Pribrama model pamięci

Pribrama model pamięci - według K. Pribrama przechowywanie informacji w pamięci jest w dużym zakresie oparte na zasadach holografii (—holograficzny model pamięci). Mózg od urodzenia człowieka nie jest tabula rasa, gdyż prawdopodobnie podstawowe kategorie poznawcze, zakodowane, jak się zakłada, w tzw...

przeszukiwanie pamięci

przeszukiwanie pamięci - zespół operacji umysłowych, analogicznych do rozwiązywania problemów, ukierunkowanych na znalezienie w pamięci długotrwałej potrzebnej informacji (—scanning). Człowiek zapamiętując i odtwarzając z pamięci informacje uczy się różnych sposobów p.p. i odtwarzania potrzebnych...

Shobena i Smitha model pamięci

Shobena i Smitha model pamięci - znany pod nazwą modelu PCM (ang. Feature Comparison Model), jest modelem -"-pamięci semantycznej, odwołującym sie do analizy cech pojęć (—modele cech); zakłada, że w pamięci semantycznej zostały zakodowane cechy pojęć, wśród których można wyróżnić cechy definiujące...

rozwój pamięci

rozwój pamięci - wzrost wskaźników pamięciowych (m.in. zakresu pamięci bezpośredniej, trwałości, szybkości uczenia się) wraz z wiekiem dziecka oraz progresywne zmiany w procesach i czynnościach związanych z pamięcią (zmiany w kodowaniu, w stosowaniu strategii pamięciowych, w — metapamięci)...

Selfridge'a model pamięci

Selfridge'a model pamięci - model rozpoznawania percypowanych bodźców w wyniku analizy ich cech, porównywalnych z istniejącym wzorcem umysłowym. Mechanizm dekodowania cech wyjaśnia system — Pandemonium. 

Tulvinga model pamięci

Tulvinga model pamięci - koncepcja pamięci mieszcząca się w ramach modeli przetwarzania informacji (-modele pamięci). Pamięć długotrwała według tego modelu składa się z trzech systemów: ->-pamięci proceduralnej, -"-pamięci semantycznej i pamięci epizodycznej; podstawowym systemem jest pamięć...

wybiórczość pamięci

wybiórczość pamięci -  cecha pamięci wyrażająca naturalne ograniczenia umysłu człowieka, czyli systemu odbierającego, przetwarzającego informacje pochodzące ze świata zewnętrznego, a także aktualizującego informacje zawarte w -*- pamięci długotrwałej. Ograniczenia te przejawiają się w stosunkowo...

zaburzenia pamięci

zaburzenia pamięci - znaczne obniżenie w stosunku do normy sprawności funkcjonowania pamięciowego; bywają trudne do ustalenia, gdyż brak ostro zdefiniowanych granic oddzielających normę od patologii. Z.p. mogą występować w każdej z trzech faz pamięci oddzielnie, nie upośledzając przy tym pozostałych...

zakres pamięci bezpośredniej

zakres pamięci bezpośredniej - cecha pamięci odnosząca się do liczby elementów lub, mówiąc ogólniej, do wielkości materiału, który może być przechowany w pamięci w sytuacji jednorazowego zetknięcia się z nim. Z uwagi na to, że wskaźniki z.p.b. zmieniają się wyraźnie z wiekiem, są one...

Niepamięć; amnezja

niepamięć; amnezja; ubytki pamięci na skutek zaburzeń czynności mózgo­wych. Rozróżnia się: n. całkowitą, n. częściową, n. wsteczną (niepamięć faktów poprzedzających w przy­padkach utraty świadomości), n. na­stępczą (niepamięć faktów od momen­tu utraty...

Pamięć

pamięć; zdolność do gromadzenia, przechowywania i odtwarzania dozna­nych przeżyć i doświadczeń. Zob. też niepamięć.

Zaburzenia pamięci

zaburzenia pamięci; objawy często występujące w chorobach psychicznych, szczególnie związanych z uszkodzeniem o.u.n. Dotyczą zwykle zarówno zapamiętywania, przechowywania, jak i odtwarzania engramów pamięciowych i są istotnym składnikiem m.in. -> otępienia. Przemijające upośledzenie zdolności...

Bufor pamięci

Bufor pamięci - fizyczny, wydzielony obszar pamięci komputera, zarządzany często przez wyspecjalizowany sterownik, dzięki któremu zwiększa się wydajność przetwarzania informacji. Zawiera adresy najczęściej używanych lokalizacji pamięciowych. Procesor, odwołując się do pamięci, sprawdza najpierw...

Interfejsy pamięci masowych

Interfejsy pamięci masowych - szereg różnorodnych interfejsów do zewnętrznych pamięci masowych, i zwłaszcza interfejsów do pamięci dyskowych - o różnych szybkościach przekazywania danych.

Pomimo postępującej standaryzacji w tym zakresie większość powstających w różnym czasie interfejsów jest...

Moduły pamięci DRAM

Moduły pamięci DRAM - wiele seryjnie wytwarzanych, kompletnych, scalonych układów pamięciowych, różniących się organizacją dostępu do danych (PM, FPM, EDO, SDRAM, MRAM), typem komputera (PC, PS2) oraz konstrukcją złącza (SIMM, DIMM). Ich cechy charakterystyczne ujmują następujące często spotykane...

Pamięć błyskowa

Pamięć błyskowa - najnowsza odmiana pamięci nieulotnej EEPROM (E2PROM), nazywana pamięcią flash, łącząca dużą gęstość upakowania komórek z funkcją elektrycznego programowania w urządzeniu docelowym. W tym typie pamięci zwykle nie można kasować ani programować pojedynczych bajtów, jak w...

Pamięć dyskowa

Pamięć dyskowa - zewnętrzna pamięć masowa o krótkim czasie dostępu, stosowana w komputerach i systemach komputerowych do rejestrowania danych na nośnikach: magnetycznym, magnetooptycznym lub optycznym.

Zakres używanych pojemności od 1,44 MB (dyskietki FDD) do kilkudziesięciu GB (płyty DVD) na...

Pamięć komputera

Pamięć komputera - wewnętrzne zasoby komputera lub serwera służące do rejestracji informacji w elementach pamiętających (komórkach). Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje pamięci:

półprzewodnikowe pamięci operacyjne o bardzo krótkim czasie dostępu - przeznaczone do przechowywania obecnie...

Pamięć masowa

Pamięć masowa - tradycyjny sposób oznaczania zewnętrznych pamięci komputerów i superkomputerów, zwłaszcza dotyczący pamięci taśmowych, dyskowych, optycznych i magnetooptycznych o dużej pojemności.

Pomimo ciągle postępującej standaryzacji sposobów łączenia pamięci o odmiennych typach...

Pamięć półprzewodnikowa

Pamięć półprzewodnikowa - pamięć operacyjna z dostępem swobodnym, określana również jako RAM.

W odróżnieniu od pamięci z dostępem sekwencyjnym - gdzie odszukanie odpowiedniej zawartości może nawet wymagać odczytu całej pamięci (pamięci taśmowe) - pamięć półprzewodnikowa RAM zapewnia dostęp...