Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - B.F. Skinner

- Radykalny Behawiorysta

- Walden Two, Beyond Freudom and Dignity, Werbal Behaviour

- Nazwał warunkowanie instrumentalne sprawczym. Zwierzaki emitują R w niektórych sytuacjach bez żadnego widocznego B, który by je kontrolował – to są R sprawcze

- Skrzynka Skinnera

- Nie uznaje powiązania B-R, ale uznaje...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Uniwersalny Rozwiązywacz Problemów A. Newella i H. Simona

- Podstawę stanowi symulacja komputerowa  (początek sztucznej inteligencji)

- Ustanowili nową def rygoru, która zmieniła sposób teoretyzowania

- Symulacja komputerowa może wykorzystywać możliwości komputera aby wyprowadzić predykcje z teorii naukowych. Pozwoliły one na badanie złożoności

- Wiele...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Model pamięci R. Atkinsona i R. Shiffrina

- Istnieją dwa rodzaje pamięci: krótkotrwała i długotrwała

- Sposobem na utrzymanie info jest powtarzanie materiału w pamięci krótkotrwałej

- Już Broadbent opisał różnice między tymi 2 typami pamięci, a Atkinson i Shifrrin dokonali ich krystalizacji w ścisłą teorię

- Jednym z paradygmatów jest...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Neuronalna podstawa uczenia się i pamięci

1. Układ nerwowy

a) Układ nerwowy to:

- ośrodkowy układ nerwowy – to rdzeń kręgowy i mózg

- obwodowy układ nerwowy :

* to nerwy sensoryczne, przenoszące info pochodzące z receptorów

* nerwy motoryczne – wysyłają polecenia do mięśni

b) Każdy rodzaj uczenia zachodzi w mózgu

c) Ludzki mózg:

-...

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

(reprezentacja listy) – uczenie się list może być postrzegane jako uczenie się par skojarzeń, w którym badani tworzą asocjacje pomiędzy słowami i jakąś reprezentacją kontekstu eksperymentalnego

Osiągnięcia w teście odtwarzania są słabe z powodu masowej interferencji

W pamięci list test...

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Teoria generowania – rozpoznawania

W swobodnym odtwarzaniu zakłada, że badani stosują różne strategie dla generowania słów, a następnie próbują rozpoznać słowa, które wygenerowali. (za każdym razem dokonywali oceny rozpoznawczej, aby stwierdzić, czy jest to słowo, którego uczyli się)

a) mnemoniczne strategie odtwarzania

metoda...

TYPY PAMIĘCI

Pamięć dlugotrwała przechowuje inf. sensoryczną + generatywną wewnętrznie ( myśli twórcze, opinie, wartości)

Magazynowana jest ta wiedza na dwa sposoby

-pamięć proceduralna(czynności, f. pełnią okolice podkorowe- ewolucyjnie starsza część mózgu)

-p. deklaratywna ( wymaga świadomego...

Pamięć DEKLARATYWNA WG. TULVINGA

-semantyczna – kat. Ogólne, powstawanie pojęcia, znaczenia słów bez odniesienia ich do czasu i miejsca w doświadczeniu danej osoby

-encyklopedia, prawa ogólne

-epizodyczna –zdarzenia związane z osobistymi doświadczeniami

- znacznik czasowy, kody treściowe ( gdzie miało miejsce dane...

Psychologia procesów poznawczych - Funkcja pamięci sensorycznej

Pamięć sensoryczna pełni funkcje bufora poznawczego – tj. zatrzymuje  informacje sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe,  do czasu ich wykorzystania. W tym czasie następuje „przekład” z kodu percepcyjnego na kod pamięciowy. Przekład ten został ukazany w eksperymencie Posnera.

Pamięć autobiograficzna a doświadczenie życiowe

- Pamięć autobiograficzna jest pamięcią induywidualnych doświadczeń życiowych

- Jest to pamięć deklaratywna

- Pojęcie doświadczenia życiowego jest szersze, ponieważ obejmuje elementy deklaratywne i niedeklaratywne.

