Pamięć a dwujęzyczność

pamięć a dwujęzyczność - badania z zakresu psy-cholingwistyki dostarczają dowodów świadczących 0 tym, iż struktura danego języka ma wpływ na procesy percepcji i kategoryzacji bodźców, co jest szczególnie widoczne w przypadku analizy struktury skojarzeń (->- skojarzenie, — metoda par skojarzeń,  metoda...

Pamięć a emocje

pamięć a emocje - związek pamięci różnych zdarzeń i  towarzyszących im emocji jest ścisły i zazwyczaj jednokierunkowy, tzn. wyraża się wpływem emocji na pamięć; występuje również odrębne zjawisko  pamięci emocji, które wiążą się z różnymi zdarzeniami minionymi. Wpływ emocji na pamięć jest...

Pamięć a hipnoza

pamięć a hipnoza - hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej świadomości, wywołanym przez sugestie hipnotyzera; jej natura nie jest dotąd wyjaśniona. Hipnoza jest stosowana m.in. jako jedna z metod badania pamięci; np. dorośli w stanie hipnozy mogą dokładniej niż na jawie przypomnieć sobie wczesne...

Pamięć a inteligencja

pamięć a inteligencja - przekonanie o istnieniu dodatniego związku między inteligencją a pamięcią jest powszechne, niektórzy autorzy definiują nawet inteligencję jako ogólną zdolność uczenia się. Liczne badania empiryczne potwierdzają fakt istnienia takiego związku, co przejawia się we wzroście...

Pamięć a język

pamięć a język - język w procesach pamięciowych spełnia wiele funkcji, m.in.:  dzięki niemu staje się w dużej mierze możliwa reprezentacja świata w umyśle- nazywanie, kategoryzowanie i określanie wzajemnych relacji między pojęciami; przetwarza izolowane informacje w zorganizowane struktury...

Pamięć a motywacja

pamięć a motywacja - motywacja wpływa na pamięć w trojaki sposób: zmienia poziom ogólnej aktywności jednostki, oddziałuje na procesy selekcji bodźców i ukierunkowuje działanie. Zależność efektów pamięciowych od siły motywacji ujmują prawa Ycrke-sa-Dodsona. Zgodnie z pierwszym z nich istnieje...

Pamięć a mózg

pamięć a mózg - neurofizjologiczne i neuropsycholo-gicznc badania dowodzą, iż organizacja mózgowa pamięci przebiega na kilku piętrach:  struktury podkorowc i pień mózgu umożliwiają odbiór informacji, ich wstępne różnicowanie i przesyłanie impulsów do dalszej analizy przez wyższe piętra układu...

Pamięć a myślenie

pamięć a myślenie - rola myślenia w przebiegu procesów pamięciowych oraz jego wpływ na efekty pamięciowe bywają na ogół rozpatrywane w kontekście  aktywności poznawczej podmiotu w fazie  zapamiętywania. Funkcja myślenia przejawia się w tym przypadku we wprowadzaniu wszelkiego rodzaju uzupełnień oraz...

Pamięć a percepcja

pamięć a percepcja - oba procesy są ze sobą silnie powiązane i trudne do rozdzielenia w sekwencji procesów przetwarzania informacji; wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie. Percepcja jest wstępnym warunkiem zapamiętania treści pochodzących ze świata zewnętrznego, a czynniki wpływające na...

Pamięć a postawy

pamięć a postawy - postawy zawierają m.in. komponent emocjonalny, a często też przekonaniowy i mogą pełnić funkcje selekcyjne w zapamiętywaniu, przechowywaniu i przypominaniu różnych informacji. Jako selektory mogą zarówno ułatwiać, jak i blokować przyjmowanie pewnych informacji; w drugim przypadku...

Pamięć a rozwiązywanie problemów

pamięć a rozwiązywanie problemów - problemem jest zadanie, którego człowiek nie jest w stanie rozwiązać za pomocą dostępnych aktualnie w pamięci i gotowych do stosunkowo łatwego wykorzystania informacji. Rozwiązywanie problemów jest funkcją umysłu (— system poznawczy), który w modelowej 

sytuacji...

Pamięć a sen

pamięć a sen - zależność tę rozpatruje się zazwyczaj w aspekcie wpływu snu na -+* trwałość pamięci. Stwierdzono, że w sytuacji gdy sen następował po zapamiętaniu materiału, wskaźniki przechowywania były lepsze niż wtedy, gdy czas pomiędzy uczeniem się a pomiarem poświęcony był na...

Pamięć a świadomość

pamięć a świadomość - świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w...

pamięć a uczenie się

pamięć a uczenie się - podłożem anatomicznym i neurofizjologicznym pamięci i uczenia się jest układ nerwowy. Terminy „uczenie się" i „pamięć" mają charakter teoretyczny i treściowo są bliskoznaczne, ale istnieją trudności w rozstrzygnięciu, czy reprezentują te same, czy różne desygnaty...

Pamięć a uwaga

pamięć a uwaga - zjawisko uwagi odgrywa niezwykle istotną rolę w przebiegu procesów pamięciowych wpływając na efekty przyswojenia treści. Uwaga stanowi podstawowy mechanizm dokonywania selekcji informacji, decydując w dużym stopniu o tym, które spośród nich zostaną odebrane i następnie przetworzone, a...

Pamięć a zainteresowania

pamięć a zainteresowania - zainteresowania są względnie trwałymi tendencjami do zdobywania określonych informacji (a także do nabywania umiejętności wykonywania różnych czynności), wpływają na poznawczą aktywność człowieka, w której pamięć odgrywa podstawową rolę (wiedza). Zainteresowania mogą...

Pamięć a zdolności specjalne

pamięć a zdolności specjalne - zależność ta rozpatrywana jest głównie na podstawie danych pochodzących z doniesień dotyczących osób o —pamięci nadzwyczajnej oraz z badań nad różnicami indywidualnymi w zakresie pamięci bodźców o różnej modalności zmysłowej (— modalność bodźca). Stwierdzono, że...

Pamięć autobiograficzna

pamięć autobiograficzna - pamięć obejmująca zdarzenia z własnego życia, doświadczenia osobiste, historię życia. Niektórzy autorzy rozumieją p.a. jako tożsamą z — pamięcią epizodyczną (w odróżnieniu od — pamięci semantycznej), inni ograniczają jej zakres do treści związanych z osobą podmiotu (w...

Pamięć deklaratywna

pamięć deklaratywna - termin używany w nauce o poznawaniu, a także w psychologii poznawczej; oznacza system informacji o świecie utrwalony w -5-pamięci długotrwałej w kodzie semantycznym. Według T. Winograda informacje o świecie i procedury ich przetwarzania są zakodowane niezależnie od siebie;...

Pamięć echoiczna

pamięć echoiczna - rodzaj —pamięci ultrakrótko-trwalcj, w której przechowywane są informacje odbierane zmysłem słuchu, mające formę dźwięków; jest również określana mianem prekategorialncgo słuchowego magazynu pamięci. Ślady dźwięków są przechowywane w p.e. ok. 3-4...