Pamięć

Czytaj Dalej

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW I EFEKT LAMPY BŁYSKOWEJ

- Esterbrook opracował analizę wpływu wysokiego pobudzenia na wiarygodność zeznań naocznych świadków

- Dokonał przeglądu badań nad pobudzeniem u zwierząt, które wykazały, ze skutkiem pobudzenia jest zwężenie pola uwagi.

* E.E. Johnson wykazał, że zwierzęta pozbawione wody wykazują gorsze utajone...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ ROZPOZNAWCZA I LICZNE WSKAZÓWKI

- Eksperyment Andersena:

* Badani uczyli się faktów w stylu,, jakaś osoba znajduje się w określonym miejscu”

* Zdania poprzedzone były 2 cyframi ( pierwsza oznaczała w ilu zdaniach pojawia się dany zawód, druga w ilu zdaniach pojawia się lokalizacja)

* Badani uczyli się tekstu do chwili bezbłędnego...

Rodzaje pamięci

I.Pamięć gatunkowa Niektóre proste reakcje niezależne od indywidualnego doświadczenia (różne odruchy bezwarunkowe). Reakcje te stają się podłożem, na którym wytwarzają się odruchy warunkowe. Pewne struktury czynnościowe przekazywane są genetycznie. U zwierząt jest ich więcej. Złożone łańcuchy odruchów bezwarunkowych składają się na tzw. Czynności instynktowne np. budowanie gniazd u ptaków. Czynności te aktualizują się w następnych pokoleniach, nie zawsze ...

Pamięć jej cechy, rodzaje i typy

PAMIĘĆ Pamięć często bywa określana jako właściwość zachowawcza organizmu, polegająca na gromadzeniu i przechowywaniu zdobytego doświadczenia oraz wykorzystywanie go w różnych sytuacjach. Powszechnie odnosi się do terminu uczenia się, stanowi ona bowiem podstawę tego procesu. Dzięki pamięci nabywamy różnorodne informacje, przyswajamy wiedzę o świecie oraz umiejętności i sprawności. Jest ona właściwością psychiczną, umożliwiającą kształtowanie się i ...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna

 

Pamięć jest podróżą w czasie. Pamięć zbiorowa np. Niemcy. Pamięć to taki system,

wcześniejsze zachowania, jednostki, zbiorowości.

Pamięć zbiorowa - kultura, (co się w jakiś sytuacjach robi). Nośnikiem dla pamięci zbiorowej, dla kultury, jest pismo .

Ktoś jest wzrokowcem lub słuchowcem. Cechy...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia

Ludzie, tak jak i zwierzęta, korzystają z doświadczenia indywidualnego oraz gatunkowego. Pozwala to uniknąć popełnionych niegdyś błędów, a także wybrać spośród możliwych sposobów reagowania te, które okazały się skuteczne. Bez zdolności do przechowywania, a więc zatrzymywania w pamięci przyswojonych treści, człowiek dysponowałby tylko teraźniejszością, nie miałby przeszłości. Swoich doświadczeń nie mógłby wykorzystywać do kształtowania przyszłości .

Porównaj dwie wybrane koncepcje pamięci operacyjnej

 

Pamięć operacyjna (robocza)- jest zdolnością do przechowywania i manipulacji informacjami podczas krótkiego czasu. Ta zdolność podkreśla złożone rozumowanie i jest ogólnie uważana za cechę indywidualną. Zdolność do zachowywania i manipulacji informacjami pamięci operacyjnej zależy od kory...

Pamięć

Pamięć PROCESY ORIENTACYJNO- POZNAWCZE Wrażenie- elementarne zjawisko psychiczne, pierwszy proces jaki się dokonuje, odzwierciedlenie w świadomości czegoś, co jest odbierane za pomocą narządów zmysłów. Dotyczy to odebrania pojedynczej cechy, jakiegoś zjawisk. Wrażenia odbierane przez receptory są zależne od odległości: z daleka: telereceptory z bliska: kontaktoreceptory Za pomocą narządów zmysłów korzystamy ze wszystkich rodzajów wrażeń Spostrzeżenie- to ...

Pamięć flash

Obecnie, pamięć flash staje się przyczyną rewolucji w budowie urządzeń elektronicznych, dzięki takim cechom jak nieulotność, możliwość wielokrotnego zapisu, oraz duża pojemność. Przywódcą tej rewolucji jest AMD — firma, produkująca pamięci flash wyposażone w nowe, innowacyjne funkcje, zużywające mniej energii, umieszczane w różnorodnych obudowach o niewielkiej objętości. Na wszystkie produkowane pamięci flash, AMD udziela gwarancji obejmującej milion cykli ...