Formy pamięci autobiograficznej (Conway, 1996).

Pamięć okresów życia (okres nauki szkolnej, pierwsze małżeństwo). Pamięć ta ma charakter schematowy i bardzo ogólny. Zawiera raczej wiedzę na temat własnego życia niż zapis pamięciowy faktycznych doświadczeń. Zawartość tej pamięci jest dość podobna u różnych ludzi

Pamięć zdarzeń ogólnych...

Podstawowe metody służące do badania pamięci autobiograficznej

- Metoda swobodnych skojarzeń Galtona (1883). Podaje się słowo-hasło prosząc o swobodne skojarzenia, które następnie są wykorzystywane do wydobycia specyficznego wspomnienia autobiograficznego.

- Metoda kierowanych skojarzeń Crowitza i Shiffmana (1974). Odmiana metody Galtona, w której badany otrzymuje...

Specyficzne zjawiska występujące w pamięci autobiograficznej

- Efekt względnej świeżości. Efekt względnej świeżości” polega na tym, że gros naszych wspomnień to wspomnienia z ostatniego roku. Kiedy prosi się ludzi o swobodne przypominanie wydarzeń z własnej przeszłości, to informacje na temat zdarzeń z ostatniego roku stanowią od jednej trzeciej do dwóch...

Pamięć a emocje

Na pamięć wpływają zarówno emocje silne, które niekiedy są związane ze zdarzeniami traumatycznymi, jak też emocje o mniejszej sile. Poniżej przytoczymy definicję traumy oraz omówimy zmiany pamięci pod wpływem traumy.

Według DSM IV traumą jest "...zdarzenie lub zdarzenia obejmujące faktyczne lub...

Zmiany pamięci pod wpływem traumy

Amnezja lub hipomnezja (brak pamięci lub osłabienie pamięci)

przejściowa - informacje tracone są tylko na pewien czas, a potem jednostka uzyskuje do nich dostęp

trwała - jednostka traci pewne informacje na trwale.

Hipermnezja - powtarzające się nawroty wspomnień zdarzenia traumatycznego powodujące...

Mechanizm psychologiczny powstawania zaburzeń pamięci pod wpływem traumy (Ścigała, Maruszewski, 1999)

Koncentracja na programowaniu działania mającego na celu obronę przed traumą powoduje zaburzenie w rejestracji zdarzenia w pamięci. Pojawia się zjawisko selektywnego kodowania. Selektywne kodowanie może dokonywać się na poziomie deklaratywnym lub niedeklaratywnym (kodowanie pobudzenia...

Pamięć zależna od stanu

Proust - „Pamięć i intelekt”

Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

Pamięć słuchowa

Pamięć słuchowa bezpośrednia odgrywa dużą rolę w pisaniu pod dyktando. Zapamiętywanie kolejno następujących po sobie sekwencji słownych jest nieodzownym warunkiem ich odtworzenia w piśmie poprzez przełożenie słów na znaki graficzne w układach wyrazowych i zapis wyrazów w podanym szyku.

Podczas...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PAMIĘĆ

Pamięć mimowolna – okres 3-6

Celem dziecka nie jest zapamiętanie przedmiotu dla późniejszego odtworzenia go.

Pamięć dowolna- koniec okresu przedszkolnego, okres szkolny i dalsze etapy rozwoju.

Badania E.N. Istomina dzieci zapamiętują więcej podczas zabawy niż podczas eksperymentu

Rozwija się pamięć...

SZATA INFORMACYJNA MIASTA. MIEJSCA PAMIĘCI. NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW

Dla obserwatora, który porusza się po ulicach i placach, miasto jawi się w postaci niewyczerpanej ilości krajobrazowych widoków i perspektyw, a jednocześnie w postaci wielu warstw informacyjnych. Pejzaż współczesnego centrum bardziej niż kiedykolwiek jest kształtowany przez intensywną szatę informacyjną...