci - wzrost wskaźników pamięciowych (m.in. zakresu pamięci bezpośredniej, trwałości, szybkości uczenia się) wraz z wiekiem dziecka oraz progresywne zmiany w procesach i czynnościach związanych z pamięcią (zmiany w kodowaniu, w stosowaniu strategii pamięciowych, w — metapamięci)...

Pamięć błyskowa

Pamięć błyskowa - najnowsza odmiana pamięci nieulotnej EEPROM (E2PROM), nazywana pamięcią flash, łącząca dużą gęstość upakowania komórek z funkcją elektrycznego programowania w urządzeniu docelowym. W tym typie pamięci zwykle nie można kasować ani programować pojedynczych bajtów, jak w...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ROZŁOŻENIE POWTÓRZEŃ W ŚRODOWISKU

- Badania Andersona i Schoolera –funkcja przechowywania w pamięci odzwierciedla funkcję przechowywania w środowisku. (wcześniej opisane)

* Elementy, które wystąpiły dwukrotnie blisko, miały wyższe prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się po krótkim odstępie czasu niż te, które pojawiły się daleko...