Pamięć

pamięć - termin określający biochemiczne, neurofizjologiczne i psychologiczne struktury i funkcje warunkujące kodowanie, przechowywanie i dekodowanie informacji w mózgu (układzie nerwowym), stanowiące zapis całości indywidualnego doświadczenia i tożsamości człowieka (—reprezentacja poznawcza; —...

Pamięć jako zdolność i jako proces. Strelau J., Psychologia tom

PAMIĘĆ Pamięć to zdolność do zapamiętywania, przechowywania, przypominania, rozpoznawania i lokalizacji czegoś z przeszłości . Możemy rozpatrywać ją na dwa sposoby: jako proces składający się z wielu faz lub jako właściwość jednostki. Rozpatrując pamięć jako proces skupiamy uwagę na jej uniwersalnych cechach gdy pamięć zaś analizujemy jako właściwość jednostki to większą wagę przypisujemy cechom lub różnicom indywidualnym. Pamięć jest procesem ...

Umysł, wyobraźnia, pamięć

Wrażenie jest to pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka. Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną. Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń. Zapamiętywanie - jest to czynność i pierwsza faza procesu pamięciowego tzw.

Scharakteryzuj i porównaj strukturalne modele pamięci: ultrakrótkotrwałej, krótkotrwałej i trwałej

Pamięć ultrakrótka (sensoryczna):

*Odkryta przez Sperlinga w 1960 r.

*Pamięć ta jest pamięcią specyficzną dla modalności (pamięć ikoniczna, fonematyczna i echoniczną)

*Charakteryzuje się stosunkowo dużą pojemnością (ok. 1/3 spostrzeganych bodźców dla pamięci ikonicznej, natomiast tylko ostatni...

Budowa i zasada działania pamięci taśmowych.

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Co to jest pamięć 3. Zastosowanie 4. Przyczyny utraty danych 5. Historia pamięci taśmowych 6. Technologie taśmowe 6.1 Technologia DAT 6.2 Technologia SLR 6.3 Technologia DTL 6.4 Technologia SUPER DTL 6.5 Technologia Ultrium LTO 7.Rynek pamięci taśmowych 7. Zakończenie 9. Literatura 1. Wstęp Celem naszej pracy jest opisanie, przedstawienie i porównanie pamięci taśmowych, które służą do archiwizacji danych. Archiwizacja ...

Pamięć a świadomość

pamięć a świadomość - świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w...

Scharakteryzuj pamięć jako zdolność i jako proces

Pamięć jako zdolność:

*Podejście do pamięci jako do zdolności, a wręcz „władzy umysłowej” pojawiło się w starożytnych koncepcjach filozoficznych

*W dzisiejszych koncepcjach psychologicznych nie traktuje się pamięci jako oddzielnej władzy umysłowej

*Nawiązanie do tej koncepcji można odnaleźć...

Wymień typy pamięci według rodzajów zapamiętywanych bodźców oraz czasu przechowywania informacji

 

Pamięć – jest właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu doświadczenia oraz wykorzystywaniu go w różnych sytuacjach.

Funkcja pamięci nie ogranicza się tylko do percepcji zjawisk ze świata zewnętrznego, ale rozciąga się też na popędy i tendencje osobowości. Tak więc...

Pamięć a emocje

pamięć a emocje - związek pamięci różnych zdarzeń i  towarzyszących im emocji jest ścisły i zazwyczaj jednokierunkowy, tzn. wyraża się wpływem emocji na pamięć; występuje również odrębne zjawisko  pamięci emocji, które wiążą się z różnymi zdarzeniami minionymi. Wpływ emocji na pamięć jest...

pamięć a uczenie się

pamięć a uczenie się - podłożem anatomicznym i neurofizjologicznym pamięci i uczenia się jest układ nerwowy. Terminy „uczenie się" i „pamięć" mają charakter teoretyczny i treściowo są bliskoznaczne, ale istnieją trudności w rozstrzygnięciu, czy reprezentują te same, czy różne desygnaty...

Pamięć długotrwała

pamięć długotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.d., analogicznie jak pamięć krótkotrwała, rozpowszechnił się w psychologii pamięci w drugiej połowic XX w. i znaczeniem nawiązuje do rodzaju pamięci wcześniej określanego jako...