Wirtualna pamięć

Wirtualna pamięć - technika zarządzania pamięcią wewnętrzną systemu komputerowego, która segmentuje na strony część obszaru pamięci dyskowej i traktuje je jako rozszerzenie własnej pamięci operacyjnej.

System operacyjny decyduje, jakie wirtualne strony pamięci winny znajdować się aktualnie w...

Jakie ćwiczenia pomagają rozwijać percepcję i pamięć słuchową?

1.    Ćwiczcnia analizy, syntezy i różnicowania bodźców słuchowych (niewerbalnych).

2.    Ćwiczcnia słuchu fonematycznego: a) różnicowanie fonemów, b) analiza i synteza fonemowa, c) analiza i synteza sylabowa, d) analiza i synteza wyrazowa zdań, słów, sylab.

3.    Ćwiczcnia koordynacji...

Jakiego rodzaju ćwiczenia prowadzi się w zakresie percepcji i pamięci wzrokowej?

Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej można realizować poprzez wykorzystanie zarówno materiału konkretnego (obrazkowego, geometrycznego), jak i abstrakcyjnego (literowego, cyfrowego). Są to następujące rodzaje ćwiczeń:

1.    Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

2.    Ćwiczenia w różnicowaniu...

Człowiek porażony wojną „Sennik współczesny” Tadeusza Konwickiego - Przekleństwo pamięci

Wróćmy jeszcze raz do stwierdzenia, że pamięć o dolinie jako symbolu utraconego kraju i próba powrotu do raju minionego dzieciństwa, które przecież nie było sielskie, ale pozostało obszarem najbardziej autentycznych przeżyć, scalonych przez dorosłego mężczyznę porządkującą wszystko nostalgią...

PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA

Zdolność układu immunologicznego kręgowców do silniejszego i szybszego reagowania na każdy następny kontakt z danym antygenem. Jest wynikiem stymulacji długo żyjących limfocytów pamięci (mogą nimi być: limfocyty B i limfocyty T) lub ustawicznej stymulacji specyficznych limfocytów przez antygen...

PAMIĘĆ KOMPUTERA

Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna jest podręcznym magazynem chwilowo przechowywanych danych, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu liczonym w nanosekundach. W...

Pamięć

(-. memory); właściwość psychiczna, która warunkuje rozwój gatunkowy i jednostkowy człowieka przez gromadzenie doświadczeń. Dzięki p. nabywamy informacje i wiedzę o śwdecie, przyswajamy umiejętności i sprawności zawodowe, rozwijamy własną aktywność poznawczą i działalność praktyczną. P...

Uczenie się i pamięć

W przypadku oceny sprawności pamięci pacjentów duże znaczenie posiada rozdzielenie pamięci na tak zwaną pamięć deklaratywną i proceduralną. Pamięć deklaratywna obejmuje obszar rzeczy, które są przeżywane lub ulegają procesowi uczenia się i niejako mogą być „recytowane". W przypadku pamięci...

Uczenie się i pamięć

Uczenie się jest procesem prowadzącym do zmiany zachowania w wyniku zdobywanego doświadczenia, pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia. Bazuje ono na tworzeniu w układzie nerwowym ośrodkowym śladów pamięciowych, umożliwiających świadome lub nieświadome przywoływanie zdarzeń, które miały...

WYDOLNOŚĆ W WYSIŁKACH DŁUGOTRWAŁYCH

Trudno jednoznacznie ustalić granicę czasu, po przekroczeniu której wysiłek należy traktować jako długotrwały. W poprzednim podrozdziale przedstawiono wydolność człowieka w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej, których czas trwania mierzymy w sekundach lub minutach. Umownie przyjmuje się, że...

Trening a wydolność w wysiłkach długotrwałych

W wyniku treningu wytrzymałościowego dochodzi do usprawnienia wielu ogniw warunkujących maksymalny pobór tlenu (patrz podrozdział „Czynniki warunkujące V02max”), a więc produkcji ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej.

Zwiększa się sprawność układu oddechowego. Płuca sportowca są w stanie wentylować...

FIZJOLOGICZNE NASTĘPSTWA DŁUGOTRWAŁEGO POZOSTAWANIA W POZYCJI LEŻĄCEJ

Od niepamiętnych czasów lekarze zalecają pozostawanie w łóżku w pozycji leżącej w leczeniu różnych schorzeń. Powoduje to bowiem zmniejszenie wydatku energii, rozluźnienie mięśni, ułatwia gojenie się ran i uszkodzeń układu ruchu itp. Począwszy jednak od lat czterdziestych XX wieku zwraca się uwagę...

Osłabienie pamięci

Szczególnie charakterystyczną zmianą pojawiającą się u osób w podeszłym wieku jest osłabienie zdolności zapamiętywania (gromadzenia) informacji, wyrażające się zwiększeniem niezbędnego wysiłku oraz wydłużeniem czasu potrzebnego do przyswojenia sobie nowych wiadomości czy wyuczenia nowych...

Zaburzenia pamięci

Uszkodzenie pamięci krótkotrwałej. Początkowo pojawiają się problemy w odtworzeniu z pamięci, jaką czynność wykonywało się wczoraj, godzinę temu czy przed minutą. Trudności te pacjent może kompensować przez konfabulacje. Powtarzające się ubytki pamięci prowadzić mogą do dezorientacji...