Pamięć emocji

pamięć emocji - zapis w pamięci przeżyć o charakterze uczuciowym dodatnim lub ujemnym, takich jak radość, lęk, smutek; jest on na ogół trwały, choć z czasem uczuciowy komponent pamięci zdarzeń osobistych zmniejsza się pod względem intensywności. P.e. związanych z własnym ,ja" w pewnym zakresie...

Pamięć dowolna

pamięć dowolna (pamięć zamierzona) - występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z nastawieniem podmiotu na zapamiętanie określonych treści wiążące się ze świadomym koncentrowaniem na nich uwagi. Przeciwieństwem p.d. jest  pamięć mimowolna.

pamięć epizodyczna

pamięć epizodyczna (ang. episodic memory) - termin wprowadzony przez E. Tulvinga (—Tulvinga model pamięci) na określenie systemu, w którym są kodowane i przechowywane informacje odnoszące się do osobistych przeżyć człowieka, jakie rozegrały się w określonym miejscu i czasie. Stanowią one podstawę...

pamięć fieszowa

pamięć fieszowa (ang. flashbulb memory) - zjawisko wykryte przez R. Browna i .1. Kulika odnoszące się do pamięci zdarzeń niezwykłych, ważnych, dramatycznych, wywołujących silne emocje (np. w Polsce ogłoszenie stanu wojennego lub w USA zabójstwo Johna Kennedy'ego). P.f. jest podobna do fotografii...

pamięć gatunkowa

pamięć gatunkowa (filogenetyczna) - pamięć obejmująca przekazywane dziedzicznie doświadczenie poprzednich pokoleń danego gatunku, niezależna od indywidualnego doświadczenia, odróżniana od -^pamięci osobniczej. P.g. jest zakodowana w DNA (-*- biochemiczne podłoże pamięci), zawiera doświadczenie...

pamięć ikonlczna

pamięć ikonlczna - rodzaj -+-pamięci ultrakrótkotr-wałej, w której przechowywane są informacje odbierane zmysłem wzroku, mające formę obrazów; jest również określana mianem prekategorialnego wzrokowego magazynu pamięci. Czas utrzymywania informacji w p.i. ocenia się na ok. 0,5 sek. Przypuszcza się, iż...

pamięć krótkotrwała

pamięć krótkotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.k. zaczął być szerzej stosowany w psychologii pamięci w drugiej połowie XX w., częściowo obejmując zakresem znaczeniowym len rodzaj pamięci, który wcześniej określano jako pamięć...

pamięć logiczna

pamięć logiczna - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania. P.l. polega na zrozumieniu i przyswojeniu sensownych związków istniejących pomiędzy elementami zapamiętywanego materiału, a w sytuacji gdy treści nie są powiązane - na próbie nadania im sensu przez...

pamięć mechaniczna

pamięć mechaniczna - rodzaj pamięci wyodrębniany z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania, przeciwstawny — pamięci logicznej. P.m. przejawia się w sytuacjach, gdy dochodzi do zapamiętania materiału pomimo braku jego zrozumienia. Efektywność p.m. jest na ogół niższa niż...

pamięć mimowolna

pamięć mimowolna (pamięć niezamierzona) - występuje wówczas, gdy zetknięciu z zapamiętanym materiałem nie towarzyszy zamiar jego przyswojenia. W porównaniu z efektami — pamięci dowolnej rezultaty p.m. są zazwyczaj słabsze. W niektórych jednak sytuacjach to, co zostało zapamiętane w sposób...

pamięć nadzwyczajna

pamięć nadzwyczajna - zjawisko uzyskiwania znacznie lepszych niż przeciętne rezultatów w zadaniach o charakterze pamięciowym. Dane dotyczące p.n. pochodzą z różnych źródeł o niejednakowej wartości naukowej, takich jak wiedza potoczna, opisy anegdotyczne, wypowiedzi i obserwacje osób w mistrzowski sposób...

pamięć operacyjna

pamięć operacyjna (ang. working memory) - termin oznaczający:  pobudzenie układu nerwowego, umożliwiające czasowe magazynowanie i -"-przetwaranie informacji potrzebnych do rozwiązania określonych zadań poznawczych (np. rozumienia, uczenia się, uzasadnienia); składa się z trzech hipotetycznych...

pamięć proceduralna

pamięć proceduralna - termin używany w nauce o poznawaniu i w psychologii poznawczej, oznacza system specjalistycznych procedur przetwarzania informacji zakodowany w —pamięci długotrwałej. Według T. Winograda p.p. stanowi wielką liczbę specjalistycznych procedur o charakterze modułów (—przetwarzania...

pamięć prospektywna

pamięć prospektywna - pamięć odnosząca się do przyszłości, odróżniana od — pamięci retrospektywnej; dotyczy pamiętania o zrobieniu czegoś w odpowiednim czasie (np. mam zażyć lekarstwo po jedzeniu, wieczorem iść do teatru, jutro odebrać płaszcz z pralni, w przyszłym tygodniu odwiedzić...

pamięć retrospektywna

pamięć retrospektywna - pamięć odnosząca się do przeszłości (np. zdarzeń z własnego życia, wiedzy szkolnej, informacji odebranej przed chwilą), odróżniana od —pamięci prospektywnej. Rozróżnienie pochodzi z — ekologicznego podejścia w badaniach pamięci. Większość dotychczasowych badań dotyczyła...

pamięć semantyczna

pamięć semantyczna (ang. semantic memory) - termin po raz pierwszy użyty przez M. R. Quilliana na określenie organizacji informacji semantycznych w pamięci człowieka. Zakres tego terminu podlegał modyfikacjom pod wpływem rozwoju — psychologii poznawczej (— kognitywizm, —poznawcze podejście w badaniach...

pamięć społeczna

pamięć społeczna - przechowywanie w pamięci doświadczeń danej grupy społecznej; dotyczy sądów i przekonań, które są podzielane przez wszystkich lub przez większość przedstawicieli danej zbiorowości. Sądy te i przekonania nic muszą pochodzie z bezpośrednich doświadczeń związanych z pewnymi...

pamięć statyczna

pamięć statyczna - rodzaj pamięci wyodrębniony w odróżnieniu od >- pamięci dynamicznej na gruncie hipotezy dwóch rodzajów pamięci przedstawionej przez L. de Nó w końcu lat trzydziestych XX w. Zgodnie z tą hipotezą podłożem neurofizjologicznym p.s. są zmiany strukturalne zachodzące w mózgu człowieka...

pamięć ultrakrótkotrwała

pamięć ultrakrótkotrwała (rejestr sensoryczny, efekt Spcrlinga) - w odniesieniu do wrażeń wzrokowych nazywana -*- pamięcią ikoniczną, a wrażeń słuchowych pamięcią echoiczną. W pamięci tej przechowywane są przez krótki czas, trwający dla wrażeń wzrokowych ok. 0,5 sek., dla wrażeń słuchowych ok...

pojemność pamięci

pojemność pamięci - jeden z parametrów pamięci, ze względu na które w wielomagazynowych koncepcjach pamięci dokonuje się wyodrębnienia różnych rodzajów (magazynów) pamięci. Zakłada się, iż- pamięć ultrakrótkotrwała przechowuje pełne sensoryczne odwzorowanie bodźca w formie nie przetworzonej bądź...