Pakt o nieagresji

Czytaj Dalej

ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

Po przystąpieniu Włoch do paktu 6 listopada 1937 r. do paktu przyłączyły się: Węgry, Mandżukuo, Hiszpania, Bułgaria, Dania, Finlandia, Rumu­nia, rządy Chorwacji, Słowacji oraz rząd Wang Cing-weja z Nankinu (Chiny).

OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

pakt *anty-komintemowski, który przewidy­wał zwalczanie Międzynarodówki Komunistycznej (Komintern); do tego paktu 6 listopada 1937 r. sojuszu wojskowe­go Niemiec i Włoch (*pakt stalo­wy), a następnie 27 września 1940 r.

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

Niemiecko-radziecki układ o niea­gresji podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować...

PAKT TRZECH (Pakt Berliński) - uktad 1940 r.

Do paktu przy­stąpiły m. Przystąpienie do paktu planował Związek Radziecki; 12 listopada 1940 r.

Agresja i przemoc u dzieci

Jednym z najbardziej niepokojących problemów ostatnich lat jest narastająca w różnych dziedzinach naszego życia przemoc i agresja. Niepokojące są zarówno rozmiary tego zjawiska oraz fakt, że dramatycznie obniża się granica wieku osób, które są sprawcami narastających aktów agresji i przemocy. Wśród...

Jak rodzi się agresja

Człowiek jest istotą agresywną. Z wyjątkiem niektórych gryzoni, żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. Psychologię społeczną zdefiniwaliśmy jako naukę o wpływie społecznym tj. o oddziaływaniu jednej osoby, (lub) grupy na inne. Najskrajniejszą...

Agresja

 

Agresję definiujemy jako działanie intencjonalne, ukierunkowane na spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Celem agresji wrogiej jest zadanie bólu lub zranienie. Agresja instrumentalna służy do osiągnięcia innego celu poza zadaniem bólu i zranieniem. Dzisiaj na skutek rosnącej liczby przestępstw z...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Znaczenie Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen. Z tego wynika, że Pakt znał przypadki wojny legalnej w przypadku państw, które nie zastosowały się do wyroku rozjemczego lub sądowego,lub, gdy sprawozdanie Rady nie zostało jednomyślnie przyjęte.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Paryski z 1928.r

Pakt Paryski o wyrzeczeniu się wojny podpisany w 1928r. Pakt Paryski został ratyfikowany przez prawie wszystkie państwa.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Określenie napaści(agresji)

Wg.Karty następujące akty bez względu na to czy wypowiedziano wojnę będą uważane za akt napaści:

1.inwazja lub atak dokonany przez siły jednego państwa na terytorium drugiego albo okupacja wojskowa,nawet czasowa,będąca następstwem takiej inwazji.albo aneksja,przy użyciu siły,terytorium państwa lub...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Definicja agresji

Agresja – nie jest rywalizacją bo rywalizacja jest postawą, nie jest tez gniewem, bo gniew jest emocją. Jest zachowaniem, którego celem jest sprawienie drugiej osobie przykrości.

Agresja wroga – jest zachowaniem, którego intencja jest wyrządzenie drugiej osobie krzywdy.

Agresja instrumentalna – jest to takie...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Teorie agresji

a) Teoria instynktów – instynkt – wrodzona skłonność do zachowania się w określony sposób. Zgodnie z Freudowską teoria rodzimy się wyposażenie w dwa instynkty (popęd śmierci –tanatos; popęd życia –eros). Popęd śmierci wywołuje u nas skłonności agresywne. Agresji nie możemy wyeliminować z naszego...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Czy sport nasila, czy redukuje agresję

Zgodnie z teorią instynktów i frustracji agresji sport łagodzi agresję, gdyż ćwiczy nam się lepiej, gdy jesteśmy sfrustrowani lub zdenerwowani. Jednak teoria społecznego uczenia się mówi, że trenowanie sportów agresywnych modeluje zachowania agresywne. Nowe badania zaprzeczają temu, ponieważ trenowanie...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Redukowanie agresji

a) Karanie – musi następować bezpośrednio po zachowaniu agresywnym i musi być surowsza niż gratyfikacje płynące z zachowania agresywnego. Należy je stosować u młodych sportowców, którzy nie zdążyli jeszcze uzyskać wzmocnień pozytywnych po zachowaniach agresywnych. Kara również może służyć jako...

Unia Gospodarcza i Walutowa - Pakt stabilności i wzrostu

Rada Europejska przyjęła pakt na rzecz stabliności wzrostu. Pakt ten stanowił trwałe zobowiązanie do zachowania stabilności budżetowej.

PRZEMOC EKRANOWA A AGRESJA U DZIECI

Sprzyja formowaniu się agresywnego zachowania u dzieci i podnoszeniu poziomu agresji w ich zachowaniu wobec rówieśników, stymuluje agresywne fantazje, powoduje znieczulenie dzieci na agresję, zaburza postrzeganie roli agresji, przemocy w społeczeństwie, wywołuje nowe formy zachowania agresywnego, wyrabia...

NIETOLERANCJA I AGRESJA

Agresja, skłonność do zachowań agresywnych, ataku, trudność kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, sytuacjom, poglądom. Zwykle powstaje jako bezpośredni lub odroczony skutek czy, w sytuacji uniemożliwiającej działanie, a także jako wynik długotrwałej...