Pakt z diabłem

Czytaj Dalej

ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

Taj­ny protokół dołączony do układu zobowiązywał sygnatariuszy do za­chowania neutralności, gdyby jedna ze stron znalazła się w stanie wojny z ZSRR.

OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

pakt *anty-komintemowski, który przewidy­wał zwalczanie Międzynarodówki Komunistycznej (Komintern); do tego paktu 6 listopada 1937 r. Dalszym krokiem w zacieśnianiu współpracy wojsko­wej i politycznej było zawarcie 10 maja 1939 r.

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować przeciw sobie aktów agresji, a jeśli jedno z nich stanie się obiek­tem działań wojennych trzeciego państwa, drugie nie wesprze działań granicę stref interesów Niemiec i Związku Radzieckiego na obszarze państwa polskiego wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu (linię tę skory­gowano w *niemiecko-radzieckim ...

PAKT STALOWY - układ 1939 r.

, określał wzajemne zobowiązania militarne obydwu stron, a szczegól­nie obowiązek udzielenia pomocy sojusznikowi prowadzącemu wojnę z innym państwem i niezawierania odrębnego rozejmu lub pokoju bez zgody drugiej strony.

PAKT TRZECH (Pakt Berliński) - uktad 1940 r.

Japonia zde­cydowała się na przystąpienie do paktu licząc, że przymierze z euro­pejskimi mocarstwami faszystow­skimi wzmocni jej pozycję wobec Stanów Zjednoczonych w sytuacji,gdy planowała zagarnięcie kolonial­nych posiadłości Francji i Holandii na Dalekim Wschodzie.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

Obywatel powinien mieć prawo i możliwość, bez żadnej dyskryminacji, do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym, w rzetelnym, okresowo przeprowadzanych powszechnych i ...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

10 Paktu Ligi członkowie powinni się ,,szanować i utrzymać przeciwko wszelkiej napaści z zewnątrz integralność terytorialną i niepodległośćpolityczną wszystkich członków Ligi”.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Paryski z 1928.r

(zwany także Paktem Kelloga)zawiera w art. Pakt Paryski został ratyfikowany przez prawie wszystkie państwa. Zajmował on uzasadnienie wyroków skazujących w procesie norymberskim i tokijskim.

Unia Gospodarcza i Walutowa - Pakt stabilności i wzrostu

Pakt ten stanowił trwałe zobowiązanie do zachowania stabilności budżetowej. Ostatecznie uznano jednak, że postanowienia paktuzbyt restrykcyjne i został on zmieniony w marcu 2005 r.

Pakt Ribbentrop - Molotow (1939)

Do paktu dołączono tajny protokół, który określał podział łupów między Rzeszą a ZSRR, po zwycięskim zakończeniu działań wojennych w Polsce (W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone ...

ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Respondenci, którzy ukończyli studia trzykrotnie częściej niż osoby z wykształceniem podstawowym, widzieli związek miedzy członkostwem Polski w UE, a preferowanym przez nich sposobem odpoczynku (44 proc.

PAKT PRZECIWWOJENNY Z 1928 r.

(pakt paryski, pakt Kelloga lub Brianda – Kelloga) zakazywał uciekania się do wojny i był pierwszą umową wielostronną, która zawierała ten bezwzględny zakaz.

Umowy międzynarodowe (traktaty, konwencje, pakty, układy)

państwowe i publiczne w sprawach należących do ich zakresu działania i kompetencji wynikających z odrębnej ustawy lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

Pakt brukselski – okoliczności utworzenia i cele polityczno – wojskowe

Pakt Brukselski zawierał klauzulę zobowiązującą państwa członkowskie do automatycznego udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji zbrojnej na jedno z nich oraz odwoływał się do gwarantowanego przez Kartę Narodów Zjednoczonych prawa do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej w celu odparcia napaści ...

Diabły tasmańskie

Swy­mi silnymi szczękami diabły tasmańskie rozry­wają ciała martwych zwierząt i miażdżą ich koś­ci. Gdy pokarmem tym są wnętrzności jakiegoś padłego zwierzęcia, diabeł tasmański wygląda tak, jakby jadł spaghetti.

DIABEŁ

, z czasem D. Okresowo współpracowali z pismem m. Feldman, Z. J e d n y mz najczynniejszych był K.

ADWOKAT DIABŁA

złej; z łac.

DIABEŁ

Wreszcie odsyłają Kasię na Ziemię, a księżna, która za złe uczynki miała być potępiona, obiecuje znieść w swoich dobrach pańszczyznę. Don Cleofas Zambullo wypuszcza Asmodeusza, demona zwanego „diabłem kulawym", z butelki, gdzie go uwięz pewien astrolog.

ZAMORSKI DIABEŁ, powieść W. Sieroszewskiego

W drugiej wersji zakończenia dochodzi do oblężenia fabryki przez Bokserów, załoga wydostaje się wykopanym z inicjatywy Brzeskiego podziemnym korytarzem i przy pomocy Lień ratuje się ucieczką na łodzi.

ROBERT DIABEŁ

1010-35, ojcem Wilhelma I Zdobywcy, księciem Normandii od 1027, który zamordował swego brata Ryszarda III, aby uzyskać władzę, pomagał królowi fr. Henrykowi I w walce z jego matką i bratem, pomagał wypędzonemu przez Duńczyków z Anglii Edwardowi Wyznawcy, który przebywał na jego dworze.